Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
15: Al-Hidjr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 100
15:53  Da de kom inn til ham og sa: Salâm [Fred], svarte han: Vi er sannelig redde av dere.
15:54  De svarte: Frykt ikke, for vi bringer deg et gledelig budskap om en sønn, begavet med viten.
15:55  Han sa: Bringer dere meg dette gledelige budskapet, til tross for at alderen (allerede) har innhentet meg? (Si meg) på hvilket grunnlag dere gir (et slikt) gledelig budskap.
15:56  De svarte: Vi har brakt deg dette gledelige budskapet på grunnlag av sannheten (fra Allah). Du skal derfor ikke høre til dem som er fortvilet.
15:57  Han svarte: (Hvordan kan jeg fortvile) og hvem kan (i det hele tatt) fortvile om sin Herres nåde, unntatt de som har fart vill?
15:58  Han sa: Hva er nå deres egentlige ærend, Å dere sendebud?
15:59  De svarte: Vi er sannelig sendt til et folk av syndere
15:60  med unntagelse av Lots tilhengere. Sannelig dem vil vi redde alle,
15:61  unntagen hans hustru. Vi mener at hun skal være blant dem som blir igjen.

Qaddarnâ, som vi her har oversatt med "Vi mener" kan også bety: "Vi har besluttet, dekretert". Men denne betydningen kan kun opprettholdes her, såfremt det er sikkert at sendebudene i den sak uttaler seg på Allahs vegne. Vi foretrekker den gitte oversettelen, som også er i samsvar med det arabiske språket. Qur'ânen bringer aldri fantastiske historier som den at Lots hustru så seg tilbake og ble forvandlet til en statue av sten. Den slags eventyr tjener ikke til å øke et hellig skrifts tillit, tvertimot. Alt hva Qur'ânen sier om Lots hustru er "at hun ble igjen (tilbake)" og derfor delte skjebne med øvrige innbyggere, som omkom under jordskjelv og vulkanske utbrudd.

15:62  Og da sendebudene kom til Lot (og) hans etterfølgere,
15:63  sa han: Dere er visselig noen fremmede.
15:64  De svarte: Ja, men vi er kommet med (nyheten) dere tvilte om.
15:65  Og vi er kommet til deg med sannheten, og vi er visselig de sannferdige.
15:66  Reis derfor med (de troende) blant ditt folk i (den siste) del av natten, og følg du etter dem, og la ingen av dem vende seg om, men dra videre dit dere blir befalt.

At Lot skal følge etter sine tilhengere, som først må forlate byen, er en profeti om at det samme skal skje i den Hellige Profets (s.a.) tilfelle. Se vers 76: "I dette er det et tegn for de forstandige". Vers 73 henvender seg til Profet Muhammad (s.a.) og underbygger ytterligere denne fortolkningen, at de ikke må se tilbake, for ikke å bli fristet til å vende om til de slektninger som de måtte ha i byen. Også Lots døtre var bortgiftet der.

15:67  Og Vi forkynte ham klart denne befalingen, at disse (syndige menneskenes) rot skulle skjæres over om morgenen.
15:68  Og byens folk kom i håp om å fryde seg.

Lots folk frydet seg over at de nå hadde en mulighet til å straffe ham for å overtrede deres forbud mot å omgås med de fremmede (se v. 71).

15:69  Han [Lot] sa: Disse er virkelig mine gjester, så gjør meg ikke til skam.
15:70  Og frykt Allah, og ydmyk meg ikke.
15:71  De svarte: Forbød vi deg ikke (å ha forbindelse med) noen som helst fra omverdenen?
15:72  Han [Lot] sa: Hvis dere må gjøre noe, så er disse mine døtre (sikkerhet nok).

Se sûra 11, vers 79.

15:73  Ved ditt liv, de vandret visselig i forvirring i sin berusning.
15:74  Da grep straffen dem om morgenen.
15:75  Og Vi vendte opp ned på den [Lots by], og Vi lot det regne stein av leire ned på dem.
15:76  Sannelig, i dette er det visselig tegn for de forstandige.
15:77  Og den ligger ved en fortsatt eksisterende hovedvei.

Veien til Hidjâz til Syria.

15:78  Sannelig, i dette er det et tegn for de troende.