Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
3: Âl-´Imrân
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 20, vers 201
3:27  Si: Å Allah, Du som er rikets Herre, Du gir riket til hvem Du vil, og Du tar riket fra hvem Du vil, og Du opphøyer hvem Du vil og fornedrer hvem Du vil. I Din hånd er (alt) godt, for Du er visselig mektig over alle ting.

Jf. Jesu ord "Riket skal tas fra dere og gis til et folk som bærer dets frukter" (Matt. 21:43). Jesus sier også på samme sted hvem riket skal gis til: nemlig til "den stein som bygningsmennene forkastet", Ismael, som nå skulle bli "hovedhjørnesteinen". Det er også viktig å huske at de ytterligere kjennetegn på denne "hovedhjørnesteinen", som gis i følgende vers hos Matteus: "Og den som faller på den stein, skal slå seg sønder, men hvem den faller på, ham skal den knuse". Jøder og kristne forsøkte begge å forhindre at profetien skulle gå i oppfyllelse; jødene ved å konspirere med arabiske hedninger, og de kristne ved å begynne krig mot en ny islamsk stat kort etter Profetens (s.a.) død. Konsekvensene for dem begge er velkjente: jødene ble fordrevet fra Arabia, og 100 år etter Bysants' angrep vaiet Islâms fane ved Atlanterhavet i vest og ved Kinas og Indias grenser i øst.

3:28  Du lar natten gå over i dag, og Du lar dagen gå over i natt, og Du frembringer det levende av det døde, og Du lar det døde fremgå av det levende. Og Du forsyner hvem Du vil, uten å beregne det.

"Natten går over i dag" og "lar det levende fremgå av det døde", betegner her ikke bare naturlige fenomener, men sett i sammenhengen med det forrige versets åndelige realiteter: en ny åndelig dag - et nytt åndelig liv.

3:29  De troende skal ikke ta de vantro til venner fremfor de troende. Og den som gjør dette, har intet med Allah å gjøre, med mindre dere da tar dere i akt for dem med (all) aktpågivenhet. Og Allah advarer dere mot Sin straff, og til Allah skal dere vende tilbake.

Sammenlikn 5:58-59 og 60:9-10. "Mot Sin straff" betyr egentlig "Mot Seg Selv".

3:30  Si: Enten dere skjuler det som er i deres hjerter, eller dere åpenbarer det, så vet Allah det. Og Han vet hva som er i himlene og hva som er på jorden. Og Allah er mektig over alle ting.
3:31  Den dag hvor enhver sjel vil finne nærværende (hos seg) det den har øvet av godt, og det den har øvet av ondt, vil den ønske at det var en stor avstand mellom den og det (onde). Allah advarer dere mot Sin straff, og Allah er nådig mot tjenerne.
3:32  Si: Om dere elsker Allah, så følg meg. Allah vil elske dere og tilgi dere deres synder, for Allah er visselig Tilgivende, Barmhjertig.
3:33  Si: Adlyd Allah og Sendebudet. Men om dere vender dere bort, så (husk at) Allah visselig ikke elsker de vantro.
3:34  Sannelig, Allah har utvalgt Adam og Nûh [Noah] og Abrahams avkom og Imrâns avkom fremfor folkene,
3:35  én slekt, den ene fra den andre, og Allah er Althørende, Allvitende.
3:36  (Husk) den gang da Imrâns hustru sa: Å min Herre, jeg har lovet Deg det som er i mitt skjød, (at det skal være) helliget (til) Din tjeneste. Motta (det) derfor av meg, for Du er sannelig (alene) den Althørende, den Allvitende.

Det er ikke her, som noen kristne kritikere hevder, tale om noen anakronisme eller sammenblanding av den "Imrân" som var Moses' far, med den "Imrân" som var Marias far. De kristne fra Nadjrân var i virkeligheten de første som reiste denne innvendingen. Profeten (s.a.) sa i en sammenheng hvor han ble spurt av en av sine tilhengere: "Hvorfor sa dere ikke til dem at israelittene hadde for vane å oppkalle deres barn etter avdøde profeter og hellige menn?" (Tirmidhî). Se også 19:29 angående uttrykket Arons søster. Og selv i dag kan vi også se at flere har navn oppkalt etter profetene, som eksempel "David" etter Profeten David.

