Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
29: Al-´Ankabût
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 62
29:27  Så trodde Lot på ham. Og Han [Abraham] sa: Jeg flykter visselig til min Herre, Han er sannelig den Allmektige, den Allvise.

At Lot trodde på Abraham, viser at en profet godt kan være disippel av en høyere profet. Lot fulgte Abrahams lov og brakte selvfølgelig ikke en lov som skulle gjelde samtidig med Abrahams lov.

29:28  Og Vi skjenket ham Isak og Jakob, og Vi ga profetdømmet og Boken til hans slekt, og Vi ga ham hans belønning (allerede) i denne verden. Og i den kommende vil han visselig være blant de rettferdige.

Jakob var Abrahams sønnesønn, se 21:73. Han nevnes her parallellt med Isak, fordi de begge var profeter, som det også fremgår av verset.

29:29  Og (Vi sendte også) Lot, da han sa til sitt folk: Dere begår visselig det skjendige, det som ingen i verden har begått før dere.
29:30  Vil dere visselig gå til menn (i stedet for til kvinner) og avskjære veien og begå ondt i deres forsamlinger? Og hans folks svar var kun at de sa: Bring oss Allahs straff, om du er en av de sanndru.

Uttrykket "å avskjære veien" kan bety enten at 1) de ligger i bakhold som landeveisrøvere, eller 2) at de ved deres unormale kjønnsdrift har avskåret den naturlige forbindelse mellom mann og kvinne.

29:31  Han sa: Min Herre, hjelp meg mot det ufredsstiftende folk.
29:32  Og da Våre sendebud kom til Abraham med budskap, sa de: Vi vil visselig ødelegge denne byens befolkning, da dens folk visselig er syndere.
29:33  Han sa: Sannelig, Lot (er) i den. De svarte: Vi vet best hvem som er i den. Vi vil visselig redde ham og hans familie unntatt hans hustru, som er en av dem som blir tilbake.
29:34  Og da Våre sendebud kom til Lot, var han bedrøvet på grunn av dem og følte seg maktesløs, og de sa: Frykt ikke og vær ikke bedrøvet, da Vi vil redde deg og din familie unntatt din hustru, som er en av dem som blir tilbake.
29:35  Vi vil la straffen komme ned fra himmelen over denne byens folk, fordi de var ulydige.
29:36  Og Vi etterlot visselig en del av den [byen] som et tydelig tegn for folk som vil forstå.
29:37  Og til Midian (sendte Vi) deres bror Sju'aib, som sa: Å mitt folk, tjen Allah og håp på den Ytterste dag og begå ikke overgrep på jorden, idet dere stifter ufred.
29:38  Men de forkastet ham. Da grep jordskjelvet dem og de lå sammenkrøpne i deres hjem om morgenen.
29:39  Og (Vi straffet) 'Âd og Thamûd (på liknende vis), og (restene) av deres bygninger er kjent for dere, og Satan forskjønnet deres gjerninger for dem og vendte dem bort fra den (rette) vei, selv om de (også) innså (sannheten).

Uttrykket "selv om de innså" betyr: 1) De så klart at veien som de valgte var feil. 2) De valgte en kurs med deres egen vilje, samtidig som de var fullt klar over hva slutten ville bli.

29:40  Og (Vi straffet likeledes) Korah og Farao og Hâmân, og Moses var visselig kommet til dem med de klare tegn; men de oppførte seg hovmodig på jorden, og de kunne ikke seire.
29:41  Så grep Vi enhver i hans synd; så blant dem (finner du) den som Vi sendte en storm mot. Og blant dem (finner du også) dem som jordskjelvet grep. Og blant dem er det (også) dem, som Vi lot jorden oppsluke. Og blant dem er dem Vi lot drukne. Og Allah ville ikke gjøre dem urett, men de pleide å øve urett mot seg selv.
29:42  De som tar venner ved siden av Allah, likner edderkoppen som bygger et hus. Og det svakeste av alle hus er sannelig edderkoppens hus, om de bare visste.

Emnet om Guds enhet, som denne sûra først og fremst handler om, er brakt til slutten i dette verset med en skjønn metafor. Metaforen legger fram polyteistenes dårskap, tomhet og falskhet i tilbedelse av deres avgudstro. Disse er så skjør som spinnet til edderkopp, og kan ikke stå i mot intelligent kritikk.

29:43  Sannelig, Allah kjenner alt det de påkaller ved siden av Ham. Og Han er den Allmektige, den Allvise.

Uttrykket "Bilhaqqi" henviser til at det er klart bevis på et intelligent system og mønster i skapelsen av jorden og himlene. Videre er det en dypsindig og fullendt plan som virker i alle himmelske og jordiske legemer.

29:44  Og slike liknelser fremstiller Vi for menneskene, men kun de som er begavet med viten forstår dem.
29:45  Allah skapte himlene og jorden i overensstemmelse med sannhet (og visdom). Sannelig, i dette er det et tegn for dem som tror.
29:46  Foreles det som har blitt åpenbart deg av Boken og oppretthold bønnen (i dens rette form), for bønnen holder visselig (mennesket) borte fra skjendige tanker og alt det onde. Og Allahs ihukommelse er visselig sterkere (enn alle andre tanker). Og Allah vet hva dere gjør.
29:47  Og strid ikke med Skriftens folk, unntatt med det beste og skjønneste (argument), men (strid) ikke med de urettferdige blant dem (i det hele tatt). Og si: Vi tror på det som er blitt åpenbart oss og åpenbart dere, og vår Gud og deres Gud er én Gud, og vi har underkastet oss Ham.

I diskusjoner må man vise den største finfølelse for andres tro. Islâm lærer ytterligere at man skal tro på alle religioners guddommelig opprinnelse.

29:48  Og slik har Vi åpenbart deg den (fullkomne) Bok, slik at de som Vi ga den (tidligere) Bok, tror på denne [Qur'ânen]. Og av disse er det (også) noen som tror på den. Og ingen unntatt de utakknemlige fornekter Våre tegn med vilje.

"De som Vi ga Boken" kan også være muslimene istedenfor de tidligere Skriftfolk. Betydningen blir da: "de, som Vi ga (forståelse av) Boken. "Disse" kan også være Skriftfolk foruten om makkanerne. Den siste betydning passer til den andre betydning av "dem som Vi ga (forståelse av) Boken".

29:49  Og du leste ikke før denne noen bok, og du skrev (heller) ikke den med din høyre hånd; i så fall ville løgnerne ha tvilt (med noen rett).

Profeten (s.a.) var ummi, dvs. han kunne verken lese eller skrive. Dessuten fantes ikke Bibelen oversatt til arabisk på Profetens (s.a.) tid.

29:50  Nei, denne (er en samling av) klare tegn for deres hjerter, som har fått den (sanne) viten, og ingen unntatt de urettferdige forkaster Våre tegn med vilje.
29:51  Og de sa: Hvorfor blir ingen tegn sendt ned til ham fra hans Herre? Si: (Alle) tegn finnes kun hos Allah, og jeg er en åpenbar advarer.
29:52  Er det ikke nok for dem, at Vi har åpenbart deg den (fullkomne) Bok som foreleses dem? Sannelig, i den er det visselig barmhjertighet og formaning for folk som tror.