Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
33: Al-Ahzâb
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 9, vers 74
33:53  (Ytterligere) kvinner er ikke tillatt for deg heretter, heller ikke (er det tillatt) å ombytte dem med andre hustruer, selv om også deres skjønnhet måtte behage deg, foruten dem din høyrehånd besitter. Og Allah er Vokter over alle ting.

Dette verset ble åpenbart i året 7 etter Hidjra, og deretter giftet ikke Profeten (s.a.) seg. Han var heller ikke tillatt til å skille seg fra noen av de eksisterende koner, muligens for å beskytte deres verdighet som "de troendes mødre" og kanskje også fordi de hadde valgt Profetens (s.a.) strenge og harde huslige liv, fremfor verdslige goder og hjemlig velvære. Gud påskjønnet deres offer og forbød Profeten (s.a.) å ekte noen ny kone eller til å skille seg fra noen av de tilbakeværende.

33:54  Å dere som tror, tre ikke inn i Profetens hus, unntatt når dere er bedt til et måltid, uten at dere (sitter og) venter på dets komme. Men når dere er invitert, tre da inn, og når dere har spist, spre dere så, og bli ikke (sittende) bare for å snakke, for dette er visselig uleilig for Profeten, men han sjenerer seg ved (å be) dere (gå). Og Allah sjenerer Seg ikke for å si sannheten. Og når dere ber dem [Profetens hustruer] om noen forsyning, så spør dem (idet dere er) bak et forheng, dette er det reneste for deres hjerter og for dems hjerter, og det sømmer seg ikke for dere, at dere volder Allahs Sendebud uleilighet, heller ikke at dere noensinne skulle gifte dere med hans hustruer etter ham, for dette er i Allahs øyne noe uhyrlig (ondt).

Verset inneholder gode regler for sosial og familiemessig moral. Islâm tolererer ikke fritt samkvem mellom kjønnene, da dette medfører flere samfunnsmessige onder; derfor forordner Islâm atskillelse mellom kjønnene (utenfor ekteskapet og familiens krets). Til gjengjeld må det være adgang til tidlige ekteskap og relativt lett skilsmisse. Siden Profetens (s.a.) hustruer hadde særlige åndelige oppgaver overfor menigheten som "de troendes mødre", kunne det ikke være tale om at deres hengivenhet overfor Profeten (s.a.) skulle kunne avløses av en ny lojalitet, heller ikke at de skulle kunne ekte deres "åndelige sønner", deres disipler.

33:55  Enten dere åpenbarer noe eller dere skjuler det, så (skal dere vite) at Allah er vel vitende om alle ting.
33:56  Det hviler ikke noen brøde på dem [Profetens hustruer] (angående sosialt samkvem) med deres fedre og deres sønner, og deres brødre og deres brødres sønner, og deres søstres sønner og (fromme) kvinner lik dem selv, og dem som deres høyrehender besitter. Og frykt Allah (dere Profetens hustruer), for Allah er visselig Vitne over alle ting.
33:57  Sannelig, Allah og Hans engler sender velsignelser over Profeten. Å dere troende, send (også dere) velsignelser over ham, og hils ham med fredshilsen.

Når man nevner Profetens navn, tilføyes: Sallallâhu 'alaihi wasallam: må Allahs fred og velsignelser være med ham, (som vi gjennom hele Qur'ânen har forkortet med "s.a.").

33:58  Sannelig, de som skader Allah og Hans Sendebud, disse har Allah forbannet i denne verden og i den kommende, og for dem har Han beredt en nedverdigende straff.
33:59  Og de som sårer de troende menn og de troende kvinner uten at de har gjort noe, skal visselig bebyrdes med (skyld for) en bakvaskelse og en åpenbar synd.
33:60  Å Profet, si til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinner, at de skal trekke deres ytre kåper (tett sammen om og over seg når de går ut). Dette er det beste, så de kan gjenkjennes og så de ikke forulempes, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.

