Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
15: Al-Hidjr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 100
15:27  Og Vi har sannelig skapt mennesket av tørr klingende leire, av mudder som er formet (og har endret egenskaper).
15:28  Og djinnene skapte Vi tidligere av en brennende vinds ild.

For djinnene, se noten til 6:101. "Skapt av ild" er en metafor som betegner vedkommendes brennende, lett opphisselige sinn, mens "skapt av leire" er et bilde på ens bløte, lettformelige natur. "Skapt av leire" hentyder også til at det bevisste (altså mennesket) er framgått av det ubevisste, av den døde materie. "Klingende leire" hentyder da til mennesket som eneste talende vesen.

15:29  Og (ihukom den tid), da din Herre sa til englene: Jeg vil skape et menneske av klingende tørr leire, av mudder som er formet (og har endret egenskaper).
15:30  Så når Jeg har fullført det og blåst i det av Min Ånd, fall da ned i underkastelse for ham.

Verset kan også oversettes: "fall så ned og tjen det (mennesket)" eller "fall så ned tilbedende sammen med det".

15:31  Så englene underkastet seg, alle av dem, sammen.
15:32  Unntagen Iblîs. Han nektet å være blant dem som underkastet seg.

Illâ kan bety "unntagen" og altså betegne en unntagelse fra en tidligere nevnt kategori, men det kan også bety "men ikke", som det gjør her. Det foregående vers sier at alle englene underkastet seg, falt ned. Men Iblîs gjorde det ikke, dessuten var Iblîs ikke en engel, men en av djinnene.

15:33  Han [Allah] sa: Å Iblîs, hva feiler det deg at du ikke er blant dem som har underkastet seg?
15:34  Han svarte: Jeg vil aldri underkaste meg et menneske Du har skapt av tørr klingende leire, av mudder som er formet (og har endret egenskaper).
15:35  Han [Allah] sa: Gå da ut herfra, for du er visselig forkastet.
15:36  Og (Min) forbannelse skal visselig være over deg til Dommens dag.
15:37  Han svarte: Min Herre, gi meg da utsettelse til den dag de oppstår.

Se 7:15.

15:38  Han [Allah] svarte: Du er da blant dem som har fått utsettelse,
15:39  inntil den fastsatte tids dag.
15:40  Han svarte: Min Herre, siden Du har dømt meg til villfarelse, så vil jeg virkelig forskjønne (det onde) for dem på jorden og virkelig lede dem vill alle sammen.
15:41  Unntatt Dine utvalgte tjenere blant dem.
15:42  Han [Allah] sa: Dette er den rette vei som det er Min oppgave (å vise).
15:43  Sannelig, over Mine tjenere skal du ikke ha noen makt, men bare over dem som følger deg av de villfarne.
15:44  Og sikkert og visst er Helvete sannelig den utlovede plass for dem alle.
15:45  Det har syv porter, og hver gruppe av dem har fått tildelt sin port.

Tallet "syv" betegner på arabisk ikke alltid noe bestemt tall, men bare et fullkomment tall, og det samme gjelder for "sytti". "Syv" kan imidlertid også hentyde til de syv sanser: synet, hørsel, luktesans, smakesans, smertesans, berøringssans og temperatur sansen. Helvetes beboere vil tre inn gjennom den port som svarer til deres særlige syndighet, sammenlikn også Profetens (s.a.) ord om Paradiset, at enhver skal tre inn gjennom den dør som svarer til hans gode gjerninger (Bukhârî Fahdâ'îl-ahsâb).

15:46  Sannelig, de rettferdige skal være blant Hager og kilder.
15:47  Tre inn i dem med fred, i sikkerhet.
15:48  Og Vi vil fjerne det som er i deres hjerter av gjensidig nag, (så de vil være som) brødre, (sittende) på troner, overfor hverandre.
15:49  Trøtthet skal ikke komme over dem der, og heller ikke skal de drives ut derfra.
15:50  Forkynn Mine tjenere, at Jeg sannelig er den Tilgivende, den Barmhjertige.
15:51  Og at Min straff er en smertefull straff.
15:52  Og fortell dem om Abrahams gjester.