Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
3: Âl-´Imrân
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 20, vers 201
3:131  Å dere som tror, nyt ikke renter som innebærer mangfoldige tilleggssummer, og frykt Allah så dere må lykkes.

Rentesystemet forbys fordi man på den måten lett kan tjene penger. Derfor sies det at man ikke skal nyte det man får uten å ha strevd for det.

3:132  Og frykt den Ilden som er beredt de vantro.
3:133  Og adlyd Allah og Sendebudet så det må bli vist dere barmhjertighet.
3:134  Skynd dere for å oppnå tilgivelse fra deres Herre og til Paradiset, hvis verdi er himlene og jorden. Den er beredt for de gudfryktige.

Da Profeten (s.a.) ble spurt hvor Helvete var, hvis Paradiset fylte himmel og jord, svarte han: "Hvor er natten, når det er dag?" Dette viser at Paradis og Helvete ikke er steder, altså ikke noe rent materielt, men derimot tilstander. Det viser at Paradiset ikke er noe konkret fysisk sted, men en åndelig tilstand.

3:135  De som gir ut i gode og dårlige tider, og de som undertrykker sin vrede og tilgir mennesker; og Allah elsker dem som handler godt.
3:136  Og dem som, når de gjør noe skjendig eller synder mot seg selv, ihukommer Allah (meget) og ber om tilgivelse for sine synder - og hvem kan tilgi synden unntagen Allah? - Og som ikke holder ved det de gjør, selv om de vet.
3:137  Det er disse hvis belønning er tilgivelse fra deres Herre og Hager som floder strømmer igjennom, hvor de skal forbli, og skjønn er belønningen for dem som gjør gode gjerninger.
3:138  Før dere er det allerede gått (mange) forordninger. Reis da omkring på jorden og se hvordan slutten var for dem som forkastet (profetene).
3:139  Denne (Qur'ân) er en klar fremstilling for mennesker og en rettledning og en formaning for de gudfryktige.
3:140  Bli derfor ikke utmattet og vær ikke bedrøvet, for dere vil vinne overhånd hvis dere er troende.
3:141  Om dere har mottatt et sår, så har det (vantro) folk allerede mottatt et sår lik det. Og slik lar Vi dagene veksle mellom mennesker, for at Allah må kjenne dem som tror og tar vitner blant dere, og Allah elsker ikke synderne.

Dette sår hentyder til slaget ved Uhud, se det følgende vers og vers 122. Såret fienden mottok var i slaget ved Badr. Allah kjenner alle ting, så ordet "kjenne" er her og i vers 143 brukt i betydningen: "prøve" eller "kjennetegn".

3:142  Og for at Allah må rense de troende og tilintetgjøre de vantro.
3:143  Eller mener dere at dere skal gå inn i Paradiset, når Allah ennå ikke kjenner [eller: har prøvet] dem som kjemper (for Hans sak) blant dere, og kjenner de standhaftige?
3:144  Og dere pleide å ønske dere (denne) død før dere møtte den. Og nå har dere sett den.

"Døden" her hentyder til krig, fordi resultatet av en krig er døden. Krig ifølge muslimene var akkurat som døden, fordi de var langt svakere, både når det gjaldt utstyr og antall, enn deres sterke fiende. Ved slaget ved Uhud bestemte Profeten (s.a.) seg for å kjempe mot fienden mens de var i byen Madîna, men noen av tilhengerne, spesielt de som ikke var med på slaget ved Badr, sa: "Vi har lengtet etter denne dagen. La oss dra ut og kjempe våre fiender slik at de ikke tror at vi er feige" (Zurqâni). Det er dette det refereres til når det sies: "Og dere pleide å ønske dere denne død".

3:145  Muhammad (s.a.) er kun et sendebud! Sendebudene før ham er visselig gått bort. Om han så dør eller drepes, vil dere da vende om på deres hæler? Og den som vender om på sine hæler skader ikke Allah det minste. Og Allah vil belønne de takknemlige.

Verset sier at alle sendebud før Muhammad (s.a.) har dødd. Jesus kan derfor ikke være en unntakelse.

