Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
16: Al-Nahl
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 16, vers 129
16:79  Og Allah brakte dere ut av deres mødres skjød da dere ikke visste noe, og Han har gitt dere ører og øyne og hjerter for at dere må være takknemlige.
16:80  Ser de da ikke fuglene, som er innordnet i tjeneste under himmelens hvelv? Ingen holder dem tilbake unntatt Allah. Sannelig i dette er det visselig tegn for et folk som tror.

"Fugler" står ofte symbolsk for krigens ulykker, idet fuglene følger etter hærene for å fortære likene av de drepte. I dette er det en profeti om den kommende krig mellom de troende og vantro. Sammenlikn også vers 82, som gjør dette enda klarere.

16:81  Og Allah har skjenket dere et hvilested i deres hus, og Han har også gitt dere boliger av kvegets skinn, som under deres reise og opphold er lette (å håndtere). Og av deres ull og deres pels og deres hår, (har Han skjenket dere) husholdningsvarer og (annen) nytte for en tid.

Jawm, som vanligvis oversettes "dag", står for ethvert tidsrom, uansett lengde. Jf. skapelsens "dager". Qur'ânen setter en "dag" til 1000 år (22:48), og et annet sted til 50.000 år (70:5). Den primære betydning av Jawm er tid i absolutt forstand, kort eller lang, uten hensyn til lengde (Lane & Aqrab). Se også 10:4.

16:82  Og Allah har (også) frembrakt av det Han har skapt for dere, (mange ting) som gir skygge. Og Han har gitt dere tilfluktsteder i fjellene, og Han har gitt dere antrekk som beskytter mot varme (og kulde), og andre kledninger som beskytter dere i krig. Slik oppfyller Han Sin nåde over dere, for at dere skal underkaste dere (Ham).
16:83  Men om de vender seg bort, så påhviler det deg kun den klare forkynnelse.

I dette verset henvender Allah Seg til Profeten (s.a.) og sier at Profeten Muhammad (s.a.) er pålagt å forkynne budskapet, om de tror eller ei, så hviler det ikke noen ansvar på Profeten (s.a.).

16:84  De fornekter Allahs nåde etter å ha erkjent den, og de fleste av dem er vantro.
16:85  Og (ihukom) den dag, da Vi vil oppreise fra ethvert folk et vitne, da skal det ikke gis de vantro tillatelse (til å unnskylde seg), heller ikke skal de kunne be om nåde.
16:86  Og når de som pleide å øve urett ser straffen, så skal de ikke få lettelser og de skal (heller) ikke få utsettelse.
16:87  Og når avgudsdyrkerne ser sine avguder, vil de si: Vår Herre, disse er våre avguder, som vi påkalte istedenfor Deg. Så vil de [såkalte guder] svare dem: Sannelig, dere er løgnere.

Samtalen mellom avguder og deres etterfølgere, viser at vennskap basert på synd og benektelse av sannheten, aldri utstår.

16:88  Og på denne dagen vil de tilby Allah underkastelse, og det de pleide å oppdikte vil svikte dem.
16:89  For dem som er vantro og holder (folk) borte fra Allahs vei, vil Vi forøke deres straff med (en annen) straff, fordi de pleide å stifte ufred.
16:90  Og (ihukom) den dag, da Vi vil i ethvert folk oppreise et vitne fra deres egne mot dem. Og Vi vil føre deg frem som vitne mot disse, og Vi har åpenbart deg Boken for å forklare enhver ting, og (som) en rettledning, og en nåde og for å gi det gledelige budskap til de som underkaster seg (Allah).
16:91  Sannelig, Allah påbyr (dere) rettferdighet og godhet og kjærlighet som til slektninger, og Han forbyr dere usømmelighet, og det åpenbart onde, og opprørskhet. Han formaner dere, for at dere skal tenke dere om.

Dette verset angir tre trinn av godt, og tre trinn av ondt. 'Adl betyr: rettferdighet og er det første trinn på det godes rangstige. Ihsân betyr: godhet - og det vil si å gjøre mere godt enn man selv har mottatt. Itâ'idhil-qurbâ er liksom den som utgår fra slektninger, f.eks. liksom en mors inderlige kjærlighet til sitt barn - en kjærlighet, som ikke spør om lønn. (Det betyr ikke her: "å gi til de nærmeste", for så skulle det ha vært med akkussativ og ikke genetiv, se f.eks. 17:27). De tre grader av ondt er: usømmelighet og skjendige tanker, hvor det onde er begrenset innenfor den enkeltes personlighet - det åpenbart onde, dvs. enhver overtredelse som ikke skader andre enn synderen selv - og til sist opprørskhet, hvor ikke bare synderen blir skadet, men også andres rettigheter trues og lider skade.

