Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
18: Al-Kahf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 111
18:27  Si (til de kristne): Allah vet best hvor lenge de oppholdt seg (i hulen). Ham tilhører himlenes og jordens hemmeligheter. Hvor Seende er Han, og hvor Hørende! De har ingen venn (eller hjelper) ved siden av Ham, og Han lar ikke noen ta del i Hans herredømme.
18:28  Og les opp hva som er åpenbart deg av din Herres Bok. Ingen kan endre Hans ord, og du vil ikke finne noen tilflukt unntagen hos Ham.
18:29  Og hold deg selv (nær) dem som påkaller deres Herre, morgen og aften, idet de søker Hans velbehag (alene). Og la ikke dine øyne søke utover dem, idet du begjærer denne verdens pryd. Og adlyd ikke dem hvis hjerter Vi har gjort likegyldige overfor Vår ihukommelse, og som følger sitt begjær, og hvis sak overskrider alle grenser.
18:30  Og si: Sannheten er fra din Herre, la da den som vil, tro, og la den som vil, være vantro. Vi har visselig beredt for de urettferdige en ild, hvis telt skal omfatte dem. Og hvis de roper om hjelp, skal de hjelpes med vann lik smeltet bly, som brenner (deres) ansikter. For en forferdelig drikk og for et ondt hvilested!

Verset sier klart at når det gjelder religionen, er det fullstendig frihet fra Guds side, dette bør da også være tilfelle fra menneskenes side. Det er fullstendig frihet, for sannhetens religion er lett å skjelne fra de andre som mangler det sanne budskapet, og som er bygget på løgn, uforståelige eller selvlagde historier som går imot menneskets natur. Ilden kan oppfattes som Helvete i det hinsidige, men kan også forstås som straff i denne verden. Surâdiq (telt) betyr også et tak over et hus, eller røyk som hever seg over noe og dekker det helt. Denne straffen er ikke hardhet fra Guds side, men som innledningen viser, er straffen noe de urettferdige bringer over dere selv. Det ligger nær å erindre om det misbruk av tekniske og økonomiske muligheter, som førte til de to verdenskriger, og å peke på den stadig truende atomkrig.

18:31  Sannelig, de som tror og handler rettferdig, sannelig, Vi vil ikke gjøre deres belønning, som handler godt, til intet.
18:32  De vil få evighetens Hager, hvor floder strømmer igjennom, hvor de skal være iført armbånd av gull og bære grønne kledninger av silke og brokade, idet de lener seg tilbake på opphøyde puter. Hvor salig er ikke belønningen og hvor skjønn er ikke hvilestedet!

Det er liksom i vers 30 mulighet for å oppfatte dette verset som henførende til denne verdens forhold. De første muslimer ble arvinger til Egypt og Persias flodland. Qur'ânen skildrer selv Egypt med de samme ord (43:52), som i andre sammenhenger brukes om Paradiset: tadjrî min tahtihim-ul-anhâr (hvor flodene strømmer igjennom). Verset kan også oppfattes som en profeti om Islâms herredømme over verden etter den nåværende vestlige sivilisasjonens undergang (sammenlikn de følgende vers).

18:33  Og fortell dem liknelsen om de to menn: Vi ga den ene av dem to hager med druer og omga dem med daddelpalmer, og mellom de to lagde Vi en kornåker.

De to menn representerer kristendommen og Islâm. Kristendommens første velmakts tid (hagen) varte fra ca. 300 til ca. 700 (da Islâm brøt inn over den kristne verden), den andre fra ca. 1500 og opptil våre dager.

18:34  Hver av de to hager ga sitt utbytte (i overflod) og svek ikke det minste. Og mellom dem lot Vi en flod strømme frem.

Floden som strømmer i mellom de to hager er Islâm, som i foregående vers motsvares av kristendommens mer beskjedne stilling (en kornmark). Floden kan også representere Profetens (s.a.) tid, gjennom hvem den sanne læren til Moses og Jesus ble bevart.

18:35  Og han hadde frukt (i store mengder) og sa til sin felle, idet han stridet med ham: Jeg er rikere enn deg, og jeg er mektigere i antall (menn).
18:36  Og han trådte inn i sin hage, idet han handlet urett mot seg selv. Han sa: Jeg tror ikke at dette kommer til å bli tilintetgjort.
18:37  Og jeg tror ikke at timen skal komme, og selv om jeg også ble sendt tilbake til min Herre, så ville jeg visselig finne et bedre sted enn dette.

Jf. de kristnes lettsindige tale om Guds kjærlighet og tilgivelse.

18:38  Hans felle sa til ham, idet han stridet med ham: Fornekter du Ham som skapte deg av støv, og som deretter av en sæddråpe formet deg til et (fullkomment) menneske?

At den som taler her, er muslim, er klart; det er Qur'ânens språk om menneskets tilblivelse, som vi her møter igjen. Enda tydligere blir det i de følgende vers.

