Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
19: Mariam
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 99
19:79  Har han fått kunnskap om det usette, eller har han sluttet en pakt med den Nåderike?
19:80  Visselig ikke! Vi vil skrive opp hva han sier. Og Vi vil forlenge straffen for ham.
19:81  Og Vi vil arve fra ham alt det han taler om, og han skal komme alene til Oss.

Det er her snakk om en profeti om at de troende skal arve både de vantros rikdom og deres barn. Islâm seiret i hele den da kjente verden, og alle motstandernes barn ble hengivne disipler av den nye religionen.

19:82  Og de har tatt seg guder ved siden av Allah, for at de kan være (en kilde til) ære (og makt) for dem.
19:83  Visselig ikke! De vil forkaste at de er blitt tilbedt. Og de vil bli deres motstandere.
19:84  Har du ikke sett at Vi sender sataner til de vantro, slik at de kan opphisse dem til forvirring?
19:85  Forsøk derfor ikke å fremskynde (dommen) over dem, Vi alene holder fullt regnskap (over deres gjerninger).
19:86  (Ihukom) den dag, da Vi vil forsamle de rettferdige som (ærede) gjester for den Nåderike.
19:87  Og Vi vil drive synderne til Helvete (som) en flokk av tørstige kameler.
19:88  Ingen vil ha makt til å gå i forbønn, unntagen den som har fått et løfte fra den Nåderike.

Det er fire betingelser for forbønn ifølge Qur'ânen: 1) Vedkommende har en stor forbindelse med Gud. 2) Den som forbønn søkes for, må virkelig ha søkt å vinne Guds velbehag. 3) Den, for hvem forbønn søkes må ha en stor forbindelse med forbederen (21:29). 4) Forbønn kan kun foretas med Guds uttalte samtykke (2:256, 10:4).

19:89  Og de sier: Den Nåderike har tatt Seg en sønn.
19:90  Dere har visselig brakt en avskyelig ting.

Shirk (det å sette noen lik med Gud) er ikke bare gudsbespottelse, men nedverdiger også den som gjør seg skyldig i det. Å tilbe noe lavere enn Gud, tjener kun til å minske menneskets verdi.

19:91  Det er nær at himlene nesten kunne revne på grunn av det, og jorden sprekke sønder, og fjellene falle i biter,

Læren om at Jesus er Guds sønn, er så forkastelig at himlene kunne revne, og jorden sprekke, og fjellene falle i biter. Også i tradisjonen (Hadith) er det nevnt om dette hvor ordet Dadjdjal er brukt.

19:92  ved at de tilskriver den Nåderike en sønn.
19:93  Og det passer seg ikke at den Nåderike skulle ta Seg en sønn.
19:94  Det er ingen i himlene og på jorden, som ikke vil komme til den Nåderike, unntagen som en (ydmyk) tjener.

Den Nåderike Gud trenger ingen sønn til å hjelpe Ham, fordi Han er himlenes og jordens Herre, og Hans kongedømme omfatter hele universet.

19:95  Han omfatter dem visselig (i Sin viten) og har fullkomment regnskap over dem.
19:96  Og hver og en av dem skal på Dommens dag komme helt alene til Ham.
19:97  Sannelig, den Nåderike vil skape (dyp) kjærlighet for dem som tror og handler rettferdig.

Eller: "Den Nåderike vil skjenke (Sin) kjærlighet til dem, som...".

19:98  Så Vi gjorde [Qur'ânen] lett på ditt språk, for at du dermed kan gi de rettferdige gledelig budskap og advare et stridig folk.
19:99  Og hvor mange generasjoner har Vi (ikke) ødelagt før dem? Kan du oppfatte en eneste av dem? Eller høre en hvisking fra dem?

Verset henvender seg til de vestlige kristne nasjoner, og gir dem en advarsel om deres straff, om de ikke godtar og følger sannheten.