Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
2: Al-Baqarah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 40, vers 287
2:157  (til) dem som, når en ulykke rammer dem, sier: Sannelig, vi tilhører Allah, og til Ham skal vi vende tilbake.
2:158  Det er over disse velsignelse og barmhjertighet fra deres Herre (kommer), og det er disse som er rettledede.
2:159  Sannelig, as-Safâ og al-Marwah hører til Allahs tegn, derfor er det ingen brøde for dem som valfarter til (Guds) Hus eller besøker det, at han løper frem og tilbake mellom dem. Og den som gjør godt frivillig, (skal vite) at Allah visselig er Anerkjennende, den Allvitende.

As-Safâ og al-Marwah er to småfjell i nærheten av Ka'baen. Abraham så i en visjon at han ofret sin førstefødte sønn, Ismael, og meningen med dette synet var at han skulle bringe Hagar og Ismael i den arabiske ørken, og siden skulle det stå frem en mektig profet av Ismaels avkom. Mellom de to nevnte småfjell løp Hagar frem og tilbake, søkende etter vann til sin sønn. De hedenske arabere hadde anbrakt gudebilder på disse fjellene, derfor poengteres det ("det er ingen brøde"), at dermed er hellige steder ikke blitt vanhelligede.

2:160  Sannelig, de som skjuler det som Vi har åpenbart av de tydelige tegn og rettledningen, etter at Vi har gjort det klart for menneskene i Boken, disse vil Allah forbanne, og de som forbanner, vil forbanne dem.
2:161  Unntagen de som angrer og forbedrer seg og bekjenner seg åpent til sannheten), disse vender Jeg Meg til med tilgivelse, og Jeg er den som stadig vender Meg (i nåde), og er den Barmhjertige.
2:162  Sannelig, de som er vantro og dør som vantro, det er over disse Allahs forbannelse og englenes og menneskenes tilsammen.
2:163  De skal bli i den i lang tid. Straffen skal ikke mildnes for dem, og det skal ikke gis dem utsettelse.
2:164  Og deres Gud er én Gud. Det er ingen gud unntagen Ham, den Nåderike, den Barmhjertige.
2:165  Sannelig, i skapelsen av himlene og jorden, og i vekslingen mellom natten og dagen, og i skipene som seiler på havet med det som gavner menneskene, og i det vann som Allah sender ned fra himmelen, og som Han gir jorden liv med etter dens død, og hvor Han utbrer alle slags levende vesener og i omskifte av vinder og skyer, som er tvunget i tjeneste mellom himmelen og jorden - er det visselig tegn for folk som forstår.
2:166  Og (likevel) er det blant mennesker, slike som setter guder ved siden av Allah, idet de elsker dem slik som bare Allah bør elskes. Men de troende er sterkere i sin kjærlighet til Allah. Og om de urettferdige kunne forstå (at) når de vil møte straffen, (så vil de se) at all makt tilhører Allah, og at Allah er streng til å straffe.

Forskjellige navn brukes om avguder: 1) nidd: betraktes som ett med Gud, 2) sjarîk: delaktig i en eller flere av Guds egenskaper, 3) ilâh: en som tilbes som Gud, 4) rabb: en, hvis autoritet betraktes som bindende, og som følges uten spørsmål eller tvil.

2:167  Da de som ble fulgt, sier seg fri fra dem som fulgte, og de vil se straffen, og midlene vil bli avskåret fra dem,
2:168  og de som fulgte vil si: Om vi fikk en sjanse til, så ville vi si oss fri fra dere, liksom dere (nå) har sagt dere fri fra oss. Slik vil Allah vise dem deres gjerninger (som) kval for dem, og de skal ikke kunne unnslippe Ilden.

De kan ikke selv, av egen makt unnslippe Ilden.