3:146  Og det tilkommer ingen sjel å dø hvis det ikke er med Allahs tillatelse - en beslutning med en (bestemt) frist. Og den som ønsker det nærværendes belønning, ham vil Vi gi av det, og den som ønsker det kommendes belønning, ham vil Vi gi av det, og Vi vil belønne de takknemlige.
3:147  Og hvor mange profeter (har det ikke vært) som det kjempet mange fromme sammen med, og de ble ikke dem for Allahs sak, og de ble ikke svake, og de ga ikke etter. Og Allah elsker de utholdende!
3:148  Og deres tale besto bare av at de sa: Vår Herre, tilgi oss våre feil og våre synder i vår sak, og befest våre føtter og hjelp oss mot det vantro folk.
3:149  Så Allah ga dem denne verdens belønning, og den skjønneste belønning i det kommende. Og Allah elsker dem som handler godt!
3:150  Å dere som tror, om dere adlyder dem som er vantro, vil de få dere til å vende om på deres hæler, og så vil dere vende som tapere.
3:151  Nei, Allah er deres Beskytter, og Han er den Beste av hjelperne!
3:152  Vi vil kaste redsel i de vantros hjerter fordi de har stilt guder ved siden av Allah; noe Han ikke har åpenbart noen fullmakt for. Deres bolig er Ilden! Og ondt er de urettferdiges hjemsted!
3:153  Og Allah har visselig oppfylt Sitt løfte til dere, da dere slo og ødela dem med Hans tillatelse, inntil det tidspunkt da deres mot sviktet dere og dere stred om befalingen imellom dere, og dere ble ulydige etter at Han hadde vist dere det dere elsket. Blant dere er det noen som ønsker denne verden, og blant dere er det noen som ønsker den kommende. Så vendte Han dere bort fra dem for å prøve dere, men Han har visselig tilgitt dere. Og Allah er rik på nåde mot de troende.

"Løfte" refererer til det generelle løftet om seier og fremgang som har blitt lovet muslimene gang på gang, spesielt i 3:124-126. Slaget ved Uhud var i begynnelsen en stor seier for muslimene. Men en avdeling bueskyttere, som av Profeten (s.a.) var beordret til å være på fjellet for å dekke muslimenes flanke, når disse forlot det stedet med den gitte orderen, for å delta i forfølgelsen, åpnet den flanken seg for fienden. Og de makkanske ridderstyrker benyttet seg av sjansen og skapte kaos i muslimenes rekker. De trofaste samlet seg rundt Profeten (s.a.) som ble hardt såret. Allerede den neste dagen kunne Profeten (s.a.) rykke ut og forfølge makkanerne som hadde samlet seg for igjen å angripe muslimene.

3:154  Da dere løp bort og ikke vendte dere til noen, mens Sendebudet kalte på dere bak dere, da lønnet Han dere sorg etter sorg, for at dere ikke skulle sørge over det som var unnsluppet dere, og ikke over det som rammet dere. Og Allah er vel vitende om det dere gjør!
3:155  Så sendte Han fred ned over dere etter sorgen - en slummer som overveldet en del av dere - mens andre var foruroliget for seg selv, idet de med urette tenkte uvitenhetens tanker om Allah. De sa: Har vi noen andel i ledelsen? Si: All ledelse tilhører visselig Allah! De skjuler i sine sjeler hva de ikke vil åpenbare deg. De sier: Om vi hadde noen andel i ledelsen, så ville vi ikke ha blitt drept her. Si: Selv om dere hadde (forblitt) i deres hus, så ville de, som kamp var foreskrevet for, dratt ut til sine dødsleier, og (det skjedde) for at Allah kunne prøve hva som er i deres bryster, og for at Han kunne rense det som er i deres hjerter. Og Allah er vel vitende om hva som er i hjertene.
3:156  Sannelig, de av dere som vendte ryggen den dagen da de to hærene møttes, dem var det Satan fikk til å snuble på grunn av noe av det de hadde ervervet seg (ved sine handlinger). Og Allah har visselig tilgitt dem, for Allah er sannelig Tilgivende, Mild.