Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
3: Âl-´Imrân
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 20, vers 201
3:183  Dette (blir dere til del) på grunn av det deres hender har sendt i forveien, og (vit at) Allah ikke handler urett mot tjenerne.
3:184  Til dem som sier: Allah har sannelig pålagt oss at vi ikke skal tro på et sendebud før han bringer oss et offer som ilden fortærer! - Skal du si: Profeter er kommet til dere før meg med tydelige tegn og med det dere taler om. Hvorfor forsøkte dere da å drepe dem, om dere er sannferdige?

Jødene kunne i deres nasjonale trangsynthet ikke tenke seg at en profet skulle kunne oppreises utenfor deres folk, og uten å bøye seg for Moseloven med dens brennoffer osv.

3:185  Og om de forkaster deg, så er visselig også sendebud før deg blitt forkastet, som kom med klare tegn og skrifter og den strålende Boken.

"Den strålende Boken" er Torahen, som inneholder loven. Verset viser at de jødiske profeter, alle måtte følge Moseloven, men det forhindret ikke at åpenbaring ble dem til del, eller at de brakte skrifter som f.eks. "Davids salmer", som i Qur'ânen kalles Zabûr, dvs. et hellig skrift som ikke inneholder noen lov. Ordet som her oversettes med "skrifter" er flertallsformen til Zabûr.

3:186  Enhver sjel skal smake døden. Og først på Oppstandelsens dag skal dere få deres lønn gjengjeldt fullt ut. Den som da blir reddet fra Ilden og ført inn i Paradiset, han har visselig oppnådd sitt mål, livet i denne verden er kun en bedragersk nytte.
3:187  Dere skal visselig bli prøvet på deres eiendom og deres liv, og dere skal visselig høre meget ondt fra dem som Boken ble gitt til før dere, og fra avgudsdyrkerne, men om dere er utholdende og rettferdige, så er dette sannelig (uttrykk) for en sterk besluttsomhet!
3:188  Og (husk) da Allah sluttet en pakt med dem som Boken ble gitt til, (og sa): Dere skal åpenbare den for menneskene og ikke skjule den, men de kastet den bak sine rygger og solgte den for en ringe pris, og ondt er det som de har kjøpt for det.
3:189  Tro ikke at de som fryder seg over det de har gjort, og som elsker å bli rost for det de ikke har gjort - tro ikke at de er sikret mot straffen. Og dem blir en smertelig straff til del.
3:190  Og himlenes og jordens rike tilhører Allah, og Allah er mektig over alle ting.
3:191  Sannelig, i skapelsen av himlene og jorden og i vekslingen av natt og dag, er det visselig tegn for de forstandige.
3:192  (For) dem som ihukommer Allah stående og sittende og på sin side, og som tenker over skapelsen av himlene og jorden, (og sier): Vår Herre, Du har ikke skapt dette forgjeves, Hellig er Du! Redd oss da fra Ildens straff!
3:193  Vår Herre, den Du lar gå inn i Ilden, ham har Du visselig brakt skjensel. Og synderne skal ikke ha noen hjelpere!
3:194  Vår Herre, vi har hørt en herold som kaller til troen (og sier): Tro på deres Herre - og vi har trodd! Vår Herre, tilgi oss våre synder og tildekk våre forseelser for oss, og la oss dø sammen med de rettferdige!
3:195  Vår Herre, gi oss det Du har lovet oss ved Dine sendebud, og beskjem oss ikke på Oppstandelsens dag! Du bryter i sannhet ikke Ditt løfte!
3:196  Og deres Herre svarte dem: Blant dere lar Jeg ikke en virkendes verk gå til spille, det være seg manns eller kvinnes, for dere er av hverandre. De som da er utvandret og drevet ut av sine hjem og forfulgt for Min saks skyld, og har kjempet og er blitt drept, Jeg vil visselig ta bort deres overtredelser for dem, og Jeg vil visselig la dem gå inn i Hager som floder strømmer igjennom - en belønning fra Allah, og hos Allah finnes de beste belønningene.
3:197  Ikke la de vantros omvandring i landet bedra deg!
3:198  (Det er bare) en liten nytelse, så er deres hjemsted Helvete, og et ondt hvilested er det.
3:199  Men de som frykter sin Herre, for dem er det Hager som floder strømmer igjennom. De skal forbli i dem for alltid - en gave fra Allah! Og det som er hos Allah er enda bedre for de rettferdige.
3:200  Og sannelig, blant Skriftens folk er det noen som tror på Allah og det Han har åpenbart dere, og det Han har åpenbart dem, (og) som ydmyker seg for Allah. De selger ikke Allahs tegn for en ringe pris. Slike skal ha sin belønning hos sin Herre, Allah er visselig rask til å gjøre regnskap.
3:201  Å dere som tror, vær utholdende og kappes i utholdenhet, og vær på vakt, og frykt Allah, så dere kan fullkommengjøres.

Det arabiske ordet Râbitû som vi her har oversatt med "vær på vakt", betyr også: "å overvåke grensene". Dermed blir en overvåkelse av grensene betraktet som en forutsetning for freden.