Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
25: Al-Furqân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 78
25:53  Følg derfor ikke de vantro, men før ved hjelp av denne [Qur'ânen] en mektig kamp mot dem.

Den største djihâd ("hellig krig") Islâm kjenner til, er utbredelse av den Hellige Qur'ân.

25:54  Og Han er den som vil la de to hav flyte; det (ene) søtt, og det (andre) salt (og) bittert, og mellom dem har Han skapt en skranke og en uoverstigelig skillevegg.

Liknelsen kan forstås om den sanne og den falske religion, slik at både Islâm og de andre religioner vil leve side om side. Eller liknelsen betyr, at når en sann religion blandes med en falsk, blir den også selv falsk, men Gud vil bevare Islâm fra en slik skjebne. Videre vet vi, at hvis det regner stadig, forblir vannet friskt og søtt, ellers blir det bittert og salt. Regn brukes som kjent for åpenbaring i Qur'ânens billedlige språk.

25:55  Og Han er den som skapte mennesket av vann og ga det familie ved slektskap og ved ekteskap. Og din Herre er Allmektig.
25:56  Og de tilber istedenfor Allah, de som verken gavner eller skader dem, og en slik vantro hjelper motstandere (mot sin Herre).
25:57  Og Vi har kun sendt deg som en forkynner av gledelig budskap og en advarer.
25:58  Si: Jeg forlanger ingen lønn (for dette arbeidet), men den som vil, kan ta veien som fører (ham) til sin Herre.

Ifølge dette verset forbyr Islâm klart bruken av makt for å spre sitt budskap og lære.

25:59  Og sett din lit til den Levende som aldri vil dø, og lovpris Hans hellighet og ære. Og Han er tilstrekkelig kjenner av Sine tjeneres synder.
25:60  (Han er den) som skapte himlene og jorden, og det som er imellom dem, i seks perioder. Deretter befestet Han Seg på tronen. (Han er) den Nåderike, så spør vedrørende Ham en som vet.
25:61  Og når det sies til dem: Kast dere ned for den Nåderike, sier de: Og hvem er den Nåderike? Skal vi kaste oss ned for den du befaler oss? Og det øker kun deres hat.

Sadjdah etter dette verset.

25:62  Velsignet være Han som har skapt stjernene på himmelen, og som har skapt den (lysende) lampe [solen], og en lysende måne.

Ved å nevne skapelsen av solen, månen og stjernene, henledes tankene til den åndelige verdens sol, måne og stjerner. Solen er Muhammad (s.a.), stjernebilder er reformatorer mellom ham og Mahdi, som kun vil gi videre Profetens (s.a.) lys, akkurat som månen kun gir solens lys videre, og er ikke en selvstendig lyskilde. Stjernene kan også oppfattes som Profetens (s.a.) nære etterfølgere.

25:63  Og Han er den som lar natten og dagen følge etter hverandre, (som et tegn) for den som vil tenke, eller som vil være takknemlig.
25:64  Og den Nåderikes (sanne) tjenere er de som vandrer i ydmykhet på jorden, og når noen uvitende taler til dem, sier de: Salâm [Fred].
25:65  Og de som bruker natten for å lovprise sin Herre, både stående og ved å kaste seg ned (for Ham).
25:66  Og de som sier: Vår Herre, vend Helvetes straff bort fra oss, for det er visselig en stor påkjennelse.
25:67  Sannelig, det er et forferdelig bosted og oppholdssted.
25:68  Og de som, når de gir ut, verken overdriver eller er gjerrige, men velger en middelvei.
25:69  Og de som ikke påkaller andre guder sammen med Allah, og som ikke dreper det menneske som Allah har forbudt (å drepe), unntatt for en rettferdig sak, og som ikke begår hor. Og den som gjør dette, er en synder.

"..unntatt for en rettferdig sak.." vil si å drepe i krig eller som straff for mord. Avgudsdyrkelse, mord og hor er tre grunnleggende synder, og disse er de første som viser individuell fordervelse, sosial og seksual umoralskhet. Qur'ânen vender tilbake til disse synder om og om igjen i forskjellige sammenhenger.

25:70  Straffen skal fordobles for ham på Oppstandelsens dag, og han skal forbli i den, vanæret.
25:71  Unntagen den som angrer og tror og gjør gode handlinger, for slike vil Allah forandre deres onde handlinger til gode handlinger, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.

Taubah (anger, å angre) signifiserer anger med oppriktighet, sannhet og ærbarhet fra all fortids synder, og samtidig love å gjøre gode handlinger, og gjøre opp for det urette som er gjort mot andre folk. Dette innebærer totalt endring i ens liv. Deres synder blir da på en måte motgift i dem, slik at de nå er immune og handler godt i stedet.

25:72  Og den som angrer og gjør gode handlinger, vender seg visselig med (sann) anger til Allah.
25:73  Og de som ikke avlegger falsk vitnesbyrd, og som, når de støter på forfengelighet, passerer forbi med verdighet.
25:74  Og de som ikke faller døve og blinde når de blir påminnet om deres Herres åpenbaringer.

De hører på Guds tegn med oppmerksomhet og ser på dem med åpne øyne. Deres tro er da basert på overbevisning, visshet og sikkerhet, og ikke bare på tomprat.

25:75  Og de som sier: Vår Herre, skjenk oss fra våre ektefeller og våre barn (våre) øynes fryd, og gjør oss til et forbilde for de gudfryktige (og rettferdige).
25:76  Det er disse som skal belønnes med høye gemakker (i Paradiset), fordi de var utholdende, og der vil de bli mottatt med hilsen og fred.
25:77  Der skal de forbli for evig, et skjønt oppholdssted og bosted er det.
25:78  Si: Min Herre vil ikke bry Seg om dere, hvis det ikke var for deres bønn (til Ham). Men nå som dere har forkastet (sannheten), vil (straffen) klebe seg (til dere).