Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
16: Al-Nahl
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 16, vers 129
16:27  De som var før dem smidde også renker (mot deres tids profeter), men Allah tok deres (renkers) bygning ved grunnvollene, slik at takene over dem styrtet ned på dem, og straffen kom fra den side de ikke ventet.
16:28  Så på Oppstandelsens dag vil Han ydmyke dem og si: Hvor er Mine medguder som dere motsatte dere (Mine profeter) for. De som har fått viten vil si: På denne dag vil sannelig ydmykelse og sorg hjemsøke de vantro.
16:29  Dem som englene lar dø, mens de øver ondt mot seg selv, vil tilby underkastelse (og si): Vi pleide ikke å gjøre noe ondt. Nei, sannelig Allah vet hva dere pleide å gjøre.
16:30  Tre inn gjennom Helvetes port og for å forbli der i lang tid. Sannelig, ond er de hovmodiges bolig.
16:31  Og (når) det sies til de rettferdige: Hva mener dere om det deres Herre har åpenbart? Svarer de: (Sannelig, det er) det beste. For dem som handler godt, er det godt i denne verden, og det kommende (livs) bolig er enda bedre. Sannelig, de rettferdiges hjemsted er utmerket.
16:32  Evighetens Hager, som de skal tre inn i, gjennom dem strømmer det floder. Der vil de få (alt) hva de ønsker. Slik belønner Allah de rettferdige.
16:33  Dem som englene lar dø, mens de er rene (i sjelen), de sier (til dem): Fred være med dere. Tre inn i Paradiset, (som belønning) for det dere pleide å gjøre.
16:34  Hva annet venter de [vantro] enn at englene kommer til dem (med straff), eller at deres Herres befaling inntreffer? Slik gjorde (også) de (som var) før dem. Og Allah gjorde dem ikke urett, men de gjorde urett mot seg selv.
16:35  De ble rammet av de onde (følgene) av sine handlinger, og det de pleide å bespotte, omringet dem.
16:36  Og avgudsdyrkerne sier: Hvis Allah hadde villet det (annerledes), ville vi ikke ha tilbedt noen unntatt Ham, verken vi eller våre forfedre, og vi ville ikke ha forbudt noe uten Hans (befaling). Slik gjorde de (som motsatte seg sannheten) før dem. Er profetene ansvarlige for noe annet enn å overlevere det tydelige budskapet?
16:37  Og blant ethvert folk oppreiste Vi et sendebud (som forkynte): Tilbe Allah, og sky det onde. Så var det noen blant dem som var (verdige) Allahs rettledning, og noen av dem (var ikke verdige), og fortjente ødeleggelse. Reis derfor rundt på jorden og se hvordan enden ble for dem som fornektet (sendebudene).
16:38  Hvis du ivrig begjærer deres rettledning, så (vit at) Allah ikke rettleder de som villeder (andre), og de vil ikke ha noen hjelpere.
16:39  Og de sverger ved Allah deres høyeste ed: Allah vil ikke oppreise de døde. Men nei, (det er) et løfte (Han har gjort) bindende for Seg Selv, men de fleste mennesker vet det ikke.
16:40  (Han vil sannelig vekke dem), slik at Han kan klargjøre for dem (alt) det de var uenige om, og fordi, at de vantro skal innse at de var løgnere.

Liksom vi fra den fysiske verden vet, at en spenning etterfølges av en avspenning, og at en årsak ikke kan tenkes uten virkning, slik vil det også på det åndelige plan alle de spørsmål og problemer, om hvilke mennesker strides og er uenige, få deres løsning på "dommens dag".

16:41  Vårt ord angående en ting når Vi akter å skape den, er kun at Vi sier om den: Bli til, og så blir den til.
16:42  Og de som utvandrer for Allahs sak, etter å ha lidd urett, vil Vi sannelig gi det beste sted i denne verden. Og lønnen i det hinsidige er sannelig større, om de bare visste,
16:43  de som er utholdende og setter deres lit til sin Herre.
16:44  Og før deg sendte Vi (også) kun menn, som Vi ga åpenbaring. Spør da de som besitter viten om åpenbaringen (fra Allah), hvis dere ikke vet.
16:45  (Vi sendte Våre sendebud) med klare tegn og skrifter. Og Vi har (nå) sendt deg den fullkomne formaningen, for at du må gjøre det klart for menneskeheten, det som er blitt åpenbart dem (gjennom deg), og for at de må tenke seg om.
16:46  Er de som legger onde planer, trygge på at Allah ikke vil la dem synke ned i jorden, eller at straffen ikke kommer til dem fra (en kant), hvor de ikke tenker seg det?
16:47  Eller at Han ikke vil gripe dem under deres reiser. Så (de må huske) at de ikke kan hindre (Hans planer).
16:48  Eller at Han ikke vil gripe dem med en gradvis ødeleggelse. Deres Herre er sannelig Mild (og) Barmhjertig.
16:49  Har de ikke, idet de kaster seg ned for Allah, betraktet alt det Allah har skapt, og sett hvordan dets skygge sprer seg til høyre og til venstre? Og de (vantro) vil bli ydmyket.

Islâm vil spre seg mot øst og sør (høyre), og så mot vest og nord (venstre).

16:50  Og alt det som finnes i himlene og på jorden underkaster seg Allah, og (det samme gjør) dyrene og englene, og de er ikke hovmodige.
16:51  De frykter deres Herre (som er) høyere enn dem, og de handler (kun) som de er blitt befalt.

Englene har ikke noen selvstendig eksistens; de handler kun i overensstemmelse med Guds vilje. Å spore det ondes opprinnelse i et fall blant englene (som visse kristne gjør), er da umulig etter Islâm. Ondt og godt er etter Islâm menneskers misbruk eller rette bruk av Guds gaver. Dette verset følges av Sadjdah: nedkastning med pannen mot jorden.

16:52  Og Allah har sagt til (ethvert folk): Ta ikke to guder (til tilbedelse). Det finnes kun én Gud, frykt derfor Meg (alene).