2:169  Å dere mennesker, spis av det som er tillatt og godt på jorden, og følg ikke (i) Satans fotspor, for han er dere en åpenbar fiende.
2:170  Han oppfordrer dere visselig bare til det onde og det skjendige, og til at dere sier om Allah det dere ikke vet.
2:171  Og når det sies til dem: Følg det som Allah har åpenbart! Sier de: Nei, vi følger det som vi fant våre fedre opptatt av. - Hva ! selv om deres fedre intet forstod og ikke var rettledet?
2:172  Og de som er vantro, likner den som anroper det som intet hører, unntagen et rop og et skrik. Døve, stumme og blinde er de, så de intet forstår.
2:173  Å dere som tror, spis av de gode ting som Vi har forsynt dere med, og vær takknemlige mot Allah, hvis det er Ham dere (virkelig) tjener.
2:174  Han har bare forbudt dere det selvdøde og blod og svinekjøtt og det som et annet navn er påkalt over. Men den som er tvunget, uten å begjære eller overtrå grenser, over ham kommer det ingen synd, sannelig, Allah er Tilgivende og Barmhjertig.

Kjøtt av selvdøde dyr, blod og svinekjøtt er helsefarlig. Blod inneholder avfalls- og giftstoffer som føres ut gjennom nyrene, og svinet er, som kjent, det dyret som overfører flest sykdommer til mennesket. Bendelorm, kreft og trikinose er hyppigere blant folk som spiser svinekjøtt, enn blant folk som ikke gjør det. Det menneskelige legemet blir påvirket av den maten det spiser. Denne har da direkte innvirkning på menneskets moralske og åndelige helse. Svinekjøtt er vanskelig å fordøye og utkilles dessuten i urinen, delvis som krystaller i dets kjøtt, siden dyret ikke kan svette. Avgudsofferkjøtt er forbudt, da det involverer deltakelse i, (eller anerkjennelse av), avgudsdyrkelse.

2:175  Sannelig, de som skjuler det som Allah har åpenbart i Boken og selger det for en ringe pris, slike fyller bare sine mager med ild, og Allah vil ikke tale til dem på Oppstandelsens dag, og vil ikke rense dem. Og for dem er det en smertelig straff.
2:176  Det er slike som har kjøpt villfarelse for rettledning, og straff for tilgivelse. Hvor stor er ikke deres utholdenhet overfor Ilden.
2:177  Slik (skal det være), fordi Allah har åpenbart Boken med sannheten. Og sannelig, de som er uenige om Boken, er visselig (gått) langt i fiendskap.
2:178  Fromhet består ikke i at dere vender deres ansikter mot øst eller vest, men rettferdig er den som tror på Allah og den Ytterste dag og englene og Boken og profetene, og som av kjærlighet til Ham gir sin eiendom til sine nærmeste og de foreldreløse og de fattige og de veifarende og de som ber (om almissehjelp) og til de fangne, og som holder bønn (regelmessig) og betaler Zakât. Og de som oppfyller sitt løfte når de har avgitt det, og de som er utholdende (når de er) i nød og sorg og i krigstid. Slike er de som valgte sannheten, og slike er de gudfryktige.
2:179  Å dere som tror, det er foreskrevet dere gjengjeldelse angående de drepte: den frie for den frie, og slaven for slaven, og kvinnen for kvinnen. Men om noen tilgis noe av sin bror, så skal rettsforfølgelsen skje på en sømmelig måte, og løsepenger betales med godhet. Dette er en lettelse fra deres Herre og en barmhjertighet. Og den som deretter forbryter seg, han skal ha en smertelig straff.

De hedenske araberne pleide å ta hensyn til en morders sosiale status og kjønn når de straffet for mord, slik at man krevde mer enn morderens liv, hvis den myrdede var en høytstående person. Derimot ble en kvinnelig morder ofte tilgitt. Profeten erklærte: "Alle muslimers blod er like verdifullt overfor gjengjeldelsesloven" (Nasâ'î). Den myrdedes familie kan gi avkall på anvendelse av dødsstraff og til gjengjeld kreve erstatning. Ordene "om noen tilgis noe" hentyder til den betydning at man "tilgir noe" ved å ikke øve gjengjeldelse.

2:180  Og det er liv for dere i gjengjeldelsen, dere forstandige, så dere kan bli rettferdige.
2:181  Når døden nærmer seg en av dere, og han etterlater seg formue, er det foreskrevet dere testamente til foreldrene og de nærmeste på en sømmelig måte, en plikt for de gudfryktige.
2:182  Og han som endrer det etter å ha hørt det, på dem som har endret det skal skylden for det hvile alene. Allah er sannelig Althørende, Allvitende.