Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
28: Al-Qasas
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 9, vers 89
28:79  Han svarte: Jeg har kun fått dette gitt på grunn av den viten jeg besitter. Visste han ikke, at Allah hadde tilintetgjort generasjoner før ham, som var mektigere og rikere i antall (og rikdom) enn ham? Og de syndefulle skal ikke spørres om deres synder, (så de kommer med unnskyldninger).
28:80  Så gikk han ut til sitt folk i all sin prakt. De som ønsket det nærværende liv, sa: Å gid vi hadde det samme som Korah har fått skjenket, for han besitter visselig et mektig hell.
28:81  Men de som hadde fått skjenket kunnskap, sa: Ve dere, Allahs belønning er bedre for den som tror og handler rettferdig. Og kun de utholdende skal møte den.
28:82  Så Vi lot jorden oppsluke ham og hans hus. Og han hadde ikke noe parti som kunne hjelpe ham mot Allah, og heller ikke kunne han rope om hjelp.
28:83  Og de som hadde begjært hans posisjon dagen i forveien, sa om morgenen: Ve oss, Allah øker og forminsker visselig Sitt underhold til hvem Han vil av Sine tjenere. Hvis ikke Allah hadde vært oss nådig, ville Han ha latt (jorden) oppsluke oss (også). Ve oss (for vi var uvitende om at) de utakknemlige visselig ikke har fremgang.
28:84  Dette det kommende (livs) hjem som Vi bygger til dem som ikke ønsker å opphøye seg på jorden, og som ikke stifter ufred, og den (gode) avslutning tilkommer de rettferdige.
28:85  Den som gjør en god handling,vil få en bedre (belønning) enn denne, og den som handler ondt, så vil de som handler ondt kun gjengjeldes for det de gjorde.
28:86  Sannelig, Den [Allah] som har gjort Qur'ânen bindende for deg, vil visselig bringe deg tilbake til (ditt) bestemmelsessted. Si: Min Herre vet best hvem som har brakt rettledning, og hvem som (befinner seg) i åpenbar villfarelse.

Noen kommentatorer mener at dette verset ble åpenbart mens Profeten (s.a.) var på vei fra Makka til Madîna. Den inneholdt en stor profeti. Profetien var, at han en dag ville bli nødt til å forlate Makka, og vil så komme tilbake til den som seierherre. Siden denne sûra har behandlet Moses livs historie i noe detalj, legger dette verset fram en stor og viktig likhet mellom Moses og Profeten (s.a.). Moses måtte flykte fra Egypt og levde i Midian i ti år, i disse ti årene gjorde han seg klar for den store oppgaven som lå foran ham. Deretter vendte han tilbake til Egypt med guddommelig budskap og klarte å frigjøre israelittene fra Faraos renker. På samme vis måtte Profeten (s.a.) flykte fra Makka, og oppholdt seg i Madîna i ti år av hans liv, disse årene brukte han for klargjørelse av den store oppgaven som å erobre Makka, som var både senter og festning for hans tro. Han vendte tilbake til den som en seierherre og var vellykket i sin livs misjon. Ma'ad (bestemmelsessted) betyr egentlig et sted hvor man vender tilbake (Lane & Aqrab).

28:87  Og du ønsket ikke at denne (fullkomne) Bok skulle bli åpenbart deg. Men (det skjedde som) en barmhjertighet fra din Herre. Vær da aldri den som hjelper de utakknemlige.
28:88  Og la dem ikke vende deg bort fra Allahs tegn etter at de er åpenbart deg, og kall (menneskene) til din Herre, og vær ikke en av dem som setter (guder) ved siden av (Allah).
28:89  Og påkall ikke noen gud ved Allah. Det er ingen gud unntagen Ham. Alle ting vil gå til grunne unntagen Hans ansikt. Ham tilkommer kongedømmet, og til Ham skal dere vende tilbake.

Wadjh betyr: "ansikt, selve tingen, retning, motiv, handling, oppmerksomhet" (Lane). Det er her snakk om de verdslige tingene som ikke vil bestå, men så langt det gjelder de åndelige kunnskapene og tingene, vil de bestå. I denne verden vil også de folk bestå, altså deres navn vil ihukommes, som har eller hadde Guds oppmerksomhet rettet mot seg, liksom forskjellige profeter.