Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
16: Al-Nahl
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 16, vers 129
16:53  Og Ham tilhører alt som er i himlene og på jorden, og Ham tilkommer den evige religion. Vil dere da ta noen andre enn Allah til deres beskytter?

Dîn betyr: "dom, rettferdighet, lydighet, religion osv."

16:54  Og hva dere enn får av velsignelse, så er den fra Allah. Og når noe ondt rammer dere, så er det Ham dere tilkaller (for hjelp).
16:55  Når Han fjerner det onde fra dere, så vil en gruppe av dere sette (guder) ved siden av Allah.
16:56  Så at de fornekter det Vi har gitt dem. Nyt da en tid, men snart vil dere vite.
16:57  Og til dem [deres falske guder] som de ikke vet noe om, avsetter de en del av det Vi har forsynt dem med. Ved Allah, sannelig skal dere utspørres om det dere pleide å oppdikte.
16:58  Og de tilskriver Allah døtre, Hellig er Han (og fri for alle mangler), mens de selv får det de begjærer.

Det hentydes til de hedenske araberes forkjærlighet for sønner. Verset spør ironisk at når de selv gremmet seg over døtre, hvordan kunne de da tildikte dem Allah?

16:59  Og når en av dem blir underrettet om en datters (fødsel), så formørkes hans ansikt; og han undertrykker sin sorg.
16:60  Han skjuler seg for menneskene på grunn av den dårlige nyheten han fikk. Skal han beholde henne til tross for skammen, eller skal han begrave henne i støvet. Sannelig, ond er deres avgjørelse.

Dette verset refererer til den barbariske handlingen, å begrave levende jenteunger, som var en mote blant visse arabiske stammer. De hadde et så lavt begrep av deres kvinnfolk og ga dem en ekstrem nedverdigende posisjon i deres samfunn. Den Hellige Qur'ânen har støttet på det sterkeste, æren av kvinner og har godkjent alle deres legitime rettigheter, og i det henseende er den enestående blant de mange Skriftene i verden.

16:61  Deres liknelse som ikke tror på det kommende (liv) er ond, mens den opphøyede liknelse tilkommer Allah, og Han er den Allmektige, den Allvise.
16:62  Og hvis Allah skulle straffe menneskene for deres urettferdighet, da ville Han ikke etterlate et eneste levende vesen (på jordens overflate), men Han gir dem utsettelse, (så de kan angre og forbedre seg) til en fastsatt tid. Men så, når deres (fastsatte) tid kommer, er det ingen som kan holde igjen så mye som et øyeblikk (for å unngå straffen), heller ikke kan de gå den forbi (for å slippe straffen).
16:63  Og de tillegger Allah det de (selv) forakter, og deres tunger ytrer den løgnen, at de vil få det beste (av alt). Utvilsomt skal Ilden bli deres, og (i den) skal de bli forlatt.

jufratûn (de er overmodige) kan også gjengis: "de vil bli forlatt (i Ilden)".

16:64  Ved Allah, sannelig har Vi sendt (profeter) til (alle) folkeslag før deg. Men Satan forskjønnet deres handlinger for dem. Så det er han som er deres leder i dag, og en smertelig straff er deres (skjebne).
16:65  Og Vi åpenbarer deg denne Boken, kun for at du skal kunne klargjøre for dem det de strides om, og (som) en rettledning og barmhjertighet for et folk som tror.
16:66  Og det er Allah som sender ned vann fra himmelen og dermed vekker jorden til live etter dens død. Sannelig, i dette er det tegn for et folk som vil høre.
16:67  Og det er visselig en lære for dere i kveget. Vi gir dere å drikke av det, som er i deres mager mellom mageinnhold og blod - ren melk, velsmakende for de som drikker.
16:68  Og fra daddelpalmenes frukter og druene, utvinner dere en berusende drikk og (også) en god næring. Sannelig, i dette er det et tegn for et folk som vil forstå.