3:37  Så da hun hadde født, sa hun: Min Herre, jeg har født en pike, og Allah visste (dog) best hva hun hadde født, og et guttebarn er ikke som et pikebarn, og jeg har kalt henne Mariam [Maria]. Og jeg overgir henne og hennes avkom til Din beskyttelse mot den forbannede Satan.
3:38  Så hennes Herre mottok henne på beste vis og lot henne vokse seg vakker og gjorde Zakariâ [Sakarja] til hennes verge. Hver gang Sakarja trådte inn i kammeret til henne fant han føde hos henne. Han sa: Å Maria, hvor (kommer) dette til deg fra? Hun sa: Det er fra Allah, sannelig Allah skjenker underhold til hvem Han vil, uten noe regnskap.

Det er ikke her snakk om noe naturstridig mirakel. Fødet stammet uten tvil fra besøkende i tempelet, hvor Sakarja tjente som prest. Marias svar er i virkeligheten det svar, som ethvert fromt og gudfryktig menneske ville gitt. Marias svar avslører hennes religiøsitet og fremkaller i Sakarja et ønske om en from og rettferdig sønn.

3:39  Da påkalte Sakarja sin Herre. Han sa: Min Herre, skjenk Du meg en ren etterkommer, Du er sannelig den som bønnhører.
3:40  Da kalte englene ham mens han sto og ba i kammeret: Allah gir deg gledelig budskap om Jahjâ [Johannes], som skal bekrefte et ord fra Allah, og (som skal være) edel og ren, en profet, en av de rettferdige.

"Bekrefter et ord fra Allah" = oppfyller den profeti som er kommet til deg.

3:41  Han sa: Min Herre, hvordan skal jeg få en sønn, når jeg (dog) har nådd alderdommen, og min kone er ufruktbar. Han sa: Slik er Allah; Han gjør hva Han vil.
3:42  Han sa: Min Herre, bestem et tegn for meg. Han sa: Ditt tegn skal være at du ikke taler til mennesker i tre dager, unntagen ved geberder, og ihukom din Herre meget, og lovpris Ham aften og morgen.

Her er det ikke snakk om at Sakarja, som Bibelen hevder (se Lukas 1:20 - 22), var vantro og derfor ble straffet med stumhet. Hans spørsmål i vers 41 er kun et uttrykk over hans undring over den guddommelige nåde som skulle bli ham til del. Sammenhengen her i vers 42 viser, at denne taushet i tre dager skulle brukes til bønn og lovprisning. Det er altså ikke snakk om stumhet.

3:43  Og (husk) den gang englene sa: Å Maria, Allah har visselig utvalgt deg og renset deg og utvalgt deg fremfor alle kvinner.

Maria var utvalgt fremfor andre kvinner på sin tid. Sammenlikn 2:48. Profeten Muhammad (s.a.) har sagt: "Den beste av kvinner var Maria, Imrâns datter, og den beste av kvinner i denne tidsalder er Khadîdja" (Sahih-al-Bukhârî LX, XLV, 1).

3:44  Å Maria, vær lydig mot din Herre og kast deg ned (for Ham), og bøy deg (i bønn) sammen med dem som bøyer seg (i bønn).

At Maria befales å være blant dem som bøyer seg og kaster seg ned for Gud, slår fast hennes rent menneskelige stilling.

3:45  Dette er (en) av forkynnelsene av det usette som Vi har åpenbart deg, for du var ikke hos dem da de trakk lodd om hvem av dem som skulle være verge for Maria, og du var ikke hos dem da de stridde med hverandre (om det).
3:46  Da englene sa: Å Maria, Allah gir deg visselig gledelig budskap ved et ord fra Ham; hans navn skal være Messias, Jesus, Marias sønn, æret i denne verden og i den kommende, en av dem som står (Gud) nær.

"Et ord fra Ham" har fått visse kristne kritikere til å mene at Qur'ânen gir visse innrømmelser overfor "Logosteorien" (se Joh. ev.1). Men som i vers 40, betyr "ord" her åpenbaring, profeti. Jf. også Bukharî LX,XLVII, forord: Abû 'Ubaid har sagt: Guds "ord" er ordene "Bli til, og han ble til". Wadjîh ("æret") brukes også om Moses i 33:70. Muqarrab brukes også om alminnelige troende som står nær Gud, se 83:22 og 29.

