Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
20: Tâhâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 8, vers 136
20:27  og gjør min sak lett for meg,
20:28  og løs knuten fra min tunge,
20:29  slik at de kan forstå min tale.
20:30  Og skjenk meg en hjelper fra min familie,
20:31  Aron, min bror.
20:32  Øk min styrke ved (hjelp av) ham.
20:33  Og la ham få del i mitt verv.
20:34  Slik at vi kan lovprise Deg meget,
20:35  og ihukomme Deg meget,
20:36  da Du visselig alltid ser oss.
20:37  Han [Allah] sa: Din bønn er skjenket deg, Å Moses.
20:38  Og Vi har visselig vist deg nåde en annen gang,
20:39  da Vi åpenbarte til din mor det som var en (betydningsfull) åpenbaring:

Mâ Jûhâ som enkelte ville oversette med: "det Vi åpenbarte", betyr også en viktig åpenbaring, som vi her har oversatt, eller åpenbaring som var nødvendig på den tid. Denne betydningen kommer frem av Mâ som Mâsdariyyah, verbet som følger etter en slik Mâ, blir lagt mer vekt på og fremhever viktigheten av meningen.

20:40  Legg ham i kurven og sett den i vannet, så vil floden kaste den opp på bredden, og Min og hans fiende vil ta ham opp. Og Jeg svøpte deg i Min kjærlighet. (Dette gjorde Jeg for å redde deg), og for at du måtte vokse opp under Mine øyne.

'Ain betyr: 1) øye, 2) innbyggere i et hus, 3) beskyttelse (Lane). Moses var gitt den store og vanskelige oppgaven, nemlig det å overlevere budskapet til et folk som hadde levd under herredømmet av en ond og mektig monark. Derfor var det nødvendig, at han fikk den opplæringen som var nødvendig for hans oppdrag, av kongelige lærde. Så det var oppfyllelse av denne guddommelige planen, at Moses kom til Faraos eget hus.

20:41  (Og ihukom) da din søster kom gående og sa: Skal jeg vise dere en som kan oppdra ham? Så lot Vi deg vende tilbake til din mor, for at hennes øyne kunne kjøles, og for at hun ikke skulle sørge. Og du drepte et menneske, og Vi reddet deg fra sorgen, og Vi prøvde deg på forskjellig vis. Deretter ble du noen år blant Midians folk, og så nådde du en passende alder, Å Moses.
20:42  Og Jeg har utvalgt deg for Meg Selv.
20:43  Gå du og din bror med Mine tegn, og bli ikke trette i deres ihukommelse av Meg.
20:44  Gå dere begge til Farao, da han har overskredet (alle) grenser.
20:45  Men tal til ham et mildt ord, for at han skal tenke seg om eller frykte.
20:46  De sa: Vår Herre, vi frykter at han skal begå overgrep mot oss eller overskride (alle) grenser (ved å forfølge oss).
20:47  Han [Allah] sa: Frykt ikke, da Jeg sannelig er med dere. Jeg hører, og Jeg ser.
20:48  Gå da dere begge til ham og si: Vi er din Herres sendebud. Send derfor med oss Israels barn. Og straff dem ikke. Vi er visselig kommet til deg med et tegn fra din Herre. Og fred være med den som følger rettledningen.
20:49  Det er sannelig blitt åpenbart oss, at straffen skal komme over den som forkaster (budskapet) og vender seg bort.
20:50  Han [Farao] sa: Hvem er da deres Herre, Å Moses?
20:51  Han sa: Vår Herre er Han som har gitt alt dets rette form, (og) deretter rettledet dem (i deres utvikling).
20:52  Han [Farao] sa: Hva ble da de tidligere generasjoners skjebne?