Djalâbîb (ytre kåper) er flertallet av ordet Djilâb, som har følgende betydninger: 1) en kvinnes ytre omsvøpende plagg. 2) Et plagg som omsvøper hele kroppen. 3) Et plagg brukt av kvinner som omsvøper hele kroppen slik at selv hendene ikke er latt utildekket.

33:61  Hvis hyklerne og de, i hvis hjerter det er sykdom, og de som skaper uro i byen, ikke avstår (fra deres intriger), så vil Vi visselig få deg etter dem (for å straffe dem), og så vil de ikke forbli dine naboer i denne tilstand (av at de er forbannet), unntatt en kort tid.
33:62  (Så vil de være) forbannet. Hvor de enn finnes, vil de bli pågrepet og hugget ned.

Skjensel og ydmykelse har rammet ulykksalige jødiske folk gjennom tidene. Deres tilbakevendelse til Palestina og etablering av staten Israel ser også ut til å være en midlertidig fase.

33:63  (Dette er) Allahs sedvane overfor dem som er gått bort tidligere. Og du vil ikke finne noen endring i Allahs sedvane.
33:64  Menneskene spør deg om (dommens) time. Si (til dem): Viten om den er hos Allah (alene). Og hvordan skal du vite at (revolusjonens) time kanskje er nær?
33:65  Allah har visselig forbannet de vantro og beredt dem en brennende ild,
33:66  hvor de skal forbli i lang tid. (Der) vil de ikke finne noen venn eller hjelper.
33:67  Den dag hvor deres ansikter skal vendes om i Ilden, vil de si: Å gid, vi hadde adlydet Allah og adlydet Sendebudet.

Wudjûh (ansikter) kan også bety: "anførere, ledere", sammenlikn neste vers.

33:68  Og de vil si: Vår Herre, vi har visselig adlydet våre høvdinger og våre eldste, og de har ført oss bort fra veien.
33:69  Vår Herre, gi dem dobbel straff, og forbann dem med en stor forbannelse.
33:70  Å dere troende, vær ikke som dem som såret Moses, så Allah gjorde ham deretter fri for det de sa, og han har en ærefull stilling hos Allah.

Hva angår bakvaskelsen av Moses, se 4. Mosebok 12:1-10, i anledning av en kvinne han hadde ektet. "Profeten lik Moses", Muhammad (s.a.) måtte utsettes for liknende bakvaskelser.

33:71  Å dere troende, frykt Allah og før en (sann og) rettledet tale,
33:72  så vil Han forbedre deres handlinger for dere, og tilgi dere deres synder. Og den som adlyder Allah og Hans Sendebud, har visselig vunnet en stor triumf.
33:73  Vi tilbød visselig den betrodde (loven) til himlene og jorden og fjellene, men de avslo å bære den, og de fryktet den. Men (det fullkomne) mennesket bar den. Det var visselig urettferdig (mot seg selv og) forsømmelig (overfor konsekvensene).

Zalûm er den intensive formen for Zâlim, utledet fra Zalama, som betyr at han la noe på feil sted; og Zalamahû betyr: "han tok på seg en byrde som var utover hans makt eller evne til å bære". Djahûl er den intensive form av Djâhil, som betyr: "tilsidesetter, dum, tankeløs" (Lane). Al-Amânah, "noe som er betrodd mennesket", kan oppfattes som "viljens frihet", mennesket er den eneste skapning, som har frihet og kan velge mellom godt og ondt. Al-Amânah, kan også stå for den guddommelige lov. Himmellegemene, jorden og alt i denne naturen adlyder de guddommelige lover. Mennesket er det eneste skapte som har brutt denne betrodde lov (hamala kan både bety "bære" og "bryte").

33:74  Så at Allah kan straffe de hyklerske menn og kvinner, og avgudsdyrkerne, både menn og kvinner, og (så at) Allah vender Seg (i nåde) til de troende menn og kvinner, og Allah er visselig Tilgivende, Barmhjertig.