Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
3: Âl-´Imrân
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 20, vers 201
3:157  Å dere som tror, vær ikke som dem som er vantro, og sier om sine brødre når de drar omkring i landet eller går til krig: Om de var blitt hos oss, så ville de ikke ha dødd eller blitt drept. (Følgen er) at Allah gjør dette til en beklagelse i deres hjerter. Og Allah gir liv og lar dø, og Allah ser det dere gjør.
3:158  Og om dere blir drept for Allahs sak, eller dere dør, så er tilgivelse fra Allah og barmhjertighet visselig bedre enn det de samler sammen!
3:159  Og om dere dør eller blir drept, så skal dere visselig samles hos Allah!
3:160  Og av Allahs barmhjertighet er du mild mot dem. Og om du var steil og hardhjertet, så ville de visselig blitt spredt omkring deg. Tilgi dem derfor, og be om tilgivelse for dem, og spør dem til råds i ledelsen. Men når du har besluttet deg, så sett din lit til Allah, for sannelig Allah elsker dem som setter sin lit (til Ham).
3:161  Om Allah hjelper dere, vil ingen kunne overvinne dere. Men om Han forlater dere, hvem skal så kunne hjelpe dere etter Ham? La da de troende sette sin lit til Allah!
3:162  Og det passer seg ikke for en profet å være uhederlig, og den som handler uhederlig, skal på Oppstandelsens dag bringe sin uhederlighet med seg. Da skal enhver sjel gjengjeldes hva den har ervervet seg, og det skal ikke gjøres dem urett.

Utvetydig utsagn om Profetens (s.a.) syndfrihet ('isma).

3:163  Er den som følger Allahs velbehag, lik den som har pådratt seg Allahs vrede, og hvis hjemsted er Helvete? Og et ondt tilholdssted er det!
3:164  De (er på forskjellige) rangstrinn hos Allah, og Allah ser det de gjør.
3:165  Allah har visselig vist de troende nåde, da Han oppreiste et Sendebud fra deres egne rekker, som foreleser dem Hans tegn og renser dem og lærer dem Boken og visdommen. Og før var de visselig i åpenbar villfarelse!

Kun den som selv er ren (zakî), kan rense andre (muzzakî).

3:166  Hva! Når det treffer dere en ulykke, og dere har selv tilføyd det dobbelte av det, så sier dere: Hvor kommer dette fra? Si: Det kommer fra dere selv! Sannelig, Allah er mektig over alle ting.
3:167  Og det som rammet dere på den dag da de to hærene møttes, (det skjedde) med Allahs befaling, og for at Han kunne kjenne de troende.

Det onde rammet dem på grunn av deres egne handlinger, men med Allahs tillatelse.

3:168  Og for at Han kunne kjennetegne dem som hyklet. Og (når) det ble sagt dem: Kom og kjemp for Allahs sak, eller slå (fienden) tilbake! De sa: Om vi hadde kjent til kamp, ville vi visselig ha fulgt dere. Den dag var de nærmere vantroen enn troen. Med sine munner sier de det som ikke er i deres hjerter. Og Allah vet best hva de skjuler.
3:169  Det er disse som, mens de blir tilbake, sier om sine brødre: Om de hadde adlydt oss, hadde de ikke blitt drept! - Si (til dem): Vend så døden bort fra dere selv, om dere taler sant!
3:170  Tenk ikke på de som ble drept for Allahs sak som om de var døde. Nei, levende (er de) hos sin Herre, (og) blir forsørget (på alle måter).
3:171  De fryder seg over det som Allah har gitt dem av Sin nåde, og gleder seg for dem som følger etter dem, men som ikke har nådd dem, for ingen frykt kommer over dem, heller ikke sørger de.
3:172  De gleder seg over Allahs yndest og nåde, og over at Allah ikke lar de troendes lønn gå til spille.
3:173  De som svarer Allah og Sendebudet, etter at såret har truffet dem, de av dem som handler godt og frykter (Allah), vil få en stor lønn.
3:174  De som mennesker sa til: Se, menneskene har samlet seg mot dere, frykt dem derfor! Men det økte kun deres tro, og de sa: Allah er tilstrekkelig for oss, og en utmerket Beskytter (er Han)!
3:175  Så vendte de tilbake med yndest og nåde fra Allah. Intet ondt hadde rammet dem. Og de fulgte Allahs velbehag. Og Allah er den største nådes Herre.

To ekspedisjoner fulgte umiddelbart etter Uhud-slaget. Allerede den følgende dag forfulgte Profeten (s.a.) den makkanske hær som hadde planlagt å vende tilbake for å vinne bytte, men de flyktet da de fikk beskjed om at Profeten (s.a.) hadde rykket ut med 250 mann. Under Uhud-slaget ble det inngått en avtale om et nytt slag ved Badr det følgende år. Profeten (s.a.) dro da på denne ekspedisjonen, som kalles Badr al-Sughra = det mindre Badr, (for å atskille fra det kjente slaget ved Badr). Makkanerne møtte ikke opp, og muslimene vendte tilbake etter å ha handlet på det store årlige markedet som ble holdt der.

3:176  Saken er at Satan bare skaper frykt hos sine venner. Frykt derfor ikke de (forsamlede fiender), men frykt Meg om dere er troende.
3:177  Og de som styrter hodekulls i vantroen skal ikke bedrøve deg, for de kan ikke skade Allah i noe. Allah ønsker ikke å gi dem del i det kommende. Og de vil få en betydelig straff!
3:178  Sannelig, de som kjøper vantro for sin tro, kan ikke skade Allah i noe, og de vil få en smertelig straff.
3:179  Og la ikke de vantro tenke at det er til lykke for dem, at Vi gir dem utsettelse. Vi gir dem bare utsettelse for at de kan vokse i synd, og de vil få en vanærende straff.
3:180  Allah kommer ikke til å etterlate de troende i den tilstand dere er i, før Han hadde atskilt de dårlige fra de gode. Og Allah ville ikke gjøre dere alle bekjent med det usette, men Allah utvelger av Sine sendebud hvem Han vil. Tro derfor på Allah og Hans sendebud, og om dere tror og handler rettferdig, så vil dere få en stor lønn.
3:181  Og la ikke de som er gjerrige med det som Allah har gitt dem av Sin nåde, mene at det er godt for dem. Nei, det er ondt for dem! På Oppstandelsens dag skal det de var gjerrige med, legges som en halsring på dem. Og himlenes og jordens arv tilkommer Allah, og Allah er vel kjent med hva dere gjør.
3:182  Allah har visselig hørt talen til dem som sier: Se, Allah er fattig, og vi er rike! - Vi vil skrive opp det de sier, og (også) deres forsøk på å drepe profetene med urette, og Vi vil si: Smak den brennende straffen!