Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
36: Jâ Sîn
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 84
36:27  Det ble sagt (til ham): Tre inn i Paradiset. Han sa: Å gid mitt folk visste,

Perfektum brukes på arabisk om fremtiden, når den - som i en guddommelig profeti - er fullstendig sikker (perfektum profetikum). Sammenlikn sûra Takwîr 81:2-15.

36:28  hvorledes min Herre har beskyttet meg (mot synd), og gjort meg til en av de ærede.
36:29  Og Vi sendte ikke ned over hans folk etter ham noen hærskarer fra himmelen, og Vi sendte visselig ikke (slike hærskarer).
36:30  Det var kun én røst, så var de (plutselig) tilintetgjort.

Guds straffedom bringes til utførelse ved samvirkning av naturlige årsaker (her: krig, vulkanutbrudd), og ikke ved englenes nedstigning fra himmelen. Hentydningen er også til moderne atombomber som faller støyende og ødelegger alt de faller på.

36:31  Ve (Mine) tjenere, det kommer ikke noen sendebud til dem, uten at de spotter ham.

Verset beviser at den fullkomne mann, som kommer sendebudene til hjelp, selv er et sendebud. Se også vers 28: "en av dem som er æret".

36:32  Har de ikke sett hvor mange generasjoner Vi tilintetgjorde før dem, (og) at de visselig ikke vender tilbake til dem?
36:33  Og alle av dem, samlet sammen, vil bli brakt frem for Oss.
36:34  Og et tegn for dem er den døde jord. Vi skjenker den liv, og Vi bringer korn frem av den, og de spiser av den.
36:35  Og Vi har plassert hager med daddelpalmer og druer i den, og Vi lar kilder sprudle frem i den,
36:36  for at de må spise av dens frukt, og (også av) det deres hender har frembrakt. Vil de da ikke være takknemlige?
36:37  Hellig (og fri for enhver mangel) er Han, som har skapt alle ting i par, av det som jorden lar spire, og (også) av dem selv, og (også) av det de ikke har noen viten om.
36:38  Og et tegn for dem er natten; fra den tar Vi dagen (som et avflådd skinn), så de (plutselig) befinner seg i mørke.
36:39  Og solen følger sin (foreskrevne) kurs. Dette er den Allmektiges, den Allvitendes forordning.
36:40  Og (også) for månen har Vi fastsatt (forskjellige) stadier, inntil den igjen blir som en gammel (krum) palmegren.

Natt, dag, sol og måne kan stå her som symboler for sannhetens forskjellige stadier. Solen betegner den Hellige Profet (s.a.) og månen den utlovede Messias, som opplyser den åndelige natt med Profetens (s.a.) lys.

36:41  Det tilkommer ikke solen å innhente månen, heller ikke kan natten ile forut for dagen. Og alle beveger seg av sted i en krets.
36:42  Og det er (også) et tegn for dem, at Vi bærer deres avkom i et fullastet skip.
36:43  Og Vi vil skape dets like for dem, som de vil reise av sted på.

En klar forutsigelse av nye samferdselsmidlers voldsomme vekst på den utlovede Messias' tid, se også 81:5.

36:44  Og hvis Vi vil, kan Vi la dem drukne, så det ikke vil være noen der som kan hjelpe dem, og de vil (heller) ikke bli reddet,
36:45  unntatt som en barmhjertighet fra Oss, og som en forsyning for en (kort) tid.

Taqwâ betyr egentlig å ta som skjold, beskyttelse, dvs. å søke beskyttelse mot fremtiden med bønn og mot fortiden med sann anger.

36:46  Og når det sies til dem: Vær gudfryktige (angående) saker som er foran dere, og de som er bak dere, for at dere kan motta barmhjertighet, (vender de seg bort).
36:47  Og det kommer ikke noe tegn til dem blant deres Herres tegn, uten at de vender seg bort fra det.
36:48  Og når det sies til dem: Gi ut av det som Allah har forsynt dere med, sier de vantro til de troende: Skal vi bespise den som Allah Selv kunne ha forsynt om Han hadde villet? Dere er kun i åpenlys villfarelse.
36:49  Og de sier: Når vil dette løftet (om straffen bli oppfylt)? - hvis dere da taler sant.
36:50  De venter ikke på annet enn én røst som vil overvelde dem, mens de strides.

Straffen som er nevnt her vil være som lynet fra klar himmel. Den vil komme så plutselig at, som nevnt i neste vers, de syndige ikke engang vil være i stand til å testamentere.

36:51  Så de ikke vil være i stand til å testamentere, og heller ikke vil de kunne vende tilbake til sine hjem.

Jf. den utlovede Messias' forordninger om testamente (Wasiyyat).

36:52  Og det skal blåses i trompeten, og plutselig vil de haste frem fra gravene til deres Herre.

Jf. den utlovede Messias' detaljerte forutsigelser om 1. verdenskrig (Haqiqat-ul-Wahi).