Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
21: Al-Ambijâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 113
21:53  Da han sa til sin far og sitt folk: Hva er det for avgudsbilder dere er så hengivne (tilbedere av)?
21:54  De svarte: Vi fant våre forfedre tilbedende dem.
21:55  Han sa: Sannelig, dere og deres forfedre har vært i åpenbar villfarelse.
21:56  De sa: Er du kommet til oss med sannheten, eller hører du til de som driver spøk?
21:57  Han svarte: Nei, deres Herre er himlenes og jordens Herre, (Han er) den som skapte dem, og jeg er en av dem som bevitner dette.
21:58  Og ved Allah, jeg vil visselig legge en plan mot deres gudebilder, etter at dere er gått bort fra (dem).
21:59  Så slo han dem i stykker unntatt deres øverste, for at de måtte vende tilbake til ham.

Det kan også oversettes: "for at de må vende tilbake til det" (det øverste avgudsbilde). Meningen ville da være: for å spørre den. Dette ville så vise dem hvor unyttig og tåpelig det er å tilbe bilder. Eller setningen kunne forstås: "for at de må vende tilbake til ham (nemlig Abraham)". Meningen er ikke at de skulle tjene og tilbe et gudebilde alene, men at det ene tilbakeblivne bilde mellom alle de sønderknuste skulle henlede deres tanker på den Ene, Opphøyde Gud.

21:60  Hvem har gjort dette mot våre guder? Han er visselig en av de urettferdige.
21:61  Noen (andre) sa: Vi har hørt en ung mann snakke (stygt) om dem. Han kalles Abraham.
21:62  De sa: Bring ham frem for folkets øyne, for at de kan avlegge vitnesbyrd (mot ham).
21:63  De sa: Har du gjort dette mot våre guder, Å Abraham?
21:64  Han sa: Vel, deres øverste må ha gjort dette. Spør dem, hvis de kan snakke.

"Vel, deres øverste må har gjort dette...", ordene skal da oppfattes ironisk.

21:65  Så vendte de seg til sine egne og sa: Dere er visselig selv urettferdige.
21:66  Deretter ble de stilt overfor deres ledere (som sa): Du vet sannelig at disse (bilder) ikke snakker.
21:67  Han sa: Tilber dere da istedenfor Allah, det som verken kan gavne dere det minste eller skade dere?
21:68  Skam over dere og over det som dere tilber istedenfor Allah! Kan dere ikke forstå?
21:69  De sa: Brenn ham og hjelp deres guder, hvis dere vil foreta dere noe.
21:70  Vi sa: Å ild, vær kjølig og sikker for Abraham.

Sammenlikn 29:25 og 37:98-99. Hvordan ilden ble "kjølig og sikker", vet vi ikke. Kanskje en voldsom regn eller en storm slukket den.

21:71  Og de ønsket (å gjennomføre en ond) plan mot ham, men Vi gjorde dem til de største tapere.
21:72  Og Vi reddet ham og Lot (og brakte dem) til landet, som Vi har velsignet for allverden.

Palestina er ikke for et enkelt folk, men for alle folk, religiøst sett, se også versene 96-97 og vers 106.

21:73  Og Vi skjenket ham Isak, og som sønnesønn Jakob, og (dem) alle gjorde Vi rettferdige.
21:74  Og Vi gjorde dem til ledere som ledet (folket) på Vår befaling, og Vi åpenbarte dem å øve gode handlinger og holde bønn (regelmessig) og gi Zakât. Og de tilba Oss (alene).
21:75  Og (også) Lot skjenket Vi visdom og kunnskap, og reddet ham fra den by, som gjorde de skjendige ting, de var visselig et ondt folk som handlet syndig.
21:76  Og Vi lot ham inngå i Vår barmhjertighet, han var sannelig en av de rettferdige.
21:77  Og (ihukom) Noah, da han påkalte Oss tidligere. Da bønnhørte Vi ham og reddet ham og hans folk fra den store sjelenød.
21:78  Og Vi hjalp ham mot folk som forkastet Våre tegn. De var visselig et ondt folk, derfor druknet Vi dem alle sammen.