Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
31: Luqmân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 4, vers 35
31:27  Allah tilhører (alt det) som er i himlene og på jorden, sannelig Allah er den Uavhengige, all lovprisning Verdig.
31:28  Og selv om alle trær på jorden var penner, og havet (var blekk) med syv andre hav føyet til det, etter at det (var oppbrukt), så ville Allahs ord ikke være uttømt. Sannelig, Allah er Allmektig, Allvis.

Madda betyr: "forlenge, forøke", men kan også bety: "forsyne (et blekkhus) med blekk". Det kunne da også oversettes: "og syv hav leverte blekk til havet etter at det (var uttømt)". Sammenlikn 18:110.

31:29  Deres skapelse og deres oppvekkelse er bare som en sjels (skapelse og vekkelse for Allah). Allah er visselig Althørende, Altseende.
31:30  Har du ikke sett at Allah lar natten gå over i dagen, og lar dagen gå over i natten, og (at Han) har underlagt solen og månen (i tjeneste); enhver (av dem) følger (sin bane) til en bestemt tid, og Allah vet visselig (alt) dere gjør.

At natten går over i dagen, betyr her at Islâms lys vil fortrenge hedenskapets mørke. At Islâms dag igjen vil bli avløst av en natt med nedgang impliseres også, men i den kommende natt vil en måne (den utlovede reformator og Messias) spre solens (Profetens (s.a.)) lys. Vers 34 viser at den kristne lære om stedfortredende lidelse vil være fremtredende på det tidspunktet. "Erkebedrageren" kalles i tradisjonslitteraturen for Dadjdjâl, anti-krist, fordi kirkens lære er i strid med Kristi opprinnelige lære. Tradisjonen forteller at Dadjdjâl vil komme fra kirken (Sahîh Muslim). Erkebedrageren kan også være Satan.

31:31  Det er fordi Allah er den Sanne, og det de påkaller ved siden av Ham er løgn, og Allah (alene) er visselig den Opphøyede, den Store.
31:32  Ser du ikke at skipene seiler på havet ved Allahs nåde, for at Han kan vise dere av Sine tegn, sannelig i dette er det visselig tegn for ethvert utholdende (og) takknemlig (menneske).
31:33  Og når bølgene dekker dem som tepper, anroper de Allah i lydighet mot Ham alene. Men når Han har frelst dem til landet, så er det (bare) noen (få) av dem som holder seg til det rette. Og ingen forkaster Våre tegn med vilje, unntatt enhver forrædersk (og) utakknemlig (person).
31:34  Å dere mennesker, ta deres Herre som skjold, og frykt den dag, da en far ikke vil være til nytte for sin sønn, og heller ikke vil en sønn være til nytte for sin far. Allahs løfte er visselig sant, la da ikke denne verdens liv bedra dere, og la ikke erkebedrageren bedra dere angående Allah.
31:35  Sannelig, hos Allah alene beror kunnskapen om (dommens) time. Han sender regnet ned, og Han vet hva som er i livmorene og ingen sjel vet hva den vil erverve seg i morgen, og ingen sjel vet i hvilket land den skal dø. Sannelig, Allah er Allvitende, (og) Den som besitter kunnskap (om alt).