Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
21: Al-Ambijâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 113
21:79  Og (ihukom) David og Salomo, da de begge avsa dom angående åkeren, når visse folks kveg beitet i den om natten. Og Vi var vitne til deres dom.

"Åkeren" betyr vel Palestina, mens "folkets får" er de nabostammer som røvet landet. David foreslo en kraftig og krigersk politikk, mens Salomo ved en mildere politikk, ville vinne stammene for seg og knytte dem til seg.

21:80  Og Vi skjenket Salomo forståelse av det, og Vi ga dem begge visdom og kunnskap. Og Vi undertvang fjellene og fuglene, så de lovpriste (Allahs) fullkommenhet sammen med David. Og det er Oss, som gjennomførte (alle slike ting).

"Fjellene" betyr billedlig, som tidligere nevnt, store og innflytelsesrike menn, mens "fuglene" står for høyt moralske og åndelige menn (se Lane & Aqrab). Uttrykket "forståelse av det" hentyder til doms- og styreform (Ibn al-Khatîb).

21:81  Og Vi lærte ham fremstillingen av (stål)kledninger for dere, til å beskytte dere mot hverandres vold (i kriger). Vil dere da være takknemlige?
21:82  Og for Salomo (gjorde Vi) vinden voldsom. Den blåste på hans bud til landet, som Vi har velsignet. Og Vi har full viten om alle ting.

Ifølge 1.Kong. 10:22 hadde Salomo en handelsflåte, som anløp de forskjellige Middelhavshavner og brakte gull, sølv, elfenben, aper og påfugler til Palestina. Men hans skip seilet også i Rødehavet og den Persiske gulfen.

21:83  Og (Vi underkastet for ham) motstandere, som dykket for ham og gjorde annet arbeid. Og det var Oss, som bevoktet dem.

Sjaitân betyr en "motstander, opprører, gjenstridig person". Det betyr også "en ekspert" (se Lane, Aqrab & Mufradât). Se også 1.Kong. 9:20-21, hvor de forskjellige folk som utførte tvangsarbeid for Salomo nevnes. De dykkere som her er nevnt, hentet perler i den Persiske Gulfen.

21:84  Og (ihukom) Job, da han ropte til sin Herre: Jeg er blitt rammet av lidelse, og Du er den Barmhjertigste av alle som viser barmhjertighet.
21:85  Så bønnhørte Vi ham og fjernet den lidelse som hadde (rammet ham). Og Vi ga ham hans familie og deres like med dem (som) en barmhjertighet fra Oss, og en formaning for dem som tilber (Allah).

Qur'ânen gir ikke noen bakgrunn for de eventyr visse kommentatorer forteller om Job. I Qur'ânen er Job en Guds utvalgt, en hellig mann, som må lide motgang og store tap. Job bar alle disse prøvelser med et mot og en utholdenhet, som er blitt ordspråklig. Job omtales også i 4:164, 6:85 og 38:42.

21:86  Og (ihukom) Ismael og Idrîs og Dhul-Kifl. Alle hørte de til de utholdende.

Dhul-Kifl er formodentlig Ezekiel. Ordene likner hverandre språklig, idet Dhul-Kifl betyr: "den som har fått en dobbelt porsjon eller i overflod", og Ezekiel betyr "Gud gir styrke". Angående Idrîs (Hanok), se 19:57.

21:87  Og Vi lot dem inngå i Vår barmhjertighet; de hørte visselig til de rettferdige.
21:88  Og (ihukom) Dhun-Nûn [Jonas], da han dro seg bort i vrede og tenkte, at Vi ikke ville plage ham. Da ropte han i (all slags) sorg: Det er ingen gud unntatt Deg! Hellig er Du (og fri for enhver mangel). Jeg hører visselig til dem som har feilet.

Se 10:99 og 68:49 om Jonas, fiskens mann. Jonas' vrede gjaldt hans folk, som imidlertid trodde på ham, da Gud sendte ham tilbake til dem.

