Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
21: Al-Ambijâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 113
21:27  Og de sier: Den Nåderike har tatt Seg en sønn. Hellig er Han (og fri for enhver mangel). Nei, de som er æret (av Meg med denne tittelen) er kun tjenere.

Å ta seg en sønn ville bety, at man behøver hjelp for senere fortsettelse av sitt verk. Gud er Nåderik, og Han tilgir derfor uten å ha behov for å ofre Sin "sønn". "Guds sønn" er en ærestittel, som Gud skjenker visse utvalgte tjenere, blant annet blir David kalt "Guds sønn" og Moses kalles t.o.m. "gud" (2. Mosebok 4:16 og Salmene 2:7). Se også Johannes 10:31-36, hvor Jesus forklarer bruken av slike titler.

21:28  De taler ikke før Han taler, og de handler (kun) på Hans befaling.
21:29  Han vet hva som er foran dem, og hva som er bak dem, og de går ikke i forbønn unntagen for den Han er tilfreds med, og de handler med omhu på grunn av frykt for Ham.

Ordet "de" referer til profetene i det foregående vers. Guds profeter kan ikke være ulydige mot Gud, heller ikke kan de begå moralske feil. Dette verset fastsetter igjen profetenes syndfrihet. Dette og det foregående vers sier følgende om profeter i alminnelighet: 1) De taler på grunnlag av åpenbaring (ikke inspirasjon), 2) de er syndfrie, 3) de kan kun gå i forbønn for mennesker, når og for hvem Gud vil, 4) de er ikke bare syndfrie, men også gode og rettferdige mennesker. Ordene "...hva som er foran dem, og hva som er bak dem..." sier ikke bare, at Han virkelig kjenner alt som er foran og bak dem, men også hva dem har i fremtiden og fortiden.

21:30  Og den av dem som sier: Jeg er en gud ved siden av Ham, ham skal Vi gjengjelde med Helvete. Således gjengjelder Vi de urettferdige.

En falsk profet straffes i denne verden (69:46-48), mens den som hevder å være guddommelig, straffes først i det hinsidige. Dette skyldes, at et slikt menneskes påstand skulle være innlysende falsk, mens den som feilaktig eller løgnaktig hevder å være en av Guds profeter, vil lett kunne villede mennesker.

21:31  Ser ikke de vantro, at himlene og jorden var (én) tilsluttet (masse), som Vi så åpnet (og atskilte)? Og Vi skapte av vannet alt levende. Vil de da ikke tro?

Dette verset peker på en stor sannhet, som den moderne vitenskapen først nå har funnet. Det ser ut til å referere til begynnelsen av universet, og legger frem at universet, og spesielt solsystemer, er utviklet av et amorft eller tåkete materie. Gud splittet massen av materie, i overensstemmelse med de lovene Han hadde satt i bevegelse, og dens splittede deler ble til enheter i solsystemer ("The Universe Surveyed" av Harold Richards, og "The Nature of the Universe" av Fred Hoyle). Deretter skapte Gud alt liv fra vannet, også noe som den moderne forskningen har kommet frem til i dag. Hvem andre enn den Allvitende kunne fortelle noe slikt på Profetens (s.a.) tid? Dette verset impliserer at også det åndelige universet, liksom det materielle universet, begynner med en amorf masse av ideer og tåpelig tro.

21:32  Og Vi plasserte fjell på jorden, så den ikke skulle bevege seg voldsomt med dem. Og Vi lagde deretter vide veier, slik at de kanskje måtte la seg rettlede.

Ordene "slik at de kanskje måtte la seg rettlede", viser at disse vitenskapelige, materielle sannheter motsvares av parallelle åndelige; også det åndelige univers ble skapt av Gud, og også der finnes det fjell (store menn) og veier (profetenes budskaper).

21:33  Og Vi gjorde himmelen til et tak, (vel) beskyttet, og (enda) vender de seg bort fra dens tegn.

Det hentydes formodentlig til jordens atmosfære, i hvilken de fleste meteorer går til grunne. Eller kanskje er det snakk om radioaktive belter (ionosfæren), som ligger utenfor jorden.

