Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
18: Al-Kahf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 111
18:53  Og (husk) den dag, da Han vil si (til dem): Påkall dem dere mente var Mine partnere. Så vil de påkalle dem, men de vil ikke svare dem. Og Vi skal sette en skranke mellom dem.

Dette verset kan bety at disse nasjonene vil sette høye tollmurer, eller jerntepper og boikotte hverandre økonomisk. En annen betydning kan være at de vil bli involvert i dødelige kriger som vil ruinere dem.

18:54  Og synderne skal se Ilden og innse, at (nå) vil de falle i den, og de vil ikke finne noen vei bort fra den.
18:55  Og Vi har visselig forklart på mangfoldigvis i denne Qur'ânen til menneskehetens (beste), alle slags liknelser, men mennesket er mest stridig av alt (annet).
18:56  Og hva skulle hindre mennesker i å tro, når rettledningen kommer til dem, eller i å be deres Herre om tilgivelse, annet enn at det som skjedde med de som var gått bort før dem, (også) skulle skje med dem, eller straffen skulle møte dem ansikt til ansikt?
18:57  Og Vi sender kun sendebudene for å forkynne gledelig budskap og som advarere. Og de vantro strides ved hjelp av løgnen for å gjendrive sannheten. Og de driver spott med Mine tegn og hva de (ellers) advares med.
18:58  Og hvem er mer urettferdig enn den som formanes med sin Herres tegn, og så vender seg fra dem og glemmer hva hans hender har sendt forut? Vi har visselig lagt dekke over deres hjerter, så at de ikke forstår det, og i deres ører er det døvhet. Og hvis du kaller dem til rettledning, så vil de aldri i evighet la seg rettlede.
18:59  Og din Herre er den Tilgivende, all barmhjertighets Herre. Hvis Han skulle stille dem til ansvar for hva de har gjort, ville Han visselig ha fremskyndet straffen for dem. Men de har et løfte (om timen) som de ikke vil finne noen tilflukt mot.
18:60  Og disse byer - Vi ødela dem, da de gjorde urett. Og Vi satte en bestemt tid for deres ødeleggelse.

Maw'ida betyr: løfte om godt og ondt, tidspunktet da det (gode eller onde) vil inntreffe. Vi oversetter "løfte" i vers 59 og "bestemt tid" i vers 60.

18:61  Og (husk den tid) da Moses sa til sin unge (disippel): Jeg vil ikke stanse, før jeg når (stedet) hvor de to floder møtes, selv om jeg også må fortsette over lang tid.

Moses' unge disippel oppfatter vi som Jesus. Stedet, "hvor de to floder [eller hager] møtes", har ført til mange vanskeligheter for fortolkerne. Vi mener å kunne oppfatte det som hentydende til stedet eller tidspunktet hvor den jødiske pakt avløses av den muslimske pakt. Det dreier seg derfor her om en visjon Moses opplevde, og ikke om en fysisk reise. Allerede Bukhârî (Kitâb-ul-Tafsîr) gjør det klart at det her er snakk om en profet, nemlig en ny lov, etter den mosaiske (sammenlikn 5. Mosebok 18:18). Uttrykket: "fortsette", betyr da: "fortsette etter min egen lov". Huqub er flertall av Huqbah som betyr lang periode, udefinert periode, en alder, 70 år eller mer (Lane & Mufradât).

18:62  Så da han hadde nådd stedet hvor de to floder møttes, glemte de begge deres fisk, og den fant hurtig sin vei til havet.

Ifølge Ta'tîr al-Anâm, betyr en "fisk" i en visjon: et rettferdig folks gudshus. Derfor oppfatter vi fiskens forsvinnelse som et symbol for den mosaiske (og dermed også kristne) tros degenerasjon.

18:63  Og da de gikk videre, sa han [Moses] til sin unge (disippel): Bring oss vårt morgenmåltid, da vi visselig har møtt (mye) besvær på denne reisen.
18:64  Hans (disippel) svarte: Så du ikke, da vi søkte tilflukt på klippen, at jeg glemte fisken, (så den slapp bort). Og ingen annen lot meg glemme å nevne det (for deg) enn Satan og den fant sin vei til havet på en forunderlig måte.

I drømmers (og visjoners) språk betyr "klippe" et "liv i last og synd". Hermed angis årsaken til den degenerasjon som er nevnt i vers 62.

