Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
37: Al-Sâffât
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 183
37:27  Men nei, på den dag vil de overgi seg fullstendig.
37:28  Og noen av dem vil vende seg mot andre spørrende.
37:29  De vil si: Dere pleide å komme til oss fra høyre.

"Den høyre side" kan betegne religion, og verset kan bety: "Dere maskerte dere selv med religionens kåpe for å bedra oss". Eller ordet Yamîn kan betegne makt og styrke, og verset kan da bety: "Dere oppnådde oss med stor makt og styrke". Eller det kan også bety: "Dere kom til oss svergende på at dere var sanndru".

37:30  De vil svare: Nei, det var dere selv som ikke var troende,
37:31  og vi hadde ikke noen makt over dere. Men dere selv var et folk som begikk overtredelser,
37:32  så nå faller vår Herres dom over oss med rette; vi skal visselig smake (straffen).
37:33  Så vi ledet dere vill, fordi vi selv var villfarne.
37:34  De skal da (alle) på denne dag ta del i straffen.
37:35  Således handler Vi visselig med de syndige,
37:36  for de var hovmodige når det ble sagt til dem: Det er ingen gud unntagen Allah.
37:37  Og de sa: Skal vi da forlate våre guder til fordel for en besatt dikter?
37:38  Men nei, han har brakt sannheten og bekreftet alle sendebudenes (sannhet).
37:39  Dere skal visselig smake den smertefulle straffen,
37:40  og dere skal utelukkende lønnes for det dere pleide å gjøre,
37:41  unntatt Allahs hengivne tjenere.

Mukhlas betyr: "utvalgt, ansett, hengiven" (Penrice).

37:42  De skal ha en velkjent forsyning:
37:43  Frukter, og de skal æres
37:44  i lykksalighetens Hager,
37:45  (sittende) på troner, overfor hverandre.
37:46  Begre fra flytende kilder skal gå på omgang mellom dem
37:47  (med en) hvit (og strålende drikk), velbehagelig for dem som drikker (av den).
37:48  Det vil ikke være noe i den som tar fra dem fornuften, heller ikke vil de bli utmattet av den.
37:49  Og hos dem (vil det være) kvinner med (kyske og) tilbakeholdne blikk (og) pene øyne,

'în er flertallet av 'Ainâ, som betyr en kvinne med store, pene øyne. Ordet brukes også om et godt eller skjønt ord eller utsagn. Ardhun 'Ainâ'u betyr grønn eller svart jord (Lane). Historien er vitne til dette faktumet at muslimene ble skjenket alle disse velsignelser, nevnt i de forrige vers. De hadde lykksalighetens hager, de satt på tronen og nøt deres makt og rike, de hadde alle uskyldige (rene) behag av livet, de hadde kyske kvinner som deres ektefeller og over alt dette, "Allah var vel tilfreds med dem, og de var vel tilfreds med Ham" (58:23). Dette var sannelig deres største prestasjon.

37:50  som om de var skjulte egg.
37:51  Da vil de vende seg til hverandre spørrende.
37:52  En av dem vil si: Jeg hadde en (nær) venn,