Vers 67 beskriver den prosess hvor gress gjennom mageinnhold og blod som to stadier forvandles til ren og velsmakende melk, (en prosess som var ukjent på Profet Muhammads (s.a.) tid). Dette tjener som lære for mennesker, og skal vise dem hvordan tingene ved deres rette bruk i overensstemmelse med Guds åpenbaring blir gode og nyttige for mennesker. Misbruk derimot, gjør dem onde, se vers 68; druer er en god næring, men forderves de ved gjæring blir de til en berusende drikk. Tingene er ikke gode eller onde i seg selv, det er menneskene som gjør dem det ved henholdsvis bruk og misbruk.

16:69  Og din Herre åpenbarte bien: Bygg hus i fjellene og trærne og i (de espalier) som (menneskene) bygger.

Det gudgivne instinkt som dirigerer bien (og alle andre dyr), kalles her for åpenbaring. Qur'ânen taler om åpenbaring til jorden, til bien, til engler, til alminnelige mennesker og til profeter. Sammenlikn 4:164, 5:112, 8:13, 16:69, 28:8 og 99:6.

16:70  Spis så av alle frukter og følg din Herres veier, med ydmykhet. Av deres mager kommer en drikk, mangfoldig i farge og art, i dette er det helbredelse for mennesker. Sannelig, i dette er det visselig et tegn for et folk som vil tenke seg om.
16:71  Og Allah har skapt dere, og deretter lar Han dere dø. Og blant dere er det (noen) som drives til den siste delen av livet [alderdommen], slik at de ikke vet noe (mer), etter (at de dog har hatt) viten (om det). Sannelig, Allah er Allvitende, Allmektig.
16:72  Og Allah har utmerket noen fremfor andre i (henseende til denne verdens) underhold. Og dog vil de som er utmerkede (i dette henseende), ikke gi tilbake av deres underhold til dem, som deres høyrehender besitter, slik at de kunne ha lik andel i det. Vil de da fornekte Allahs nådegave?

Islâm anerkjenner den private eiendomsrett, men aksepterer samtidig som prinsipp den kollektive eiendom, det er visselig kun det som kan "gis tilbake" til en person, som egentlig tilhører ham. Zakât, som Profeten (s.a.) sier: "skal tas fra de rike og gis tilbake til de fattige", er altså ikke noen almisse, men en rett som er begrunnet i at de fattige er medskapere av de rikes rikdom. Ved å forby rente har Islâm ytterligere - da det er umulig for en enkelt å reise tilstrekkelig kapital til et større foretagende - gitt et viktig hint til samarbeid. Verset sier også at de rike makkanere som ikke ville gi det minste av deres egen makt og rikdom fra seg, ved å sette deres guder ved siden av Allah, så å si ville ta det som var Hans fra Ham og gi det til deres "medguder".

16:73  Og Allah har skapt ektefeller for dere av deres egne. Og med deres ektefeller skjenket dere sønner og sønnesønner og forsynte dere med alle rene ting. Vil de da likevel tro på det som vil forgå, og vil de fornekte Allahs nådegaver?
16:74  Og likevel tilber de ved siden av Allah, dem som ikke makter å forsyne dem med noe som helst fra himmelen eller fra jorden, og de har heller ingen makt.
16:75  Så dikt ikke opp liknelser om Allah, sannelig Allah vet (alt), og dere vet ikke.
16:76  Allah fremstiller en liknelse (for dere) om en slave som eies av noen, som ikke har makt over noe, og om en (fri mann) som Vi har skjenket rikelig underhold, hvorav han gir både hemmelig og åpenlyst. Kan disse to være like? All lovprisning tilkommer (alene) Allah. Men de fleste av dem vet ikke.
16:77  Og Allah fremstiller (enda) en liknelse (for dere) om to menn, (der) en av dem er stum (og) makter ingenting, og er en byrde for sin herre. Hvor han enn blir sendt av sin herre, bringer han ikke med seg noe godt. Kan han da være lik en som påbyr rettferdighet, og selv er på den rette vei?

Versene 76 og 77 inneholder to liknelser som begge karakteriserer Profetens (s.a.) motstandere i forhold til ham selv. De er slaver av deres hedenske tro og praksis.

16:78  Og til Allah tilhører himlenes og jordens hemmeligheter, og den (lovede) timens anliggende er kun som et blunk med øyet, eller den er (enda) nærmere. Sannelig, Allah har makt over alle ting.