21:89  Da bønnhørte Vi ham og frelste ham fra (hans) sorg. Og slik frelser Vi de (sanne) troende.
21:90  Og (ihukom) Sakarja, da han påkalte sin Herre: Min Herre, etterlat meg ikke alene, og Du er den beste arving.

Se 19:3-12.

21:91  Så bønnhørte Vi ham. Og Vi skjenket ham Johannes og helbredet hans kone for ham, da de pleide å kappes i gode gjerninger, og de påkalte Oss i håp og frykt, og de ydmyket seg for Oss.

At Sakarjas hustru ble helbredet, vil her si: helbredet for sin barnløshet.

21:92  Og (ihukom også) henne som bevarte sin dyd. Så sendte Vi åpenbaringen til henne gjennom Vår ånd. Og Vi gjorde henne og hennes sønn til et tegn for allverden.

Det er ikke mulig å oversette: Vi innblåste i henne av Vår ånd, hvis man med "ånd" forbinder tanker på den kristne "Hellige ånd". I Qur'ânen betyr "Guds ånd", "den hellige ånd" etc., alltid åpenbaringens engel Gabriel. Eller brukes "ånd" om åpenbaring i det hele tatt. Sammenlikn også 19:17.

21:93  Sannelig, dette er deres menighet, én menighet, og Jeg er deres Herre, tilbe derfor Meg (alene).
21:94  Og (deretter) ble de splittet innbyrdes i deres sak, (og) alle skal de vende tilbake til Oss.
21:95  Så den som handler rettferdig og er troende, hans streben skal ikke bli tildekket, (men åpenbart og belønnet). Og Vi skriver visselig (alt) ned for ham.
21:96  Og det er forbudt for en by som Vi har ødelagt, at dens folk visselig ikke skal vende tilbake.
21:97  (Slik skal det være), helt til det blir åpnet for Gog og Magog, og de vil strømme frem fra ethvert høydedrag,

De døde vender aldri tilbake til denne jord (se også 23:100-101 og 36:32). Hattâ betyr: "inntil, iberegnet" (Lane, Aqrab & Mufradat). Verset kan bety, at det i de "siste tider" vil bli gjort forsøk på å gi mennesker evig liv, men at det ikke vil lykkes. Meningen kan også være at det i de "siste tider" vil skje noe nytt, nemlig at en død nasjon (dvs. Islâm), får skjenket nytt liv, eller kanskje hentydes det med "by" til Jerusalem, slik at verset forutsier jødenes tilbakevendelse. Denne tolkningen underbygges av vers 106 i denne sûra. Gog og Magog er den vestlige og den østlige blokk, sammenlikn Ezekiel 38:3 og 39:1, hvor Gog er "fyrste over Rosj, Mesjech og Tubal" (ifølge noen kommentatorer Russland, Moskva og Tobolsk").

21:98  og tiden for (oppfyllelsen av) det sanne løfte vil komme nær. Se da hvordan øynene til de vantro stirrer. (Og de vil si): Ve oss, vi var visselig ikke aktpågivende om dette. Nei, vi var urettferdige.
21:99  Sannelig, dere og det dere tilber ved siden av Allah, er brensel til Helvete. Dere alle skal tre inn i det.

Wârada betyr egentlig "komme til et drikke- eller vanningssted" (bemerk ironien).

21:100  Dersom disse hadde vært guder, ville de ikke ha trådt inn i det. Og de skal forbli der i lang tid.
21:101  Deres (skjebne) der skal være å skrike, og de skal ikke høre (noe annet) der.
21:102  Sannelig de, til hvilke (løftet om) den gode (belønning) allerede er gått forut (fra Oss), disse vil bli fjernet langt fra dette.
21:103  De vil ikke høre den minste lyd fra det, og de vil forbli i det deres hjerter begjærer.
21:104  Den største redsel skal ikke bedrøve dem, og englene vil møte dem (og si): Dette er deres dag, som dere ble lovet.