Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
15: Al-Hidjr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 100
15:79  Og Skogens folk var også urettferdige.

Skogens folk er Sju'aibs folk.

15:80  Så Vi gjengjeldte dem (også). Og begge ligger de ved en tydelig hovedvei.
15:81  Og (også) folket fra byen beskyttet av en steinmur forkastet sendebudene.

Hidjr (navnet som denne sûra har fått), betyr: omgitt av sten, en mur av sten. Hidjr lå mellom Tabûk og Madina. Her levde folket Thamûd, til hvem Sâlih ble sendt som en advarer. Byen ser ut til å ha blitt bygd av store stener og var omringet av stenmur og festningsvoll.

15:82  Og Vi ga dem Våre tegn, men de vendte seg bort fra dem.
15:83  Og de pleide å hugge ut husene sine i fjellveggen, (for å være) i sikkerhet.
15:84  Men jordskjelvet grep dem om morgenen.

Sajhah betyr: "jordskjelv, kraftig vind" eller bare "straff", se 11:68.

15:85  Og alt det de hadde ervervet seg hjalp dem ikke.
15:86  Og Vi har kun skapt himlene og jorden og det som er i mellom dem i overensstemmelse med sannhet (og visdom). Og timen kommer virkelig, tilgi derfor (deres overtredelser) med den skjønneste tilgivelse.

As-Sâ'ah (timen) brukes i tre betydninger i Qur'ânen: 1) om dommens dag 2) om en nasjons dom, 3) om det enkelte menneskets dom.

15:87  Din Herre er i sannhet den Største Skaper, den Allvitende.
15:88  Og Vi har sannelig gitt deg de syv ofte gjentagende (versene) og den opphøyede Qur'ânen.

"De syv ofte leste versene" er sûra Al-Fâtihah, Islâms viktigste bønn.

15:89  La ikke dine øyne vandre til det Vi har gitt til visse andre grupper blant dem for midlertidig fornøyelse og sørg ikke over dem, og senk dine (barmhjertighetens) vinger over de troende.

Djanâh betyr: "vinger, beskyttelse, tilflukt".

15:90  Og si: Jeg er sannelig en åpenbar advarer.
15:91  Liksom Vi (besluttet) å sende (straff) ned over dem som splittet (og selv ville splittes),

Perfektumformen, som ofte er av fortidsbetydning, brukes også om den sikre fremtid (perfektum profetikum), dens sikre inntreffelse gjør at den betegnes som allerede inntruffet). En annen mulig oversettelse er: "liksom Vi sendte (advarere) til de (tidligere) grupper". Dette verset vil da ende med punktum, og vers 92 knyttes da til vers 93.

15:92  dem som vil splitte Qur'ânen i mange biter.
15:93  Derfor, ved din Herre, Vi vil sannelig stille dem alle til regnskap,
15:94  for det de pleide å gjøre.
15:95  Forkynn derfor åpent det som er blitt befalt deg, og vend deg bort fra avgudsdyrkerne.
15:96  Vi (alene) vil visselig være deg nok mot dem som spotter.
15:97  Dem, som setter andre guder opp mot Allah. Så de skal snart få vite.
15:98  Vi vet virkelig at ditt hjerte krympes ved det de sier.

At Profetens (s.a.) bryst knuges sammen - eller føles snevert (som uttrykket egentlig bør oversettes), betyr ikke at han fryktet eller følte seg motløs. Men hans kjærlighet til sitt folk fylte ham med sorg over deres ulydighet mot Gud.

15:99  Så lovpris din Herre, og vær sammen med dem som kaster seg ned (for sin Herre).
15:100  Og tilbe din Herre, inntil den sikre (død) kommer til deg.