Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
35: Al-Fâtir
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 46
35:27  Deretter grep Jeg de vantro, og hvorledes ble (følgen av) at de fornektet Meg?
35:28  Har du ikke sett at Allah sender vann ned fra himmelen? Så frembringer Vi derved frukter av forskjellige farger. Og av fjellene er det noen med røde og (andre med) hvite (striper), av forskjellige farger og (andre som er) ravnsvarte.

Lawn (farge) kan også bety: "art, slags".

35:29  Og blant menneskene og de ville dyr og kveget er det også forskjellige farger. Kun de av Allahs tjenere som besitter viten, frykter Ham. Allah er visselig Allmektig (og) Tilgivende.
35:30  Sannelig, de som leser Allahs Bok og holder bønn (regelmessig), og gir ut av det Vi har forsynt dem med, i hemmelighet og åpenlyst, håper på en handel som aldri vil gå tapt.

Utlu betyr: "å hevde, preke, lese, resitere, øve, følge" (Lane).

35:31  Så Han kan gi dem deres belønning fullt ut og (også) gi dem mer av Sin nåde, for Han er visselig Tilgivende (og) Påskjønnende.
35:32  Og det Vi har åpenbart deg av Boken, er sannheten som bekrefter (og oppfyller) det som var før den, Allah er visselig den som kjenner og ser Sine tjenere.
35:33  Deretter ga Vi Boken i arv til dem Vi utvalgte av Våre tjenere. Og blant dem er det den som øver urett mot seg selv, og blant dem er det den som følger en middelvei. Og blant dem er det den, som med Allahs tillatelse, overgår (andre) i gode gjerninger. Dette er den store nåde.

Zâlimun-linafsihi (som øver urett mot seg selv) kan også oversettes: "som undertvinger sin sjels (begjær)". I det tilfelle ville det være snakk om en utvikling i tre stadier: 1) krig mot ens begjær og streng selvfornektelse, 2) etter å ha fått sitt begjær under kontroll, følges den rette kurs uten å snuble, men gradvis, 3) etter å ha fullendt sin moralske vekst, foregår den videre prosess rask og lett.

35:34  (Deres belønning vil bli) evighetens Hager, som de skal tre inn i. Der skal de få gullarmbånd å bære og perler. Og deres kledning der skal være av silke.
35:35  Og de skal si: All lovprisning tilkommer Allah (alene), som har tatt sorgen fra oss. Vår Herre er visselig Tilgivende (og) Påskjønnende,
35:36  som har anbrakt oss i bolig av (en spesiell) status ved Sin nåde. I den skal ingen tretthet røre oss, og i den skal ingen utmattelse ramme oss.
35:37  Og til de vantro vil det være Helvetes ild. Det skal ikke gjøres ende på dem så de dør, og dens straff skal ikke lettes for dem. Slik belønner Vi enhver utakknemlig (person).
35:38  Og de vil rope i det: Vår Herre, ta oss ut (herfra)! Så vi handler rettferdig, annerledes enn det vi pleide å gjøre. (Allah vil svare dem): Ga Vi dere ikke et liv (langt nok) til at den som ville tenke seg om, kunne tenke seg om i det, og det kom en advarer til dere! Smak da (straffen), for de urettferdige har ikke noen hjelper.
35:39  Allah kjenner visselig det usette i himlene og på jorden. Han kjenner visselig alt som er i hjertene.
35:40  Det er Ham, som har gjort dere til etterfølgere på jorden. Den som så er utakknemlig, er det til egen skade. Og de vantros utakknemlighet vil kun gjøre dem mer forhatt i Allahs øyne. Og deres utakknemlighet vil kun bringe de vantro ytterligere tap.
35:41  Si: Har dere sett deres medguder som dere påkaller ved siden av Allah? Vis meg hva de har skapt av jorden. Eller har de noen andel i himlene? Eller har Vi gitt dem en Bok, så de har noen bevis derfra? Nei, de urettferdige lover hverandre kun bedrag.
35:42  Sannelig, Allah holder himlene og jorden tilbake, så de ikke avviker (fra deres kurs). Og hvis de avvekk (fra deres kurs), vil ingen kunne holde dem tilbake etter Han. Han er visselig Mild (og) Tilgivende.
35:43  Og de svor deres kraftigste eder ved Allah, at de, hvis det kom en advarer til dem, visselig ville følge rettledningen bedre enn noe annet folk. Men da en advarer kom til dem, forøket det kun deres motvilje.
35:44  (De var) hovmodige på jorden og (lagde) onde planer. Og den onde plan omringer kun sine opphavsmenn. Så de venter ikke annet enn (Allahs) sedvane overfor de tidligere! Og du vil aldri finne noen endring i Allahs sedvane. Og du vil ikke finne noen omskiftelse i Allahs sedvane.
35:45  Har de ikke reist omkring på jorden, så de kunne se hvorledes enden ble for dem (som var) før dem og som hadde større makt enn dem. Og Allah er ikke slik at noe i himlene eller på jorden kan gjøre Hans (plan) til intet, sannelig, Han er Allvitende (og) Allmektig.
35:46  Og hvis Allah ville straffe menneskene for hva de har gjort, ville Han ikke ha etterlatt noe levende (og vandrende) vesen på (jordens) overflate. Men Han gir dem utsettelse til en fastsatt tid. Så når deres tid så kommer, (vil de finne) at Allah visselig ser Sine tjenere.