Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
24: Al-Nûr
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 9, vers 65
24:53  Og de som adlyder Allah og Hans Sendebud og frykter Allah og tar Ham til skjold (mot synder og alt ondt), disse er de som skal seire.
24:54  Og de sverger deres kraftigste eder ved Allah, at de, hvis du befaler dem, sannelig vil dra ut (mot fienden). Si (til dem): Sverg ikke. (Det som kreves er) lydighet for det som er rett. Sannelig, Allah er vel vitende om hva dere gjør.
24:55  Si: Adlyd Allah og adlyd Sendebudet. Men hvis de vender seg bort, (så skal de vite), at ham påhviler kun det han har ansvar for, og dere påhviler (likeledes kun) det dere har ansvar for. Og hvis dere adlyder ham, vil dere være rettledede. Og det påhviler Sendebudet kun en klar forkynnelse (av budskapet).
24:56  Allah har lovet de av dere som tror og handler rettferdig, at Han sannelig vil gjøre dem til etterfølgere på jorden, slik som Han skjenket etterfølgere (blant dem) før dere, og Han vil sannelig for dem grunnfeste deres religion, som Han har utvalgt for dem, og Han vil sannelig skjenke dem sikkerhet (og fred) etter deres frykt; de vil tjene Meg (alene) og ikke sette noen opp ved siden av Meg. Og den som er vantro etter dette, disse er de som er ulydige

Muslimene loves her Khilâfat (det verdslige og åndelige khalifatet etter Profeten s.a.). I Qur'ânen omtales tre slags khaliffer: 1) khaliffer, som også er profeter, som Adam og David (se 2:31 og 38:27); 2) profeter som er en annen og større profets khaliffer (se 5:45); 3) ikke-profetiske khaliffer, slike som lovlærde (se også 5:45). Verset dekker alle slags khaliffer, de rettledede etter Profeten (s.a.): Abû Bakr, 'Umar, Uthmân og 'Ali, den utlovede Messias, hans etterfølgere og reformatorene (al-mudjdjaddidûn).

24:57  Og oppretthold bønnen (i dens foreskrevne form) og betal Zakât. Og adlyd Sendebudet, for at det må bli vist dere barmhjertighet.
24:58  Tro ikke at de vantro kan tilintetgjøre (Vår plan) på jorden. Og deres oppholdssted skal være Ilden. Og et ondt hvilested er det.
24:59  Å dere som tror, la dem som deres høyrehender besitter, og dem av dere som ikke har nådd puberteten, be om tillatelse (til å tre inn i deres private tilholdssted) tre ganger (om dagen); før morgenbønnen og når dere legger bort deres klær om ettermiddagen og etter nattebønnen. (Dette skal være) tre private tidsrom for dere. Det påhviler dere ingen brøde og heller ikke dem utover disse (tider). Noen av dere må vandre omkring (og betjene) andre (ganske ofte). Slik gjør Allah tegnene klare og tydelige for dere. Og Allah er Allvitende, Allvis.

Tjenere og mindreårige skal ikke tre inn i deres herres (eller frues) eller deres foreldres private værelser på de ovenfor nevnte tidspunkter.

24:60  Og når deres barn blant dere når deres modenhet, skal de be om tillatelse, slik som de før dem (ba om tillatelse). Slik gjør Allah Sine tegn tydelige for dere, og Allah er Allvitende, Allvis.

"De før dem" henfører sikkert til vers 28. Eller det betyr: de som nådde puberteten før dem.

24:61  Og på de gamle kvinner, som ikke (lenger) har håp om ekteskap, hviler ingen brøde om de legger deres (ytre) klær bort uten å stille seg til skue med deres skjønnhet. Men det er bedre for dem om de avholder seg fra det. Og Allah er Althørende, Allvitende.
24:62  Det er ingen brøde for den blinde, og det er ingen brøde for den lamme. Heller ikke er det noen brøde for den syke eller for dere selv, at dere spiser i deres egne hus eller i deres fedres hus eller i deres mødres hus eller i deres brødres hus eller i deres søstres hus eller i deres farsbrødres hus eller i deres farssøstres hus eller i deres morsbrødres hus eller i morssøstres hus, eller (i et hus) som dere har nøkler til, eller (i) en av deres venners (hus). Det påhviler dere ingen brøde, om dere (i disse tilfeller, menn og kvinner) spiser sammen eller atskilt. Men når dere trer inn i huset, så hils husets folk med en fredshilsen, velsignet (og) god. Slik gjør Allah budene klare for dere, for at dere kan forstå.

Den omstendige og detaljerte gjennomgang av dem av begge kjønn som kan spise sammen, viser klart hvilken betydning Islâm legger på avsondringen mellom kjønnene (med mindre det dreier seg om slektninger eller nære venner).

24:63  De (sanne) troende er kun de, som tror på Allah og Hans Sendebud, og som, når de er sammen med ham i en (eller annen) sak, ikke går bort før de har bedt om tillatelse. Sannelig, de som ber om tillatelse, disse er de som tror på Allah (alene) og Hans Sendebud. Når de da ber deg om tillatelse for en eller annen forretning (eller beskjeftigelse), så gi tillatelse (til å gå) til hvem du vil av dem og be Allah om tilgivelse for dem; for Allah er visselig Tilgivende, Barmhjertige.
24:64  Gjør ikke Profetens kall lik med deres egne innbyrdes kall. Allah kjenner sannelig dem av dere, som sniker seg stjålent bort. Så la da dem som går imot Hans befaling, ta seg i akt, for at ikke en prøvelse skal ramme dem, eller at en smertelig straff skal ramme dem (fra Allah).

Profetens eller khalifaens kall må tas alvorlig og med stor respekt, når den alltid angår viktige saker. Verset kan også bety, at en aldri må påtvinge seg den Hellige Profetens (s.a.) eller khalifaens private liv. Og man bør ikke sette unødvendige krav til hans dyrbare tid, og når man henvender seg til ham, bør man alltid vise respekt for hans opphøyde posisjon.

24:65  Hør! Sannelig, det som er i himlene og på jorden tilhører Allah. Han vet sannelig, hva dere beskjeftiger dere med. Og på den dag, da de sendes tilbake til Ham, skal Han meddele dem, hva de har foretatt seg. Og Allah er vel vitende om alle ting.