Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
3: Âl-´Imrân
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 20, vers 201
3:105  Og blant dere skal det være et samfunn som kaller til det gode, og som påbyr det rette og forbyr det onde. Og det er disse som skal fullkommengjøres.
3:106  Og vær ikke som dem som ble splittet og ble uenige etter at klare tegn var kommet til dem. Og dem blir en streng straff (til del)!
3:107  På den dag da (noen) ansikter vil være hvite og (andre) ansikter vil være svarte. Hva angår dem hvis ansikter vil være svarte, (så skal det sies til dem): Ble dere vantro etter at dere hadde trodd? Smak da straffen fordi dere var vantro!

Qur'ânen har forklart "hvit" og "svart" som et symbol på "glede" og "sorg". Når en person gjør en god gjerning, sier araberne: Ibayyadda wajhu-hû, som betyr: ansiktet hans ble hvitt. Og når han gjør noe han bebreides for, sier de: Iswada wajhu-hû: ansiktet hans ble svart.

3:108  Og hva angår dem hvis ansikter vil være hvite, så skal de være i Allahs barmhjertighet. I den skal de forbli i lang tid!
3:109  Slik er Allahs tegn, som Vi foreleser deg med sannheten. Og Allah ønsker ikke urettferdighet mot allverden.
3:110  Og Allah tilhører alt som er i himlene og alt som er på jorden, og til Allah skal (alle) gjøremål vende tilbake.
3:111  Dere er den beste menighet som er frembrakt for menneskeheten; dere påbyr det rette og forbyr det onde og tror på Allah. Og om Skriftens folk trodde, ville det være bedre for dem! Blant dem er det troende, men de fleste (av dem) er opprørere.
3:112  De vil ikke kunne skade dere, unntagen en liten skade. Og om de kjemper mot dere, vil de vende (sine) rygger. Og så vil de ikke bli hjulpet.

Historien forteller om denne profetiens oppfyllelse; at det øst-romerske riket forsøkte ved hjelp av sine arabiske vasaller å knuse den islamske stat umiddelbart etter Profetens (s.a.) død, men i løpet av kort tid falt Syria, Palestina, Egypt osv. i muslimenes hender - og 100 år etter Profetens (s.a.) død vaiet Islâms fane i Spania.

3:113  De skal bli slått med skjensel hvor de enn finnes, unntagen (de som) har en pakt med Allah eller en pakt med mennesker, og de har pådratt seg Allahs vrede. Og de ble slått med ydmykelse fordi de forkastet Allahs tegn og forsøkte å drepe profetene med urette. Slik skal det være, fordi de var ulydige og overtrådte grensene.
3:114  De er ikke (alle) like. Blant Skriftens folk er det en menighet som opprettholder (rettferdighet). De leser Allahs tegn i nattens timer og kaster seg ned (for Ham).
3:115  De tror på Allah og den Ytterste dag, og de påbyr det rette og forbyr det onde, og de kappes med hverandre i gode gjerninger, og slike er blant de rettferdige.
3:116  Og hva enn de gjør av godt, det skal ikke nektes dem, og Allah kjenner de rettferdige.
3:117  Sannelig, de som er vantro, deres eiendom og deres barn skal ikke nytte dem noe mot Allah, og disse er Ildens beboere; de skal forbli i den i lang tid!
3:118  Det de gir ut for det nåværende liv er i likhet med en vind som det er iskulde i. Den rammer avgrøden hos et folk som har handlet urett mot seg selv, og ødelegger den. Og Allah gjør dem ikke urett, men de gjør seg selv urett!
3:119  Å dere som tror, ta ikke (andre) enn deres egne til fortrolige venner; de (ikke-troende) vil gjøre sitt ytterste for å ødelegge dere. De elsker å se dere i vansker. Fiendskap har allerede vist seg fra deres munner, men hva deres hjerter skjuler er (enda) verre. Vi har gjort tegnene tydelige for dere, om dere vil begripe det.
3:120  Se, dere er slike som elsker dem, men de elsker ikke dere. Og dere tror på hele Boken. Og når de møter dere, sier de: Vi tror, men når de går bort, biter de seg i fingrene av hat til dere. Si: Dø i deres hat! Allah vet visselig hva som er i (deres) hjerter.
3:121  Om det skjer dere noe godt, bedrøver det dem. Og om noe ondt treffer dere, så fryder de seg over det. Og om dere er utholdende og rettferdige, så skal deres renker ikke skade dere det minste, for Allah vet sannelig hva de gjør.

Gud vil tilintetgjøre alle deres handlinger. Muslimene bør derfor ikke være redd dem. Gud har kjennskap til de som er mot Islâm, og Han vil hindre dem.

3:122  Og (ihukom den tid) da du gikk ut fra ditt hus om morgenen for å anvise de troende plasser til kampen. Og Allah er Althørende, Allvitende.

Her refereres det til slaget ved Uhud, hvor den Hellige profeten Muhammad (s.a.) sammen med 1000 mann marsjerte ut fra Madîna for å møte fienden.

3:123  Da tenkte to partier blant dere på feighet, selv om Allah var deres Venn. Og på Allah skal de troende sette sin lit.

Disse to partier var grupper fra stammene Banû Salimah (khazradj) og Banû Hârithah. Ved Badr vant 313 mann over en makkansk hær på 1000.

3:124  Og Allah hadde (allerede) hjulpet dere ved Badr, da dere var svake. Ta derfor Allah til Beskytter, slik at dere kanskje blir takknemlige.
3:125  Da du sa til de troende: Er det ikke nok for dere at deres Herre vil styrke dere med tre tusen nedsendte engler?
3:126  Jo, om dere er utholdende og rettferdige, og de kommer over dere plutselig, så vil deres Herre styrke dere med fem tusen voldsomt angripende engler.
3:127  Og Allah har bare gjort det til et gledelig budskap for dere, og for at deres hjerter må berolige seg ved det. Og hjelpen kommer bare fra Allah, den Allmektige, den Allvise.
3:128  (Og) for at Han måtte bortskjære en del av de vantro, eller fornedre dem så de vender skuffet tilbake.
3:129  Du har ingen del i denne saken. Han kan vende Seg (nådig) til dem eller straffe dem, for de er visselig syndere.
3:130  Og Allah tilhører det som er i himlene og det som er på jorden. Han tilgir hvem Han vil, og Han straffer hvem Han vil. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.