3:47  Og han skal tale til mennesker (mens han er) i vuggen og som middelaldrende, og være en av de rettferdige.

"I vuggen" betyr kun at han skal tale i en meget ung alder. Ordene "som middelaldrende" viser at han vil leve et langt liv.

3:48  Hun sa: Min Herre, hvordan skal jeg få en sønn når ingen mann har rørt meg? Han sa: Slik er Allah, Han skaper hva Han vil. Når Han har besluttet en ting, så sier Han bare til den: Bli til - så blir den til.

Jomfrufødselen bekreftes av Qur'ânen, derimot Bibelen strider med seg selv på dette punktet. Idet den på den ene siden lærer jomfrufødsel, og på den andre siden hevder Jesu davidiske nedstamning gjennom Josef. Jomfrufødsel kan ikke lenger betraktes som noe naturstridig. Engelske leger har påvist flere sikre tilfeller av jomfrufødsel. "American Medical Journal" skriver: "Det er rapportert om 20 autentiske tilfeller fra Europa, at Arrhenoblastoma (en svulstaktig dannelse i livmoren) har produsert mannlige sædceller". - Det underfulle i jomfrufødselen kommer frem i den profeti som det her er snakk om: det ble forkynnet Maria, at hun skulle føde en sønn på denne sjeldne måten. Jesu usedvanlige fødsel skulle vise de jøder (saddukeerne), som ikke trodde på et liv etter døden, at Gud som har makt til å skape et menneske utenfor naturens sedvanlige orden, også har makt til å gi liv til de døde. At Jesus ikke hadde noen jødisk far, viser at han på en måte allerede var løsrevet fra jødefolket, og at profetien nå skulle gå over til et annet folk.

3:49  Og Han skal lære ham Skriften og visdommen og Torahen og Evangeliet.

Jesus brakte ikke noen ny lov. Evangeliet betraktes som en fortolkning av Torahen.

3:50  Og (vil sende ham som) et sendebud til Israels barn (for at han skal si): Jeg er visselig kommet til dere med et tegn fra deres Herre; jeg vil fremstille for dere av leire (noe) i likhet med en fugl, og så vil jeg blåse (livsånde) i den, og den vil bli et bevinget vesen med Allahs vilje, og jeg vil helbrede de blinde og de spedalske, og jeg vil gjøre de (åndelige) døde levende ved Allahs vilje, og jeg vil meddele dere hva dere spiser og hva dere lagrer i deres hus. Sannelig, i dette er det et tegn for dere, om dere da er troende.

Kun Gud har makt til å skape, se 13:17, 16:21, 22:74, 25:4, 31:11 osv. Vi må da i overensstemmelse med Qur'ânens eget prinsipp (vers 8 i denne sûra), fortolke disse utsagn i lyset av dette generelle prinsipp. Med formingen av leire og innblåsningen av livsånde forstås da Jesu profetiske gjerning, som omdanner jordiske mennesker, som lever et lavt jordbundet liv, til åndelige mennesker av høy karakter. De øvrige utsagn må forstås på liknende måte. Ordet for helbrede (ubri'u) kan også bety: erklære fri og ren (således at de spedalske kunne vende tilbake til folket, 3. Mosebok 13:23 og 4. Mosebok 19:21). De som er døde vender ikke tilbake til livet i denne verden, se 2:29; 23:100-101; 21:96; 39:59-60; 40:12; 45:27. "Hva dere spiser og hva dere lagrer", se Matt. 6:26: "Se på fuglene under himmelen!"

3:51  Og (jeg kommer for) å oppfylle det som var før meg, nemlig Torahen, og for å tillate dere noe av det som var forbudt dere. Og jeg kommer til dere med et tegn fra deres Herre. Frykt derfor Allah, og adlyd meg.

Ordene "for å tillate dere noe av det som var dere forbudt" hentyder til, at jødene i lang tid før Jesus ikke mottok åpenbaringens nådegave. Med Jesu opptreden ble denne gaven igjen deres for en kort tid. Eller: Jesus tillater dem hva de selv har forbudt seg i tradisjonen (Talmud). Se også 4:161. Jesus var ikke noen lovgivende profet, han fulgte Moseloven.

3:52  Sannelig, Allah er min Herre og deres Herre, tilbe derfor Ham; dette er den rette vei.