Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
18: Al-Kahf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 111
18:79  Han [tjeneren] sa: Dette (betyr) vår avskjed med hverandre. Jeg vil nå fortelle deg meningen med det du ikke formådde å bære med tålmodighet.
18:80  Hva båten angikk, så tilhørte den noen fattige som arbeidet på havet, og jeg ønsket å skade den, fordi det var en konge etter dem, som tok enhver båt med makt.

"Fattige" betyr: "de ydmyke av hjertet". En "konge" betyr: "kjærlighet til denne verden". Dermed er fortolkningen her ytterligere utdypende av det som allerede er forklart. Det er verdt å merke, at fortolkningen av visjonen er en del av visjonen.

18:81  Og hva den unge mann angikk, så var hans foreldre troende, og vi fryktet at han skulle overvelde dem med overtredelser og utakknemlighet.

Se vers 75. Foreldre står for legeme og sjel, som frembringer de moralske egenskaper. Drapet av den unge mann betyr altså: at man bringer de menneskelige lidelser under kontroll.

18:82  Så vi ønsket at deres Herre skulle gi dem (et barn), som var bedre enn ham i renhet og nærmere i barmhjertighet.
18:83  Og hva muren angikk, så tilhørte den to foreldreløse gutter i byen, og under den var det en skatt som tilhørte dem begge. Og deres far hadde vært (en) rettferdig (mann). Derfor ønsket din Herre at de skulle nå deres modne alder, og bringe deres skatt for dagen (som) en barmhjertighet fra din Herre. Og jeg gjorde det ikke på egen foranledning. Dette er forklaring på hva du ikke kunne utholde (sammen med meg) i tålmodighet.

Profeten Muhammad (s.a.) øvet ikke sin gjerning etter egen foranledning: "Han taler ikke etter eget ønske" (53:4). "Skatten" betyr den skatt av guddommelig viten, som tidligere var blitt skjenket Moses og Jesus (98:4).

18:84  Og de spør deg om Dhul-Qarnain. Si (til dem): Jeg vil nå forelese dere (noe) til ihukommelse av ham.

Dhul-Qarnain er Bibelens Kyros (se Jesaia 44:28, 45:1-3, Ezra 1:1-2, og 2. Krøn. 36:22-23).

18:85  Vi ga ham visselig styrke på jorden og skjenket ham midler til (å nå) alle ting.
18:86  Deretter fulgte han en (bestemt) vei.
18:87  Inntil han nådde til solens nedgang [eller: vest for solen] (og) fant at den gikk ned i en mudret kilde, og fant et folk hos den. Vi sa: Å Dhul-Qarnain, du kan enten straffe dem eller vise dem godhet.

"Solens nedgang" betyr de vestlige deler av Kyros' erobringer. Det er Svartehavet det dreier seg om. Det er så utstrakt, at det for en iakttager, ser ut som om solen gikk ned i det. Kyros var en disippel av Zoroaster (se Jewish Encyclopedia, bind 4, side 404).

18:88  Han svarte: Hva angår den som handler urett, så vil vi visselig straffe ham. Deretter skal han sendes tilbake til hans Herre, så vil Han straffe ham med en fryktelig straff.
18:89  Og den som tror og handler rettferdig, vil få den beste belønning, og vi vil på vår befaling tale til ham med lettelsens (ord).
18:90  Deretter fulgte han en (annen) vei.
18:91  Inntil han nådde solens oppgang (og) fant den stående opp over et folk, som Vi ikke hadde gitt noen beskyttelse mot den.

Det dreier seg om Kyros' inntog mot Afghanistan og Baluchistan. Skildringen av det ubønnhørlige klima er særdeles treffende.

18:92  Slik (forholder sannheten seg). Og Vi omfattet visselig i (Vår) erkjennelse alt som var hos ham.
18:93  Siden fulgte han (enda) en vei.
18:94  Inntil han nådde en (åpen) plass mellom to fjell, (og) ved dem fant han et folk, som forsto lite (av det han sa).

Dette området lå nord for Iran (Persia) i det nåværende Russland. "to fjell" betegner to vegger eller hindringer.

18:95  De sa: Å Dhul-Qarnain, Gog og Magog skaper visselig ufred på jorden. Skal vi betale tributt til deg på betingelsen av at du bygger en mur mellom oss og dem?

Jâdjôdj og Mâdjôdj (Gog & Magog) står for folkene nord for Kaukasus, sett i forhold til det medo-persiske riket. Om Gog og Magog, sammenlikn Ezekiel 38:2-6, hvor det fremgår at det dreier seg om Russland og de (i dag såkalte) Vestmakter, som har delt verden i blokker. Stedsnavn som Rosj, Mesjech og Tubal kan kanskje identifiseres som Russ(land), Moskva og Tobolsk. Dhul-Qarnain (som betyr: "den tohornede, den som har makt over to riker, eller den som lever i to århundrer"), er ikke som alminnelig antatt Aleksander den Store, som aldri vant herredømmet over hele Persia. Hans militære ekspedisjoner var lynraske, og måtte flere ganger bekjempe opprør i sin egen hær. Derfor kan det ikke sies om ham, at han hadde en sterk stilling i landet (se v. 85).

18:96  Han svarte: Den styrke min Herre har gitt meg, er bedre, men hjelp meg med (deres fysiske) styrke, så vil jeg bygge en befestet voll mellom dere og dem.
18:97  Bring meg blokker av jern. (Det gjorde de), inntil det var jevnet mellom de to fjellene. (Så) sa han: Blås nå. (Det gjorde de), inntil han hadde gjort det (rødglødende som) ild. (Deretter) sa han: Bring meg smeltet kobber, slik at jeg kan helle over den.
18:98  Så de [Gog og Magog] ikke var i stand til å overskride (vollen), og (de) var heller ikke i stand til å grave igjennom den.

Når muren var bygd ferdig, ankom hærene til Gog og Magog fra nord. Men muren var for tykk til å bryte igjennom og for høy til å klatre over. Den var omtrent 8,8 meter høy og 3 meter tykk (Enc. Britannica), videre hadde den jernporter og vakttårn. Den forsvarte ganske effektivt den Persiske fronten.

18:99  Han sa: Dette er en barmhjertighet fra min Herre. Men når min Herres løfte inntreffer, så vil Han bryte (vollen) i stykker. Og min Herres løfte er sann.
18:100  Og på den dag skal Vi la noen av dem bølge frem mot andre (av dem), og det skal blåses i trompeten. Og deretter vil Vi samle dem alle sammen.

Sammenlikn 21:97, hvor også Gog og Magogs fremgang omtales. Ordet jamûdjû (bølge) viser at det i de store verdensoppgjør, også vil bli snakk om å kjempe på havet.

18:101  Og på den dag vil Vi anbringe Helvete, ansikt til ansikt med de vantro,

Her synes å være en hentydning til atomkrigens helvete. For den fryktelige, herjende og avgjørende straff som vil overfalle Gog og Magog, se sûra Al-Rahmân (sûra 55).

18:102  hvis øyne var bak et slør, slik at de ikke ga akt på Min advarsel, og de formådde ikke å høre.

"Min advarsel" er den Hellige Qur'ânen.

18:103  Hvordan kan de vantro mene, at de kan ta Mine tjenere til beskyttere i stedet for Meg? Vi har visselig beredt Helvete som en gave til de vantro.
18:104  Si (til dem): Skal Vi berette dere hvem som er de største tapere, hva deres gjerninger angår?