Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
19: Mariam
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 99
19:53  Og Vi kalte ham fra den høyre siden av (fjellet) Tûr, og Vi dro ham nærmere (Oss) for en hemmelig samtale.
19:54  Og av Vår barmhjertighet skjenket Vi ham hans bror Aron som profet.

Moses behøvde pga. en taledefekt en hjelper (20:30, hvor Aron kalles hans wazîr). Utfra dette kan man se klart at en profet kan være underordnet en annen profet.

19:55  Og ihukom Ismaels (fortelling, slik den nevnes) i Boken. Han var sannelig en som holdt sine løfter, og han var et sendebud, en profet.

Ismael, Abrahams førstefødte sønn, ble arabernes første profet. Etter at profetdømmet gikk ut av israelittenes hender, overgikk det til ismaelittene. Angående utlovelsen til Ismael, se 1. Mosebok 17:20 og Matt. 21:42-44.

19:56  Og han pleide å påby sitt folk bønn og almisse, og han hadde sin Herres velbehag.
19:57  Og ihukom Idrîs' (fortelling, slik den nevnes) i Boken. Han var en sannferdig profet.

De fleste kommentatorer mener at Idrîs er Hanok.

19:58  Og Vi æret ham med en opphøyet stilling.

Både i Sefer Hanok og Hayye Hanok sies det at Hanok ble tatt opp til himmelen, sammenlikn 1. Mosebok 5:24. Hvis Jesus blir guddommelig av å bli løftet opp til himmelen, må det samme gjelde for Hanok. Men rafa' betyr ikke bare: "løfte opp (i fysisk forstand)", men også: "skjenke ære og en opphøyet stilling".

19:59  Det er disse mennesker, som Allah har skjenket Sine velsignelser blant profetene, av Adams slekt, og av dem, Vi bar (i Arken) med Noah, og av Abrahams og Israels avkom. Og de (alle) er blant dem som Vi veiledet og utvalgte. Når den Nåderikes tegn blir forelest dem, faller de ned på deres ansikter, gråtende.

Etter resitasjonen av dette verset, enten i tilâwa (opplesning) eller i salât (den rituelle bønn), foretar man en sadjdah (nedkastning mot jorden).

19:60  Så fulgte det etter dem en generasjon, som forsømte bønnen og fulgte sitt onde begjær, derfor skal de snart møte (deres) ødeleggelse,
19:61  unntagen de som angrer og tror og handler rettferdig. Det er disse som skal da gå inn i Hagen, og der skal det ikke gjøres dem det minste urett.
19:62  (De skal tre inn i) evighetens Hager, som den Nåderike har lovet Sine tjenere, mens (de ennå er usynlige for dem). Hans løfte kommer visselig til å oppfylles.

"i det usette" betyr enten: i det kommende liv, noe som er usett, usynlig. Eller verset betyr, at de har tjent Gud i det usette, dvs. uten at andre har sett det.

19:63  De vil ikke høre noen forfengelig tale der, men kun freds(hilsener). Og de vil motta deres ernæring, morgen og kveld.
19:64  Slik er den Hage som Vi vil gi Våre tjenere til arv, til de av dem som er rettferdige.
19:65  Og (englene vil si til dem): Vi stiger kun ned på din Herres befaling. Ham tilhører alt som er foran oss og bak oss, og alt som er midt i mellom, og din Herre glemmer aldri.

Eller det er åpenbaringens ord til Muhammad (s.a.), som omtales sist av profetene.

19:66  (Han er) himlenes og jordens Herre, og over alt det som er mellom de to. Tjen derfor Ham og vær utholdende i din tjeneste av Ham. Kjenner du noen som er lik Ham?
19:67  Og mennesket sier: Hva! Skal jeg, når jeg er død, bringes til live igjen?
19:68  Husker ikke mennesket at Vi skapte det tidligere, da det ikke var noe?
19:69  Så ved din Herre, Vi skal visselig forsamle dem og alle sataner (også), og deretter skal Vi tvinge dem på kne rundt Helvete.

Djahannam kan bety en ting eller et sted, som en person først liker, men når han nærmer seg det/den, så begynner han å mislike det.

19:70  Deretter skal Vi plukke ut de av dem av hver gruppe, som var mest voldsomme i fiendskap mot den Nåderike.
19:71  Og Vi vet visselig best hvem som fortjener å brenne i det.
19:72  Og det er ikke noen av dere som ikke skal komme til det. Det er for din Herre en (allerede) avgjort beslutning.

At det ikke er noen av dere som ikke skal komme til det, betyr i følge sammenhengen: at det ikke er noen av de vantro, som ikke skal komme til Helvete. De tre foregående vers handler klart om de vantro. Hvis verset oppfattes generelt (som noen kommentatorer har gjort), hentydes det for de troendes vedkommende til prøvelser og hjemsøkelser i dette liv. Profeten (s.a.) har sagt: "Feber er den troendes andel av Helvetes-ild" (Qurtubî, sitert av Tabarî). Men den første fortolkning er i overensstemmelse med Profetens (s.a.) egen fortolkning: Han henviste en gang sin hustru Hafsa til å lese det følgende verset, da hun fortolket det generelt, (Muslim, sitert av Djâmî al Bayân).

19:73  Så skal Vi redde de rettferdige og etterlate de urettferdige i det på (deres) knær.
19:74  Og når Våre klare tegn blir forelest dem, sier de vantro til de troende: Hvilken av de to grupper har den beste stilling og den skjønneste forsamling?
19:75  Og hvor mange generasjoner har Vi ikke ødelagt før dem, som (så ut til å være) skjønnere i rikdom og utseende?
19:76  Si: Den Nåderike gir overflod til dem som befinner seg i villfarelse en tid, inntil de ser hva de er utlovet, enten det er straffen eller (dommens) time. Da vil de vite hvem som hadde den dårligste stillingen og den svakeste styrke.
19:77  Og Allah vil gi dem økt rettledning, til dem som følger rettledningen. Og de gode gjerninger som varer er best i din Herres syn, (angående) belønningen og hva det endelige mål (angår).
19:78  Har du ikke sett ham som forkaster Våre tegn, og sier: Jeg vil visselig få rikdom og barn?