Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
26: Al-Sju´arâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 11, vers 228
26:209  Og Vi har ikke ødelagt noen by, uten at advarerne (var kommet) til den.
26:210  (Dette er) en formaning, og Vi gjør aldri urett.
26:211  Og satanene har ikke åpenbart den,
26:212  og det passer seg ikke for dem, heller ikke har de makt (til å fremstille den),
26:213  da de visselig er avskåret fra å lytte (til det guddommelige ord).
26:214  Påkall derfor ikke noen annen gud ved siden av Allah, så du blir (en) av dem som straffes.

Qur'ânen kan umulig ha vært Djevelens verk. Et satanisk verk kan umulig legge så mye vekt på guddommelig enhet, som det er i den Hellige Qur'ânen.

26:215  Og advar din nærmeste slekt,
26:216  og senk dine (barmhjertighetens) vinger over de troende som følger deg.
26:217  Hvis de da er ulydige mot deg, så si (til dem): Jeg er fri (for ansvar), for hva dere gjør.

Det kan også oversettes: "Jeg er av med dere; Jeg isolerer meg fullstendig fra hva dere gjør; Jeg gir avkall på all ansvar for deres handlinger".

26:218  Og sett din lit til den Allmektige, den Barmhjertige,
26:219  som ser deg når du står (i bønn).
26:220  Og (som ser) dine bevegelser blant dem som kaster seg ned (i bønn) med pannen mot jorden.
26:221  Han er visselig den Althørende, den Allvitende.
26:222  Skal Jeg fortelle dere over hvem satanene stiger ned?
26:223  De stiger ned over enhver løgner (og) synder,
26:224  som spisser ørene (sine mot satanene), og de fleste av dem er løgnere.
26:225  Og dikterne, (kun) de villfarende følger dem.
26:226  Har du ikke sett, at de flakker om i enhver dal,

jahîmûn kommer av: hâma: "han var eller ble tørstig". Hâma 'alâ wadjhihi betyr: "han flakket tilfeldig om, uten å vite hvor han gikk" (Lane & Aqrab).

26:227  og at de sier, hva de ikke praktiserer?
26:228  Unntatt de som tror og handler rettferdig og ihukommer Allah meget og (kun) forsvarer seg etter at de har lidd urett. Og de urettferdige skal snart få vite, til hvilket sted de endelig skal vende tilbake.