Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
20: Tâhâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 8, vers 136
20:53  Han [Moses] svarte: Viten om det beror hos min Herre i en Bok. Min Herre tar ikke feil, heller ikke glemmer Han.

De tidligere folks gjerninger er opptegnet i en bok, dvs. konsekvensene av dem er bevart og vil nå dem.

20:54  (Han er den) som har skapt jorden som en vugge for dere, og latt veier løpe over den for dere, og som sender ned regn fra skyer. Så fra det frembringer Vi forskjellige vekster i par.
20:55  Spis (selv) og la deres kveg beite, da det visselig er tegn i det for folk begavet med fornuft.
20:56  Fra denne (jord) skapte Vi dere, og til den skal dere vende tilbake, og Vi skal frembringe dere av den enda en gang.
20:57  Og Vi viste ham [Farao] sannelig alle tegnene, men han forkastet (dem) og nektet (å tro).
20:58  Han sa: Har du kommet til oss, Å Moses, for å drive oss ut av vårt land ved din trolldom?
20:59  Så vil vi sannelig komme til deg med magi som er lik den, fastsett derfor et møte mellom oss og deg, som vi ikke skal bryte, verken vi eller du, det er en sak som er lik (for oss begge).

Det kan også oversettes: "Et sted, som er like" betyr vel et sted som er like langt fra begge parter. Det kan også bety en jevn, plan plass, eller: en markedsplass (Lane & Aqrab).

20:60  Han [Moses] svarte: Løftet til dere (om et møte) skal være på festens dag, og (sørg for) at folket skal forsamles om formiddagen.
20:61  Så vendte Farao seg bort og lagde en samlet plan, og deretter kom han (til møtet).
20:62  Moses sa til dem: Ve dere, oppdikt ikke løgn om Allah, så Han skal legge et bånd av straff over dere, og den som lyver, skal visselig gå til grunne.
20:63  Siden stridet de i deres sak og holdt også hemmelig rådslagning.
20:64  De sa: Disse to er visselig trollmenn, som ønsker å drive dere ut av deres land ved trolldom, og ødelegge deres beste levemåte.

Tarîqah betyr: ideal, institusjon, tradisjon og levemåte (Lane).

20:65  Legg derfor deres plan samlet og kom så i rekker; da den som vinner i dag, skal få (lykke og) fremgang.
20:66  De sa: Å Moses, enten kaster du først, ellers vil vi være de første til å kaste.
20:67  Han sa: Nei, kast dere! Og se, snorene deres og stavene deres så ut som om de løp, ved deres trolldom.
20:68  Da følte Moses frykt i sin sjel.
20:69  Vi sa: Frykt ikke, fordi du vil visselig vinne overhånd,
20:70  og kast det du har i din høyre hånd; det vil svelge alt det de har fremstilt. Alt de har fremstilt, er kun en magikers trolldomskunst. Og det går ikke magikeren vel, hvor han enn kommer fra.

Laqafa betyr egentlig ikke "å oppsluke", men "nappe, ta tak i". Grunnbetydningen viser at Moses' stav, på en eller annen effektiv måte, avslørte magikernes bedrag.

20:71  Da fikk det magikerne til å kaste seg med ansiktene mot jorden (i tilbedelse, idet de klart innså sannheten). De sa: Vi tror på Arons og Moses Herre.

Visse kritikere har hevdet at Moses nevnes etter Aron av hensyn til rimet. Man glemmer at det er magikerne som taler, uten å kjenne til rangfølgen mellom de to, eller fordi Aron var Moses' talsmann (pga. en taledefekt som plaget Moses, se 26:14). Forøvrig nevnes de viktigste ofte til sist på arabisk (se f.eks. 87:20).

20:72  Han [Farao] sa: Tror dere på ham før jeg gir dere tillatelse? Han er visselig deres leder, som har lært dere trolldom, og jeg vil visselig hugge deres hender og deres føtter av på motsatt side, og jeg vil korsfeste dere på palmestammer, og dere skal visselig erfare, hvem det er av oss som kan pålegge den strengeste og mest varige straff.
20:73  De sa: Vi skal ikke foretrekke deg fremfor det som er kommet til oss av de klare tegn, heller ikke (skal vi foretrekke deg) fremfor Ham som har skapt oss, så bestem kun det du vil bestemme, sannelig, du tar bestemmelsen bare for dette nåværende livet.
20:74  Sannelig, vi tror på vår Herre, så Han kan tilgi oss våre synder, og (tilgi oss) den magi som du tvang oss til å utøve. Og Allah er den Beste, og den mest Varige.
20:75  Sannelig, den som kommer til sin Herre som en synder, for ham er det sannelig Helvete. Han vil ikke dø, heller ikke skal han leve i det.
20:76  Men for dem som kommer til Ham som troende og har handlet rettferdig, for dem er de høyeste rangklasser,
20:77  evighetens Hager, under hvilke floder strømmer, hvor de skal forbli for evig. Dette er belønningen for dem som holder seg selv rene.
20:78  Og Vi åpenbarte visselig til Moses: Før bort Mine tjenere om natten og slå (med din stav) en tørrvei gjennom havet for dem. Du skal ikke frykte å bli innhentet, og du skal (heller ikke) frykte (noe annet).

At Moses slo med staven, var selvfølgelig ikke årsak til at vannet trakk seg tilbake. Det usedvanlige sterke lavvannet bevirkes av andre naturlige årsaker, men mirakelet består i at Gud visste, og på forhånd åpenbarte, at de to ting ville falle sammen.