16:92  Og oppfyll pakten med Allah når dere har inngått den, og bryt ikke deres edelige løfter etter å ha gjort dem bindende (for dere selv), når dere har tatt Allah som forsørger. Allah vet visselig hva dere gjør.
16:93  Og bli ikke som henne som klippet sitt garn i små biter etter å ha spunnet det sterkt, idet dere bruker deres løfter som et middel til å bedra hverandre, (i håp om) at den ene gruppen skal bli mektigere enn den andre. Sannelig, med dette setter Allah dere på prøve. Og på Oppstandelsens dag vil Han gjøre det klart for dere, det dere pleide å være uenige om.
16:94  Og om Allah hadde (gjennomtvunget) Sin vilje, så ville Han sannelig ha gjort dere til én menighet, men Han lar den som ønsker det fare vill, og rettleder den som ønsker det. Og dere skal sannelig utspørres om det dere pleide å gjøre.

Det kan også oversettes: "Han etterlater i villfarelse den Han vil, og rettleder den Han vil". Men dette betyr ikke at det er vilkårlig hvem som rettledes og hvem som villedes. Meningen er, som det også er klart av andre vers i Qur'ânen, at Gud dømmer som villfarende etter Sin åpenbarte vilje. Den som går imot Guds åpenbarte vilje, farer vill, og Gud etterlater slike i deres villfarelse. Hvis man vil oversette: adhalla og judhillu ved "lede vill", må man erindre seg at dette verbet alltid som objekt har: synderne, de urettferdige, overtrederne osv.

16:95  Og bruk ikke deres løfte som et middel til å bedra hverandre, for ellers vil dere miste fotfeste etter å ha stått fast. (Og måtte det ikke skje) at dere må smake det onde fordi dere (med dette) vendte bort (mennesker) fra Allahs vei, og dere vil få en streng straff.
16:96  Og selg ikke pakten med Allah for en ringe pris. Sannelig det som er hos Allah er bedre for dere, om dere bare visste.

Dette betyr ikke at man må selge Allahs tegn for en stor pris. Uttrykket vil si, som også sammenhengen i verset viser, at enhver pris er liten, nemlig i sammenlikning med den gode lønn, som finnes hos Allah.

16:97  Det dere har skal forgå, men det Allah har består. Og Vi vil sannelig belønne de utholdende for det beste av det de pleide å gjøre.
16:98  Og den som handler rettferdig og er troende, det være seg mann eller kvinne, vil Vi sannelig belønne med et rent og godt liv. Og sannelig vil Vi belønne dem etter deres beste gjerninger.
16:99  Og når du resiterer Qur'ânen, søk da tilflukt hos Allah mot den forbannede Satan.

Enhver Tilâwa (Qur'ânens resitasjon) innledes med bønnen: A'ûdhu billâhi minasj-sjaitânir-radjîm, som betyr: Jeg søker tilflukt hos Allah, mot Satan den forbannede. Dette etterfølges av bønnen: Bismillâhir-rahmânir-rahîm, som betyr: I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.

16:100  Sannelig, han har ingen makt over de som tror, og som setter deres lit til sin Herre.
16:101  Han har makt kun over dem som slutter vennskap med ham, og over de som setter guder ved siden (av Allah).
16:102  Og når Vi bringer et tegn istedenfor et annet tegn. Og Allah vet da best det Han åpenbarer, så sier de: Du er bare en oppdikter. Nei, de fleste blant dem har ingen viten.

Det hentydes til den islâmske lovens opphevelse av Moselovens bestemmelse. Hvis Moseloven var fra Allah, som Qur'ânen lærer, kunne den ikke oppheves etter de vantros mening. De forsto ikke at Moseloven hadde begrenset gyldighet og måtte erstattes av den høyere og universelle islâmske sjarî'ah. Versene 116, 119 og 125 i denne sûren bekrefter fullt ut denne fortolkningen.

16:103  Si: Den Hellige ånd har åpenbart denne fra din Herre, med sannheten for å styrke de troende og som rettledning og gledelig budskap for de som underkaster seg.

Den Hellige ånd er erkeengelen Gabriel, som brakte åpenbaringer til Muhammad (s.a.).

16:104  Og sannelig vet Vi at de sier at det bare er et menneske som belærer ham. Men språket til den personen de sikter til, er jo fremmed, mens dette er klart og tydelig arabisk språk.

En annen og forskjellig anklage rettes mot Profeten (s.a.) i 25:5-7. Her hentydes imidlertid til en enkelt mann, den kristne slave Djabr, som Profeten (s.a.) skulle ha hørt resitere fra de kristne skrifter. Disse var imidlertid ikke oversatt til arabisk på Profetens (s.a.) tid, og omtalte Djabr, som det sies her, kunne ikke snakke arabisk. Profet Muhammad (s.a.) kjente verken hebraisk, armenisk eller gresk, derfor er det som verset sier, ingen mulighet for litterært tyveri eller etterlikning.