18:39  (For min del tror jeg at) Allah (alene) er min Herre, og jeg kommer ikke til å sette noen ved siden av min Herre.
18:40  Og hvorfor sa du ikke, da du gikk inn i din hage: (Kun) det, som Allah vil (er blitt skjenket meg). Det finnes ingen makt unntagen den hos Allah. Hvis du ser meg som dårligere enn deg i rikdom og avkom,
18:41  så kan det være, at min Herre kommer til å gi meg noe bedre enn din hage, og vil sende over (din hage) en storm fra himmelen, slik at den blir til bar, glatt jord.

Husbân (storm) betyr egentlig: "straff, hjemsøkelse, prøvelse, gresshopper, støv eller røyk, ild, små piler, lyn" (Lane & Aqrab). Sammenlikn her v. 8 som gjør det klart at Gud har gitt de kristne alle muligheter, men deres eget misbruk av disse vil føre en definitiv katastrofe med seg.

18:42  Eller at dens vann vil synke ned slik at du ikke vil være i stand til å finne det.
18:43  Og hans frukt ble omringet (av ødeleggelse), og han begynte å vri sine hender (klagende over alt) det han hadde brukt på den, og (alt) det som hadde falt ned på sine espalier, og han sa: Å gid jeg ikke hadde stilt noen ved siden av min Herre.
18:44  Og han hadde ingen gruppe som kunne hjelpe ham mot Allah, og han var heller ikke i stand til å få hjelp.
18:45  I et slikt tilfelle kommer (virkelig) beskyttelse fra Allah, den Sanne. Han gir den beste belønning, og Han gir det beste resultat.
18:46  Og fortell dem liknelsen om livet i denne verden. Det er som vann, som Vi sender ned fra himmelen og deretter blandes jordens planter med det. Men (til slutt) blir det til høy, som vindene styrer. Og Allah har makt over alle ting.
18:47  Rikdom og barn er en prydelse for det nærværende liv, men varige gode gjerninger er bedre hos din Herre, hva belønningen angår, og bedre hva håpet angår (om det kommende liv).
18:48  Og (ihukom) den dag, da Vi skal sette fjellene i bevegelse, og du vil se jordens (nasjoner) marsjere frem (mot hverandre), og Vi vil samle dem og Vi vil ikke etterlate en eneste av dem.

Fjellenes bevegelse kan hentyde til de jordskjelv som ved deres enorme antall vil varsle den messianske periode. "Fjellet" brukes også i Qur'ânen om mektige folk, ledere osv., og står da her i motsetning til "jorden", som betegner de alminnelige mennesker. Det synes å være en klar henvisning til verdensomspennende kriger.

18:49  Og de vil bli stilt frem for din Herre i rekker, (og det skal sies til dem): Nå er dere visselig kommet til Oss, slik som Vi skapte dere først. Men nei, dere mente at Vi ikke har bestemt en utlovet dag for møte med dere.

Verset er blitt oppfattet om dommens dag. Men det er også mulig å oppfatte det om den samling av folkeslagene som vil finne sted etter de kriger som før er omtalt.

18:50  Og Boken vil bli forelagt dem, og du vil se de urettferdige skjelve for hva den inneholder, og de vil si: Ve oss, hvilken Bok er dette. Den utelater verken lite eller stort, men den har oppregnet det (alt sammen). Og de vil finne alt hva de har gjort, nærværende (i den), og din Herre gjør ikke urett mot noen.

"Boken" er blitt forstått som "regnskapsbok" på dommens dag. Men det synes mer fornuftig å mene at det er Qur'ânen det her er snakk om. Den vil i den messianske periode for første gang bli forelagt folkeslagene, og de vil undre seg over at den inneholder alt om dem, en klar beskrivelse av deres historie og grunnene til deres forfall. Sammenhengen i denne sûra viser at det spesielt er snakk om de kristne nasjoner.

18:51  Og (ihukom) den tid, da Vi sa til englene: Underkast dere Adam, og de underkastet seg (alle), unntatt Iblîs. Han var en av djinnene, så han adlød ikke sin Herres befaling. Vil dere ta ham og hans avkom til venner ved siden av Meg, når de er deres fiender? Et ondt bytte for de urettferdige.

Iblîs er ikke etter Qur'ânen en fallen engel. Han tilhører djinnenes kategori, dvs. 1) vesener som lever skjult (ånder eller utlendinger); 2) vesener som har et stort stridbart og brennende temperement eller 3) lik med sjajâtîn, motstandere, særlig profetenes motstandere. Hvis Iblîs tas som identisk med djevelen, er han ikke (som i kristendommen) "denne verdens herre", men kun et redskap i Guds hånd til å prøve mennesker med (se Johannes evangeliet, 12:31, 14:30, 16:11).

18:52  Jeg gjorde dem ikke til vitner ved skapelsen av himlene og jorden, heller ikke ved deres egen skapelse, og Jeg kan ikke ta dem som villeder mennesker til hjelp.