Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
2: Al-Baqarah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 40, vers 287
2:105  Å dere som tror, si ikke: Râ'inâ (til Profeten (s.a.)), men si: Unzurnâ, og lytt etter. Og de vantro vil få en smertelig straff.

Jødene fordreide visse av de troendes talemåter, slik at de fikk en annen mening. Muslimene oppfordres til å ikke bruke ord som lett kan fordreies. Râ'inâ betyr: Se på oss - liksom Unzurnâ - men ved en lett fordreining får det meningen: tåpe, idiot, osv. derimot kan ikke det andre ordet forvrenges slik.

2:106  De som er vantro av Skriftens folk, og noen av avgudsdyrkerne, ønsker ikke at det skal sendes dere noe godt fra deres Herre, men Allah utvelger i Sin barmhjertighet hvem Han vil, og Allah er Herre over den største nåde.
2:107  Hvilket tegn Vi enn opphever eller lar gå i glemme, bringer Vi et som er bedre enn det eller lik det. Vet du ikke at Allah er mektig over alle ting?

Visse fortolkere har brukt bl.a. dette vers til å bygge abrogasjonsteorien, dvs. den lære at visse vers i Qur'ânen opphever andre. Qur'ânen hevder selv å være uten motsigelser (f.eks. 4:83), og derfor er det ingen vers som opphever andre. Ingen av de hadîth (tradisjon), som taler om abrogasjon av visse vers, kan føres tilbake til Profeten (s.a.), og derfor faller denne teorien av seg selv til jorden. De "tegn" eller vers eller bud, som omtales her, som enten er opphevet eller gått i glemme, er - og det viser sammenhengen også - den tidligere lov: Moseloven, som med åpenbaring av den nye loven, den islamske Sjarî'ah, var opphevet. Moseloven var gått tapt under det babylonske eksil og måtte rekonstrueres (se Enc. Bibl. 653-54). Ordet âyah betyr "tegn", "bud", "vers", osv.

2:108  Vet du ikke at himlenes og jordens kongedømme tilhører Allah (alene)? Og dere har ingen beskytter eller hjelper unntagen Allah.
2:109  Ønsker dere å spørre Sendebudet deres, slik Moses ble utspurt før (dette)? Og den som bytter om troen med vantro, har sannelig fart vill fra middelveien.
2:110  Mange av Skriftens folk ønsker i sine sjelers misunnelse, at de kan gjøre dere vantro igjen etter at dere har trodd, (og) etter at sannheten står dem selv klar. Men overse og tilgi (dem), inntil Allah bringer Sin beslutning (til utførelse). Sannelig, Allah har makt over alle ting.

De var misunnelige fordi Allah hadde utvalgt en ikke-jøde.

2:111  Og hold bønn (regelmessig) og betal Zakât. Og det som dere sender i forveien av godt for dere selv, det vil dere finne hos Allah. Allah ser visselig alt dere gjør.
2:112  Og de sier: Ingen skal tre inn i Paradiset, unntagen den som er jøde eller kristen. Dette er kun deres (forfengelige) ønsker. Si: Bring bevisene deres om dere er sannferdige.
2:113  Nei, de som hengir seg helt til Allah, og handler godt, de skal ha sin belønning hos sin Herre, og over dem skal det ikke komme frykt, og de skal ikke sørge (over det fortapte).
2:114  Og jødene sier: De kristne bygger på intet - og de kristne sier: Jødene bygger på intet, og dog leser de (den samme) Skriften. Slik - lik deres tale - sa de som ikke hadde noen viten. Så Allah vil dømme mellom dem på Oppstandelsens dag, angående det de er uenige om.
2:115  Og hvem er mer urettferdig, enn den som forhindrer at Allahs navn blir ihukommet i Allahs moskéer [bedesteder], og som strever etter å ødelegge dem. Det sømmer seg ikke, at slike skulle tre inn i dem unntagen med frykt. For dem vil det være skjensel i denne verden, og en betydelig straff i den kommende.
2:116  Og øst og vest tilhører Allah. Hvor dere da enn vender dere hen, der er Allahs ansikt. Allah er sannelig Altomfattende, Allvitende.

Verset taler ikke om Qiblah'en, men inneholder en profeti om at hele verden snart vil være islamsk.

