Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
25: Al-Furqân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 78
25:27  Det sanne herredømme tilhører på den dag den Nåderike, og det skal bli en hard dag for de vantro.
25:28  Og på denne dag vil den urettferdige bite seg i hånden og si: Gid, om jeg bare hadde gått inn på veien sammen med Sendebudet.
25:29  Å ve meg! Gid jeg ikke hadde tatt en slik til venn.
25:30  Sannelig villedet han meg bort fra formaningen, etter at den var kommet til meg. Og Satan fornedrer alltid mennesket.

Verset godtgjør at satan er et menneske, en motstander av profetenes sak. Vers 32 viser at enhver profet har en erkemotstander, en satan.

25:31  Og Sendebudet vil si: Å min Herre, mitt folk har visselig behandlet denne Qur'ânen som (noe) forlatt.

Det vil komme en dag over Islâm da "intet vil være igjen av Qur'ânen unntagen dens skrift" (Baihaqî: Sju'ab-ul-Imân). Det var tiden da den utlovede Messias skulle komme og gi Islâm nytt liv.

25:32  Og slik har Vi for enhver profet skapt en fiende fra synderne, og din Herre er tilstrekkelig som Veileder og Hjelper.
25:33  Og de vantro sier: Hvorfor ble ikke hele Qur'ânen åpenbart for ham på én gang? (Vi har åpenbart den) på denne måten, slik at Vi kan styrke ditt hjerte med den, og Vi resiterer den stykke for stykke.

Verset forklarer at den endelige ordning av sûrene ikke stemmer med den orden, i hvilken de ble åpenbart. Åpenbaringsordenen tilsvarte behovet for Profetens (s.a.) spesielle situasjon, mens den orden som vi nå finner, og som dette verset hevder også er åpenbart, svarer til de evige behov.

25:34  Og de [vantro] kommer ikke til deg med en (eneste) liknelse, uten at Vi bringer deg sannheten og en fortreffelig forklaring.

Qur'ânen inneholder selv svar på alle spørsmål og innvendinger.

25:35  Og de som vil bli dratt på deres ansikter til Helvete, disse vil være i den verste tilstand og mest villfarne fra (sannhetens) vei.
25:36  Og Vi ga sannelig Moses Boken, og gjorde hans bror Aron til en hjelper for ham.
25:37  Deretter sa Vi: Gå begge to bort til det folket som har forkastet Våre tegn. Deretter tilintetgjorde Vi dem fullstendig.
25:38  Og (ihukom) Noahs folk; da de forkastet sendebudene, lot Vi dem drukne og gjorde dem til et tegn for menneskene. Og Vi har forberedt en smertelig straff for de urettferdige.
25:39  Og (ihukom også) 'Âd og Thamûd og Brønnens folk og mange (andre) generasjoner mellom dem.}
25:40  Og for hver og en av dem fremstilte Vi (klare) liknelser, og enhver av dem tilintetgjorde Vi fullstendig.
25:41  Og disse har sannelig ankommet byen, hvor det forferdelige regnet (av ild og vulkansk aske) falt. Har de da ikke sett den? Nei, men de håper ikke på å bli oppreist (etter døden).

Byen i dette verset er Sodom, Lots by, som eksisterte på veien mellom Arabia og Syria.

25:42  Og når de ser deg, driver de kun spott med deg (og sier): Er det denne Allah har oppreist til Sendebud?
25:43  Han hadde nærmest villedet oss (og ført oss) bort fra våre guder, om vi ikke hadde holdt fast ved dem! Og de skal snart vite, hvem som er mest villfaren fra (sannhetens) vei, når de ser straffen.
25:44  Har du sett han som tar sitt begjær til gud? Kunne du være en vokter over ham?

Verset viser at den islamske oppfattelsen av avgudsdyrkelse er meget omfattende. Sjirk er ikke bare dyrkelse av hedenske guder eller gudebilder eller guddommeliggjørelse av mennesker. Å følge sine egne ønsker mot Guds vilje er å gjøre sine ønsker til gud.

25:45  Mener du at de fleste blant dem hører eller forstår? De er som kveg, nei, de er (enda) mer villfarne fra (sannhetens) vei.
25:46  Har du ikke sett hvordan din Herre forlenger skyggen, og om Han hadde villet det, kunne Han sannelig ha gjort (denne tilstanden) varig. Deretter skapte Vi solens (posisjon) til en angiver av den.

Når Gud står bak et folk, vokser dets innflytelse, liksom skyggen vokser når solen står bak noe. Solen representerer her som andre steder: Profeten (s.a.), se 16:49. Dessuten vet vi alle at skyggens lengde bestemmes av solens posisjon på himmelen.

25:47  Så trekker Vi den til Oss, idet Vi griper den lett.

Forutsigelse om Islâms tilbakegang.

25:48  Og Han er den, som har skapt natten som en kledning for dere, og søvnen for å hvile, og Han har (også) skapt dagen for at (dere) reiser dere igjen.

Etter denne tilbakegangens natt kommer et nytt daggry på den tid, da vil den utlovede Messias og Mahdi, Profetens (s.a.) representant føre Islâm frem igjen.

25:49  Og Han er den som sender all vind med gledelige budskap, som tegn på Sin barmhjertighet. Og Vi sender rent vann ned fra himmelen,
25:50  slik at Vi med dette skjenker liv til et dødt land, og gir det som drikke til alt Vi har skapt, dyr og mennesker i et stort antall.
25:51  Og sannelig har Vi flere ganger forklart formaningen på forskjellig vis blant dere, for at dere skal ta lærdom av den. Men de fleste mennesker fornekter alt unntatt utakknemlighet.
25:52  Og om Vi ønsket det, kunne Vi ha oppreist en advarer i enhver by.