18:65  Han [Moses] sa: Det er hva vi har søkt. Og de vendte og fulgte sine egne fotspor tilbake.
18:66  Så fant de en av Våre tjenere, som Vi hadde skjenket Vår barmhjertighet, og som Vi hadde skjenket kunnskap fra Oss Selv.

Profeten Muhammad (s.a.) er blitt kalt Allahs store tjener i Qur'ânen mange ganger (se f.eks. 2:24, 8:42, 17:2, 18:2, 25:2, 39:37, 53:11, 72:20). Ytterligere kaller Qur'ânen Muhammad (s.a.) "en barmhjertighet for allverden" (21:108). Qur'ânen snakker også gjentagne ganger om at Allah har skjenket Muhammad (s.a.) særlig kunnskap (4:114, 6:93, 20:114, 27:7).

18:67  Moses sa til ham: Får jeg følge deg, (på den betingelse) at du lærer meg (noe av) den rettledning som er blitt skjenket deg?

Profeten (s.a.) har sagt: Hvis Moses og Jesus hadde vært levende, ville de ikke ha hatt annet valg enn å følge meg (Ibn Kathîr: Fath-ul-Bayân).

18:68  Han svarte: Du kan ikke holde ut i tålmodighet med meg.
18:69  Og hvordan skulle du kunne holde ut tålmodig, hva du ikke (selv) kan omfatte med (din) kunnskap?
18:70  Han [Moses] sa: Du vil finne meg tålmodig, om Allah vil, og jeg vil ikke være ulydig mot deg i (noen) sak.
18:71  Han [Allahs tjener] sa: Hvis du da vil følge meg, så spør meg ikke om noen ting, før jeg selv nevner det for deg.
18:72  Så dro de begge av sted, inntil de gikk ombord i en båt, hvis (plankene) han [Allahs tjener] rev av. Han [Moses] sa: Har du revet av (plankene) i den for å drukne båtens besetning? Du har visselig gjort en tåpelig ting.

"En båt" (eller "et skip") betyr i drømmenes språk "verdslige rikdommer". Hermed hentydes det til den historiske kjennsgjerning, at ingen profet (eller ingen religion) ville kreve så store økonomiske ofre av sine tilhengere som Islâm. Hva Islâms økonomiske program angår, må man huske, at foruten Zakât (fra 2 1/2 % - 20 % av ens besittelser og utbytte og avgrøder) kreves også frivillig bidrag (infâq), og under visse omstendigheter en særlig testamentarisk gave til samfunnet (fra 10 til 30 %), kalt Wasiyyat (jf. Ahmadiyya-bevegelsens bestemmelser som finnes formulert i "al-Wasiyyat" av Mirzâ Ghulâm Ahmad, bevegelsens grunnlegger).

18:73  Han sa: Sa jeg ikke til deg, at du ikke kunne holde ut sammen med meg i tålmodighet?
18:74  Han [Moses] svarte: Vær ikke sint på meg, fordi jeg glemte, og vær ikke hard mot meg på grunn av dette.
18:75  Så dro de videre, inntil de møtte en ung mann, som han [tjeneren] drepte. Han [Moses] sa: Har du drept en uskyldig sjel uten (at han har drept) noen sjel? Du har visselig gjort noe avskyelig.

"En ung mann" betyr i drømmenes språk bl.a. "uvitenhet, makt, uhemmet kjærlighet til sanselige fornøyelser". Meningen er da at Profetens (s.a.) disipler måtte bekjempe disse ting, og at en slik innstilling var uforståelig for jøder og kristne.

18:76  Han [tjeneren] svarte: Sa jeg ikke til deg, at du ikke kunne holde ut med meg i tålmodighet?
18:77  Han [Moses] sa: Dersom jeg spør deg om noe heretter, så trenger ikke du å holde meg i selskap. Du har visselig fått den siste unnskyldning fra meg.
18:78  Så dro de videre, inntil de kom til innbyggerne i en by (og) ba dem om mat, men de avslo å beverte dem. Så de fant i den en mur, som ikke var langt fra å bryte sammen, og den (muren) satte (tjeneren) i stand. Han [Moses] sa: Om du hadde villet, kunne du ha krevd belønning for det.

"En mur med hull i" betyr: "en leder eller lærd som har mistet sin eiendom" (Ta'tir al Anâm). At "tjeneren" reparerte muren, betyr derfor at Muhammad (s.a.) gjenreiser religionen, etter at den jødiske og hhv. kristne religionen var kommet i forfall.