21:34  Og Han er den som skapte natten og dagen og solen og månen. Alle (himmellegemer) beveger seg i (deres) kretser.

At alle himmellegemer beveget seg i kretser, var liksom fenomenene i de foregående vers, ikke kjent på Muhammads (s.a.) tid, derfor er Qur'ânen uten tvil åpenbart av Gud.

21:35  Og Vi ga ikke noe menneske før deg et evig liv. Om du skulle dø, skal de så leve her for alltid?

Dette og det følgende vers får igjen enhver til å undre seg over at visse muslimer har kunnet tro på Jesu såkalte legemlige himmelfart, og at han før verdens ende ville vende tilbake til denne jord, som også de kristne tror.

21:36  Alt levende skal smake døden. Og Vi prøver dere med ondt og godt (kun) som en prøvelse. Og til Oss skal dere vende tilbake.
21:37  Og når de vantro ser deg, driver de kun spøk med deg (og sier): Er det han som taler (ondt) om deres guder? Enda de selv forkaster (med forakt) omtalen av den Nåderike!
21:38  Mennesket er skapt av hastverk. Jeg vil snart vise dere Mine tegn, men søk ikke å få Meg til å fremskynde dem.

At mennesket er skapt "av hastverk" vil si, at det er skapt forhastet. På samme måte kan vi derfor ta andre liknende uttrykk i overført betydning, f.eks. "skapt av leire" vil si med en lettformelig natur.

21:39  Og de sier: Hvor lenge (vil det vare før) dette løfte (oppfylles), hvis dere taler sant?
21:40  Om de vantro bare visste når den tid skal komme, da de ikke skal kunne holde ilden borte fra deres ansikter, og heller ikke fra deres rygger. Og de vil ikke bli hjulpet.
21:41  Nei, den skal komme til dem plutselig, slik at den forvirrer dem fullstendig. Og da vil de ikke kunne sende den tilbake, og de vil heller ikke få utsettelse.
21:42  Og sendebud er visselig blitt spottet før deg, men det de spottet med, omringet dem som hånte dem.
21:43  Si (til dem): Hvem kan beskytte dere om natten og om dagen fra den Nåderike? Men nei, de vender seg bort fra deres Herres ihukommelse.
21:44  Har de noen guder som kan beskytte dem mot Oss? De kan ikke hjelpe seg selv, (hvordan skulle de så kunne hjelpe andre?), og de vil ikke bli behandlet som feller av Oss.

Eller: "de vil ikke bli bevart imot Oss" (ashaba min, se Penrice).

21:45  Nei, Vi har forsynt disse og deres fedre, inntil tiden for deres vedkommende ble for lang. Ser de da ikke, at Vi hjemsøker landet, idet Vi minsker den fra dens ytre grenser? Kan de til og med da bli seierherrer?

Islâm vinner dag for dag frem på alle fronter, i alle lag og i alle familier. Viser ikke dette at Guds løfter er ved å gå i oppfyllelse? lyder spørsmålet til de vantro makkanere.

21:46  Si: Jeg advarer dere kun etter åpenbaringen, men de døve kan ikke høre kallet, når de advares.
21:47  Og hvis et åndepust av din Herres straff rører dem, så vil de visselig si: Å ve oss, vi var sannelig urettferdige.
21:48  Og Vi vil anbringe den rette vekt til Dommens dag, slik at ingen sjel skal lide den minste urett. Og selv om det var så lite som vekten av et sennepsfrø, så vil Vi komme med det. Og Vi er tilstrekkelig til å holde regnskap.
21:49  Og Vi ga visselig Moses og Aron sondringen (mellom sant og falskt), og et lys og en formaning for de rettferdige,

"Sondringen" (al-Furqân) står for de tegn og under Moses viste, mens "lyset" betyr de argumenter han støttet sin sendelse på, og "formaningen" er selve hans budskap.

21:50  de, som frykter deres Herre i det skjulte, og som handler med omhu på grunn av (dommens) time.
21:51  Dette er en velsignet formaning, som Vi har åpenbart. Vil dere så forkaste den?
21:52  Og Vi ga visselig Abraham visdom tidligere, og Vi var vel vitende om ham.

Rusjd betyr "rettledning, visdom".