Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
26: Al-Sju´arâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 11, vers 228
26:79  som har skapt meg, og deretter er det Ham som rettleder meg.
26:80  Og det er Han som gir meg å spise og drikke,
26:81  og når jeg er syk, helbreder Han meg,
26:82  og som lar meg dø og deretter skjenker meg liv (igjen),
26:83  og som, håper jeg, vil tilgi meg mine feil på Dommens dag.
26:84  Min Herre, skjenk meg visdom, og foren meg med de rettferdige,
26:85  og skjenk meg et sant (og varig) ry blant dem som kommer etter.
26:86  Og gjør meg til (en) av arvingene til lykksalighetens Hage.
26:87  Og tilgi min far, han er en av de villfarne.

Sammenlikn 9:114. Se også 6:75 og Azar og betydningen av ab (far, forfar, onkel osv.). I 14:42 er en bønn for Abrahams egentlige far (wâlid), som Abraham fortsatte å be for, i motsetning til hans onkel Azar, som han fikk guddommelig ordre til å avskjære seg fra.

26:88  Og vanær meg ikke på den dag de oppreises,

Oppstandelsen er blitt kalt Ba'th, fordi etter døden vil man bli skjenket nye og bedre evner, og nye veier for åndelig utvikling vil åpne seg for ham.

26:89  den dag, da rikdom og barn ikke vil være til (noen) nytte.
26:90  Unntatt de som kommer til Allah med et sunt hjerte (vil bli frelst).
26:91  Og (Paradisets) hage skal bringes nær til de rettferdige.

Ordene fremlegger at de rettferdige vil bli skjenket nye og bedre evner for å nyte Paradisets fryd.

26:92  Og Helvete skal vise seg for dem som er fart vill,
26:93  og det skal sies til dem: Hvor er (nå) det dere pleide å tilbe
26:94  ved siden av Allah? Kan de hjelpe dere eller hjelpe (seg selv)?
26:95  Og de vil bli styrtet hodekulls i det, de [såkalte guder], og dem som farte vill (ved å tilbe dem),
26:96  og Iblîs' hærskarer, alle tilsammen.

Angående Iblîs, se 2:35, 18:51 med noter.

26:97  De vil si, når de strides i det:
26:98  Ved Allah, vi var visselig i en åpenbar villfarelse,
26:99  da vi satte dere lik med allverdens Herre.
26:100  Og ingen andre enn de syndige ledet oss vill,
26:101  så (nå) har vi ingen forbedere,
26:102  heller ikke noen kjærlig venn.
26:103  Men om vi bare kunne vende tilbake, så ville vi høre til de troende.
26:104  Sannelig, i dette er det et tegn, men de fleste av dem er ikke troende.