Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
30: Al-Rûm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 61
30:27  Og alt som er i himlene og på jorden tilhører Ham. Alt (og alle) adlyder Ham (alene).
30:28  Og Han er den som gir opphav til skapelsen, og deretter gjentar den, og det er det letteste for Ham. Og Han har den mest opphøyde liknelsen i himlene og på jorden, og Han er den Allmektige, den Allvise.
30:29  Og Han preker for dere en liknelse, tatt fra deres egne (forhold): Har dere blant dem deres høyrehender besitter, partnere i det Vi har forsynt dere med, slik at dere er like om det, (og så) dere frykter dem som dere frykter deres egne? Slik forklarer Vi tegnene tydelige for et folk begavet med fornuft.
30:30  Nei, men de urettferdige følger deres egne begjær uten noen viten. Hvem skal så rettlede den som Allah har dømt som villfaren? Og de vil ikke ha noen hjelpere.
30:31  Og rett din oppmerksomhet mot religionen i (all) oppriktighet. (Følg) Allahs natur, som Han har skapt menneskene i. Det er ingen endring i Allahs skapelse. Dette er den varige religionen, men de fleste mennesker er uvitende.

Uttrykket "rett din oppmerksomhet mot religionen" kan oppfattes slik: "Sett ditt mål med oppriktighet i religionens tjeneste". Dette er en like god ordrett oversettelse som den som vi har gitt ovenfor, (idet li betyr: "til, for" og wadjh betyr: "ansikt, hensikt"). Profeten (s.a.) har selv forklart dette verset om den naturlige religionen med ordene: "Ethvert barn fødes i overensstemmelse med Islâms natur, men så gjør dets foreldre det til jøde eller kristen eller magier. Har dere noensinne sett et dyr komme til verden med klippede ører? Rett da din oppmerksomhet mot religionen i all oppriktighet osv." (Bukhârî 23:93).

30:32  Vend dere til Ham (i anger), og frykt Ham, og hold bønn (regelmessig), og vær ikke av avgudsdyrkerne,
30:33  av de, som splittet deres religion og ble til partier, idet hver gruppe gleder seg over det den har.

Ved å bøye seg fra den sanne troen, ble folk i fortiden splittet i forskjellige sekter og dette medførte til forskjeller mellom dem.

30:34  Og når noe ondt rammer menneskene, påkaller de deres Herre, idet de vender seg til Ham (i anger). Når Han så lar dem smake av barmhjertighet, så setter plutselig en del av dem medguder opp ved siden av deres Herre.
30:34  35 Så de blir utakknemlige for det Vi (alene) har skjenket dem. Nyt da livet (for en tid), men snart vil dere kjenne (følgene).
30:36  Har Vi sendt dem noen fullmakt som taler om det de setter opp ved siden av Ham?
30:37  Og når Vi lar mennesker smake barmhjertighet, gleder de seg over det, men hvis noe ondt rammer dem på grunn av det deres hender har sendt forut (av onde handlinger), så blir de plutselig fortvilede.
30:38  Har de ikke sett at Allah forøker Sitt underhold for hvem Han vil, og begrenser (det for den Han vil). Sannelig, i dette er det visselig tegn for folk som tror.
30:39  Gi da slektningen hans rett og den fattige og den veifarende. Dette er bedre for dem som søker Allahs oppmerksomhet, og slike er de som vil fullkommengjøres.

Se note til 28:89 for Wadjh.

30:40  Og hva dere gir av renter for at det må vokse i menneskers rikdommer, det vokser ikke i Allahs øyne; men det dere gir av Zakât, idet dere søker Allahs velbehag, (vokser sannelig i Allahs øyne), for slike vil mangfoldiggjøre (deres rikdommer hos Allah).

Sammenlikn 2:276-281 og med noter angående rente, se også 3:131.

30:41  Det er Allah som har skapt dere, og så forsynt dere. Deretter lar Han dere dø, og gir dere så liv på nytt. Er det noen av deres medguder, som kan gjøre noe av dette? Hellig er Han (og fri for alle mangler), og høyt opphøyet over det de setter ved siden av (Ham).
30:42  Ufred (og fordervelse) har vist seg til lands og til vanns, på grunn av det menneskenes hender har ervervet for dem, at Han må la dem smake (følgene av) noe av det de har gjort, for at de kanskje vil vende tilbake (til Ham).
30:43  Si: Reis omkring på jorden, og se hvordan enden ble for dem (som levde) tidligere, de fleste av dem var avgudsdyrkere.
30:44  Rett da din oppmerksomhet mot den varige (og sterke) religionen, før det kommer en dag fra Allah, som ingen kan avvende. På den dag vil de (troende og vantro) være splittet (fra hverandre i partier).
30:45  De vantro vil bære (konsekvensene av) deres vantro; og de som handler godt, vil berede (det gode) for seg selv,

Siden 'alâ betyr: "mot, over", kan vi også oversette første del av verset slik: "på dem som forkaster, hviler deres forkastelse (som en synd)". Meningen er den samme.

30:46  at Han kan belønne dem som tror og handler rettferdig av Sin nåde. Han elsker visselig ikke fornekterne.
30:47  Og blant Hans tegn er, at Han sender vindene som gode budbringere, og for at Han kan la dere smake av Sin barmhjertighet, og for at skipene kan seile etter Hans vilje, og for at dere kan søke Hans nåde, og at dere kan bli takknemlige (for Hans gaver).
30:48  Og Vi har visselig sendt før deg sendebud til deres folk. De kom da med klare tegn til dem, deretter straffet Vi dem som handlet syndig. Og det påhvilte Oss som plikt å hjelpe de troende.

Gud har selvfølgelig ingen forpliktelser over Seg, unntagen dem som Han i Sin åpenbaring har erklært bindende for Seg Selv, sammenlikn 10:104, 40:52, 58:22

30:49  Det er Allah som sender vindene, så de driver skyene av sted, så sprer Han dem ut på himmelen som Han vil, og Han lar dem legge seg i lag, så du ser regnet strømme ut av deres midt, og når Han lar det falle over den Han vil av Sine tjenere, så fryder de seg.
30:50  Selv om de, før det ble sendt ned over dem, visselig var fortvilede.
30:51  Se da på sporene etter Allahs barmhjertighet; hvordan Han gir jorden liv etter dens død. Sannelig, det er (Han) som vil gi liv til de døde. Og Han har makt over alle ting.
30:52  Og hvis Vi sendte en vind, og de så (deres høst) bli gul (og moden), så ville de deretter begynne å benekte (Vår nåde).

Zallû kan bety både: "begynne" og "fortsette". Hvis vi velger den første oversettelsen, så er de takknemlige til å begynne med, men senere da det fortsatt går dem godt, begynner de å betrakte Guds gaver som noe selvfølgelig, eller noe de selv har fortjent ved deres egne anstrengelser. Velger vi derimot den andre oversettelsen ("så ville de fortsette med å benekte"), har de aldri, heller ikke da regnet kom og deres avgrøder begynte å spire, vist takknemlighet.