Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
34: Al-Sabâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 55
34:27  Si: Vår Herre skal bringe oss sammen, og så vil Han med sannhet treffe avgjørelse mellom oss. Og Han er den Beste dommer, den Allvitende.
34:28  Si: Vis meg dem dere har likestilt Ham som partnere. Men nei, Han er Allah, den Allmektige, den Allvise.
34:29  Og Vi har utelukkende sendt deg som en forkynner av gledelig budskap, og som en advarer til hele menneskeheten, men de fleste mennesker vet det ikke.
34:30  Og de sier: Når vil dette løfte (bli oppfylt), om dere da er sannferdige?
34:31  Si: Dere har løfte om en dag, som dere ikke kan komme (så meget som) et øyeblikk før, heller ikke kan dere komme forbi (den).
34:32  Og de vantro sier: Vi vil aldri tro på denne Qur'ân, og heller ikke på det som var før den. Om du bare kunne se når de urettferdige blir stilt overfor deres Herre, idet de skylder på hverandre? De som var aktet svake, vil si til dem som var hovmodige: Hvis det ikke hadde vært for dere, ville vi visselig ha vært troende.
34:33  De hovmodige vil si til de som ble betraktet svake: Holdt vi dere borte fra rettledningen, etter at den var kommet til dere? Nei, dere var (selv) syndere.
34:34  Og de som ble betraktet svake vil si til de hovmodige: Nei, (det var et) bedrag (som pågikk) ved natt og dag, da dere påbød oss å forkaste Allah og sette opp like ved siden av Ham. Og de vil skjule deres anger når de ser straffen. Og Vi vil anbringe lenker om halsen på de vantro. Blir de belønnet for annet enn det de pleide å øve?
34:35  Og Vi har ikke sendt noen advarer til en by, uten at de overmodige i (byen) sa: Vi forkaster visselig det du er sendt med.
34:36  Og de sier: Vi har flere rikdommer og barn (enn dere), og vi vil ikke bli straffet.
34:37  Si: Min Herre øker og minsker sannelig Sin forsyning for hvem Han vil, men de fleste vet det ikke.
34:38  Og det er ikke deres rikdommer og deres barn som vil bringe dere nær Oss i (åndelig) fremgang, unntagen den som tror og handler rettferdig. Så slike er de som vil få en dobbel belønning for det de har gjort, og de vil være sikre i høye gemakker.
34:39  Og de som strever etter å gjøre Våre tegn til intet, skal visselig bli ført frem til straffen.
34:40  Si: Min Herre øker visselig Sin forsyning for hvem Han vil av Sine tjenere, og begrenser for den (Han vil). Og hva dere enn gir ut, vil Han gi igjen (for det), og Han er den Beste av alle som gir forsyning.
34:41  Og på den dag Han samler dem sammen, vil Han si til englene: Var det dere de pleide å tilbe?
34:42  De vil svare: Hellig er Du (og fri for enhver mangel). Du er vår Beskytter istedenfor dem. Nei, de tilba djinnene. Og de fleste av dem tror på dem.
34:43  Så ingen av dere vil på denne dag ha makt til å gavne eller skade hverandre. Og Vi vil si til de urettferdige: Smak Ildens straff, som dere pleide å benekte.
34:44  Og når Våre klare tegn foreleses dem, sier de: Dette er en mann som søker kun å vende dere bort fra det som deres fedre pleide å tilbe. Og de sier: Dette er kun en oppdiktet løgn. Og de vantro sier om sannheten, etter at den er kommet til dem: Dette er intet annet enn åpenbar trolldom.
34:45  Og Vi ga dem ikke Bøker, som de kunne lese, og Vi sendte ikke noen advarer til dem før deg.
34:46  Og de som var før dem forkastet (også sannheten), og disse har ikke oppnådd en tiendedel av det Vi ga dem (før dem), men de forkastet Mine sendebud. Så (se) hvorledes (følgene ble av deres) fornektelse av Meg.

Mi'sjâr betyr: "en tiendedel, en hundrededel, ifølge noen en tusendel" (Lane).

34:47  Si: Jeg formaner dere kun til én ting: At dere står opp for Allah, parvis eller enkeltvis, og så tenker dere om. (Da vil dere forstå, at) det ikke er noen galskap i deres felle [Muhammad]. Han er kun en advarer for dere, før en streng straff (inntreffer).
34:48  Si: Hvilken belønning jeg enn måtte be dere om, så er den deres. Min belønning er utelukkende hos Allah, og Han er Vitne over alle ting.
34:49  Si: Min Herre slynger visselig sannheten (mot løgnen og knuser den). (Han er) Kjenneren av det usette.
34:50  Si: Sannheten er kommet, og løgnen kan ikke påbegynne (noe), heller ikke kan den gjenfrembringe (det).
34:51  Hvis jeg tar feil, så tar jeg kun feil til min egen skade. Og hvis jeg er rettledet, så er det på grunn av det min Herre har åpenbart meg. Sannelig, Han er Althørende (og) Nær.
34:52  Og kunne du bare se, når de vil føle redselen, og det ikke vil være noen (mulighet for) flukt (fra redselen), og de vil bli grepet (av straffen) fra et sted nær ved.

"Stedet nær ved" er Badr, hvor de vantro møtte nederlag.