Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
22: Al-Hadjdj
Åpenbart før og etter Hidjra, antall rukú 10, vers 79
22:27  Og (ihukom) da Vi ga Abraham en bolig ved Huset, (og sa): Sett ikke noen gud opp ved siden av Meg, og rens Mitt hus for dem som vandrer omkring det (ved valfarten), og dem som står og bøyer seg og kaster seg ned (i bønn).
22:28  Og kall menneskeheten til Hadjdj. De skal komme til fots og på magre dyr (som brukes som fremkomstmidler), som kommer fra fjerne avstander (ved å følge) dype spor,
22:29  for å være vitne til (valfartens) forskjellige fordeler for dem, og for å nevne Allahs navn i (valfartens) velkjente dager over kveget med fire føtter, som Vi har forsynt dem med, (idet de ofrer det). Så spis av det, og gi den trengende (og) den fattige å spise.
22:30  La dem da fullføre renselseshandlinger og la dem oppfylle deres løfter og vandre omkring det eldgamle Hus.
22:31  Dette er (Allahs bud) og den som ærer Allahs hellige ting, vil få det godt hos sin Herre. Og tillatt (som føde) for dere er firbente dyr, unntagen det som er forelest dere. Unngå derfor avgudsdyrkelse og unngå løgnaktig tale!

Foreleste spiseregler, se f.eks. 6:146.

22:32  (Idet dere forblir) Allah hengivne, uten å sette noen opp ved siden av Ham. Og den som setter noen (eller noe) opp ved siden av Allah, er som en som faller ned fra himmelen, og som rovfuglene så snapper bort, og vinden blåser til et fjernt sted.

Mennesket er Guds edleste og høyeste skapning. Hvis det tilber det skapte, som ligger under det selv, faller det så å si ned fra himmelen, og fugler eller vinder (ting som er underlagt mennesket) fører det på avveie.

22:33  Slik (er det), og den som ærer Allahs hellige tegn (skal vite, at) det (å ære dem på rette vis) kommer visselig av hjertenes gudsfrykt.
22:34  I disse (offerdyrene) er det forskjellige fordeler for dere til en fastsatt tid. Så skal de føres til det eldgamle Hus,
22:35  og for ethvert folk har Vi innstiftet offerriter, for at de måtte nevne Allahs navn over firbente kveg som Vi har forsynt dem med. Så deres Gud er én Gud: Underkast dere da Ham (alene), og gi godt budskap til de ydmyke,
22:36  til dem, hvis hjerter fylles med æresfrykt når Allahs (navn) nevnes, dem som utholdende bærer, hva som enn rammer dem, og dem som opprettholder bønnen, og gir ut av det Vi har forsynt dem med.
22:37  Og offerkamelene har Vi gjort til et av Allahs hellige tegn for dere. Det er (meget) godt i dem for dere, nevn derfor Allahs navn over dem, når dere binder deres bein (for slakt). Og når de faller (død) på deres sider, spis da av dem, og gi den trengende, som er tilfreds (med det han har), og den ulykkelige (p.g.a. fattigdom) å spise, slik har Vi underlagt dere dem, for at dere må være takknemlige.

Ofringene i Minâ under valfarten er en symbolsk handling. Dette verset og det følgende forklarer den filosofi som ligger bak dette: 1) Mennesket skal være parat til å ofre alt, inkludert sitt eget liv, for Allahs sak. 2) Ofringene har deretter også en sosial hensikt når det gjelder bespisning av de fattige. 3) Gud innskjerper mennesket å ofre, fordi det dermed vil forstå at Gud har gitt det makt over hele skapningen. 4) Idet mennesket ofrer, innser det også at offeret egentlig er en gave, og viser dermed sin takknemlighet, som er den religiøse grunnfølelse.

22:38  Deres kjøtt når ikke Allah, heller ikke deres blod, men det er deres rettferdighet (og gudfryktighet) som når Ham. Slik har Han underlagt dere dem for at dere må opphøye Allah, fordi Han har rettledet dere. Og gi godt budskap til dem som handler godt.

Mennesket foretar ikke ofringer fordi Gud behøver noe, men fordi det selv behøver noe. Et sant offer må få et utspring av et sant sinnelag, og utvikles menneskets rettferdighet og gudsfrykt, er hensikten med offeret nådd.

22:39  Sannelig Allah holder (det onde) borte fra dem som tror. Allah elsker visselig ikke en forrædersk (og) utakknemlig (person).
22:40  Tillatelse (til å kjempe) gis dem, mot hvem det kjempes, fordi de har lidd urett og Allah er visselig mektig til å hjelpe dem.
22:41  (Tillatelsen gis dem,) som er blitt drevet ut av sine hjem med urett, bare fordi de sa: Vår Herre er Allah (alene). Og om Allah ikke drev visse mennesker tilbake ved hjelp av andre mennesker, så ville visselig klostre og kirker og synagoger og moskéer, hvor Allahs navn ihukommes mye, være blitt revet ned. Og Allah vil visselig hjelpe den som hjelper Ham, for Allah er visselig Sterk, Allmektig.

Djihâd (ofte oversatt: hellig krig) vil ikke si å spre troen med sverdet. Dette og det foregående vers angir klart, hva Djihâd (i sin spesielle krigerske form) er: nemlig en forsvarskrig for religionsfriheten etter at et angrep har funnet sted. Kampen føres ikke bare for å beskytte moskéer (altså Islâm), men også for kristendommen og jødedommen, ja, for alle menneskers rett til å velge deres religion og dyrke Gud på den måte de selv ønsker.

22:42  Dem, som hvis Vi grunnfester dem i landet, vil opprettholde bønnen (regelmessig) og betale Zakât, og påby det rette og forby det onde. Og hos Allah er alle tingenes endemål.
22:43  Og hvis de forkaster deg, så forkastet sannelig også før dem Noahs folk og ´Âd og Thamûd (deres profeter).
22:44  Og (likeledes) Abrahams folk og Lots folk.
22:45  Og Midians innbyggere, og Moses ble forkastet. Så Jeg ga de vantro utsettelse, men så grep Jeg dem (med Min straff), og hvordan ble ikke (følgene av) at de fornektet Meg.

'Âds profet var Hûd, Thamûds profet var Sâlih, og Midians profet var Sju'aib.

22:46  Og hvor mangen en by har Vi ikke ødelagt når den handlet urettferdig, så den ligger sammenfallen på sine tak? Og (hvor mangen) en forlatt brønn og (hvor mangen) en høy borg?
22:47  Har de ikke reist omkring i landet, så de kan få hjerter til å forstå med, eller ører til å høre med. For det er sannelig ikke øynene som er blinde; men hjertene i brystene, er blinde.

Det er klart fra dette verset at de døde, blinde og stumme, som også er nevnt andre steder i Qur'ânen, er de som er åndelige døde, blinde og stumme.

22:48  Og de ber deg fremskynde straffen, og Allah vil aldri bryte Sitt løfte. Og sannelig, én dag hos din Herre er som tusen år av dem dere regner med.
22:49  Og hvor mangen en by som gjorde urett, har Jeg ikke gitt utsettelse? Da grep Jeg den (med Min straff). Og til Meg er tilbakevendelsen (for alle).
22:50  Si: Å mennesker, jeg er bare en klar advarer til dere, (og vil ikke tvinge dere).
22:51  De som da tror og handler rettferdig, vil få tilgivelse og et ærefullt underhold.
22:52  Men de som strever mot Våre tegn, idet de forsøker å gjøre (Vår plan) til intet, disse er Helvetes beboere.