Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
36: Jâ Sîn
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 84
36:53  De vil si: Ve oss, hvem har vekket oss fra vårt sovested? Dette er hva den Nåderike har lovet, og sendebudene talte sannhet.
36:54  Det vil kun være én røst! Så vil de (plutselig) være brakt sammen foran Oss.
36:55  På den dag skal ingen gjøres den minste urett, og dere vil ikke belønnes med annet enn det dere pleide å gjøre.
36:56  Sannelig, Paradisets innbyggere vil på den dag være lykkelige i (deres forskjellige) beskjeftigelser.

Det kommende liv vil ikke være "en evig hvile", men en tilstand av stadig fremgang.

36:57  De og deres ektefeller vil sitte lenet tilbake på opphøyede seter i skygger.
36:58  Der vil de ha (forskjellige) frukter og alt annet de vil be om.
36:59  Fred (og kun fred), en befaling fra en barmhjertig Herre (som vil lyde):
36:60  Skill dere ut i dag, dere urettferdige!
36:61  Sluttet Jeg ikke pakt med dere, dere Adams barn, at dere ikke skulle tilbe Satan? Han er da visselig deres åpenbare fiende!
36:62  Og at dere skulle tilbe Meg (alene)! Dette er den rette vei.
36:63  Men han villedet sannelig store mengder av dere. Ville dere da ikke forstå?
36:64  Dette er Helvete, som ble lovet dere.
36:65  Tre i dag inn i det, fordi dere var vantro.
36:66  I dag skal Vi sette et segl på deres munner, og deres hender vil tale til Oss, og deres føtter vil vitne om det de pleide å gjøre.
36:67  Og om Vi hadde ønsket, kunne Vi ha tatt ut deres øyne, så skulle de ha prøvd å komme seg fremover på veien. Men hvordan skulle de da se?
36:68  Og om Vi hadde ønsket, kunne Vi ha omdannet dem på deres (forskjellige) steder, da ville de ikke ha vært i stand til å gå frem eller vende tilbake.
36:69  Og den som Vi skjenker et langt liv, gjør Vi (igjen) svak i hans skapning. Vil de da ikke forstå?
36:70  Og Vi har ikke lært ham diktekunst, heller ikke sømmet det seg for ham. Det er kun en formaning og en klar Qur'ân,
36:71  så den kan advare dem som er levende, og så (Allahs) dekret kan bli oppfylt mot de vantro.
36:72  Ser de ikke, at blant det Vi har skapt for dem ved Vår makt, har Vi skapt for dem kveg som de er herrer over?
36:73  Og Vi har undertvunget det for dem, så de har ridedyr blant dem, og de spiser av (andre) blant dem.
36:74  Og de har (også annen) nytte i dem, og drikke. Vil de da ikke være takknemlige?
36:75  Og de tar guder ved siden av Allah, for at de kanskje kan få hjelp.
36:76  De kan ikke hjelpe dem, og for dem vil deres tilstand være som en hærskare som blir brakt frem (foran Allah til dom).
36:77  La da ikke deres tale bedrøve deg. Vi vet visselig hva de skjuler, og hva de åpenbarer.
36:78  Ser ikke mennesket, at Vi har skapt det av en sæddråpe, og enda er det et åpenbart stridig (vesen).