2:117  Og de (kristne) sier: Allah har tatt Seg en sønn. Hellig er Han, (fri for enhver mangel). Nei, visselig Ham tilhører det som er i himlene og på jorden, alle ting adlyder Ham,
2:118  himlenes og jordens Skaper. Og når Han beslutter en ting, sier Han bare til den: Bli til - så blir den til.
2:119  Og de uvitende sier: Hvorfor taler ikke Allah til oss? Hvorfor kommer det ikke et tegn til oss? På liknende vis talte de som var før dem. Deres hjerter er like. Vi har visselig gjort tegnene tydelige for folk som har visshet.
2:120  Sannelig, Vi har sendt deg [Muhammad (s.a.)] med sannheten, som en forkynner av gledelig budskap og som en advarer. Og du skal ikke spørres om Helvetes beboere.
2:121  Og verken jødene eller de kristne vil være tilfredse med deg, før du følger deres religion. Si: Sannelig, Allahs rettledning er alene (den sanne) rettledningen. Og om du følger deres onde begjær, etter at erkjennelsen er kommet til deg, vil du ikke ha noen beskytter eller hjelper fra Allah.
2:122  De som Vi har gitt Boken, leser den (og følger den) som den bør leses (og følges). Disse er de som tror på den. Og den som forkaster den, det er disse som er de tapende.
2:123  Å Israels barn, ihukom Min nåde, som Jeg har skjenket dere, og at Jeg har utmerket dere fremfor folkene (på deres tid).
2:124  Og frykt den dag, da ingen sjel kan gjøre noe for en annen, og da det ikke vil bli mottatt rettferdiggjørelse for den, og da forbønn ikke vil gavne dem, og de vil ikke bli hjulpet.
2:125  Og (husk den tid) da Ibrâhîms [Abrahams] Herre stilte ham på prøve, med bud som han oppfylte. Da sa han: Jeg vil gjøre deg til en Imâm for menneskene. Han [Abraham] spurte: Og av mine etterkommere? Han sa: Min pakt omfatter ikke de urettferdige.

Imâm betyr et hvilket som helst objekt som blir etterfulgt, enten en mann eller en bok (Mufradât).

2:126  Og (ihukom den tid) da Vi gjorde Huset [Ka'baen] til samlingssted for menneskene, og til et fredhellig sted. (Vi sa): Ta Abrahams ståsted til bedested - og Vi befalte Abraham og Ismâil [Ismael]: Rens Mitt Hus for dem som vandrer omkring det, og dem som dveler i andakt og dem som bøyer og kaster seg ned (i bønn).

I 1965 besøkte 1 200 000 pilgrimmer Makka. I sannhet er Ka'baen blitt et samlingssted for menneskene. Den andre del av profetien sier at Makka skulle bli et sikkert, og ukrenkelig sted. Siden Profetens (s.a.) seierrike inntog i Makka, er byen forblitt i de troendes hender, selv om største delen av den islamske verden kom under fremmedvelde.

2:127  Og da Abraham sa: Min Herre, gjør dette til en by i fred, og forsørg dens folk med (jordens) frukter, altså de av dem som tror på Allah og den Ytterste dag. Han sa: Og Jeg vil også forsyne den som er vantro, en kort tid. Deretter skal Jeg drive ham til Ildens straff, og et ondt oppholdssted er det.

De vantro "drives" til Helvete av deres inngrodde vaner.

2:128  Og da Abraham og Ismael oppreiste Husets grunnmur (idet de ba): Vår Herre, motta (dette) av oss, for Du er visselig den Althørende, den Allvitende.
2:129  Vår Herre, gjør oss begge til folk som er Deg hengivne, og oppreis av vårt avkom, et folk som er Deg hengivent, og belær oss våre ofre og bønner, og vend Deg nådig til oss, for Du er Den som stadig vender Seg (til oss i Din nåde), den Barmhjertige.
2:130  Vår Herre, oppreis blant dem et sendebud av deres midte, som foreleser dem Dine tegn, og lærer dem Boken og visdommen og renser dem, for Du er sannelig den Allmektige, den Allvise.

Abrahams bønn ble oppfylt ved Profet Muhammads (s.a.) komme, se 2:152, 3:165. Profeten har sagt: "Jeg er (svaret på) Abrahams bønn" (Djarîr og Asâkir).