Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
12: Jûsuf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 112
12:79  De sa: Å du mektige, hans far er visselig veldig gammel. Ta derfor en av oss i hans sted, for vi ser at du er av dem som handler godt.
12:80  Han svarte: Jeg søker tilflukt hos Allah mot at vi skulle ta noen annen enn den som vi har funnet vår eiendom hos. Da ville vi visselig høre til de urettferdige.
12:81  Da de nå var fortvilet angående ham, gikk de avsides for hemmelig rådslagning. Den eldste av dem sa: Vet dere ikke at deres far allerede har tatt et høytidelig løfte av dere i Allahs navn, og at dere tidligere har sviktet angående Josef? Jeg vil da ikke forlate landet før min far tillater meg, eller Allah treffer avgjørelse for meg, og Han er den Beste av dommere.

Kabîr (eldste) kan bety: "leder, eldre, eldst". Det er nytteløst å diskutere om det dreier seg om Ruben eller Judah. Bibelen har ikke noe berettiget krav på å være sannhetsvitne.

12:82  Vend tilbake til deres far og si: Å vår far, sønnen din har visselig stjålet, og vi kan ikke bevitne annet enn det vi vet, og vi kunne ikke være voktere over det usette.
12:83  Og spør bare den byen vi var i, og karavanen som vi kom hit med, og vi er visselig sanndru.
12:84  Han sa: Nei, men sjelene deres har funnet på noe, derfor er tålmodighet passende. Kanskje vil Allah bringe meg dem sammen, for Han er visselig den Allvitende, den Allvise.
12:85  Og Han vendte seg fra dem og sa: Å, jeg sørger over Josef, og øynene hans fyltes med tårer av sorg, og han undertrykte den.

Uttrykket "hans øyne ble hvite av sorg" betyr ikke at han ble blind, men kun det at hans øyne ble fylt med tårer, som vi her har oversatt (se Lane & Bihâr). Ytterligere sier nettopp dette verset at han stadig undertrykte sin sorg, og det er intet som taler for at Jakob skulle gråte så voldsomt at han ble blind. Dessuten viser ordene "bringe meg dem sammen" i vers 84 at Jakob hadde guddommelig viten om at de begge (Josef og Benjamin) ville bli hans igjen.

12:86  De sa: Ved Allah, du vil ikke holde opp med å minnes Josef før du har tært hen eller du hører til dem som går til grunne.
12:87  Han sa: Jeg klager bare min sorg og gremmelse til Allah, og jeg vet fra Allah det dere ikke vet.
12:88  Å mine sønner, gå og let etter Josef og hans bror, og fortvil ikke om Allahs barmhjertighet, for ingen fortviler om Allahs barmhjertighet unntagen det vantro folk.
12:89  Da de så trådte inn til ham, sa de: Å du mektige, fattigdom har rammet oss og vår familie, og vi har brakt en beskjeden sum penger. Men gi oss full vekt, og vær godgjørende mot oss, sannelig, Allah belønner dem som gir almisser.
12:90  Han svarte: Vet dere hva dere gjorde med Josef og hans bror da dere var uvitende?
12:91  De svarte: Er du da Josef? Han sa: (Ja), jeg er Josef, og dette er min bror. Allah har visselig vært oss nådig. Sannelig, for dem som er rettferdig og utholdende, og for dem som handler godt, lar Allah visselig ikke belønningen gå til spille.
12:92  De sa: Ved Allah! Allah har visselig foretrukket deg fremfor oss, og vi har sannelig vært syndere.
12:93  Han sa: Ingen anklage mot dere i dag. Måtte Allah tilgi dere. Og Han er den Barmhjertigste av dem som viser barmhjertighet.

Det er mange likhetspunkter mellom Josefs og Muhammads (s.a.) liv. Da Profeten (s.a.) etter det seierrike inntog i Makka stod over sine fiender, som hadde forfulgt ham gjennom mange år, hadde torturert og drept hans etterfølgere og hadde startet krig mot ham og hans nye samfunn, spurte han dem: "Hvilken behandling forventer dere av meg ?" Svevende mellom håp og frykt, svarte de: "en edel brors". Og med Josefs ord til brødrene svarte den Hellige Profet (s.a.) dem: "Det er ingen anklage mot dere i dag". Å lære barmhjertighet er én ting, en annen er å praktisere den når man har sine verste fiender i sin fulle makt. Kjenner historien bare til ett tilsvarende eksempel på barmhjertighet og tilgivelse?

12:94  Gå med denne skjorten min og legg den foran min far, så vil han vite. Og kom til meg med hele deres familie.
12:95  Og da karavanen begynte sin reise, sa deres far: Jeg sporer lukten av Josef, enda dere mener at jeg er besatt.
12:96  De svarte: Ved Allah! du er sannelig i din gamle feiltakelse.
12:97  Men da budbringeren nå kom, la han skjorten foran ham, og da visste han det. Han sa: Har jeg ikke sagt dere at jeg visselig visste fra Allah det dere ikke visste?

Skjorten Josefs budbringer tok med seg til Jakob, var sikkert den som Josef hadde på seg da han ble kastet i brønnen, og som faren hans kjente så godt. Da han så den og gjenkjente den, fikk han fullstendig visshet i sin formodning om at Josef var i live, og hele historien sto klart for hans indre blikk.

12:98  De sa: Å vår far, be for oss om tilgivelse for våre synder, for vi har sannelig vært syndere.
12:99  Han sa: Jeg vil visselig be min Herre om tilgivelse for dere. Han er sannelig den Tilgivende, den Barmhjertige.
12:100  Da de nå (alle) trådte inn til Josef, ga han sine foreldre opphold hos seg og sa: Dra inn i Egypt med fred om Allah vil.
12:101  Og han tok sine foreldre opp (til seg) på tronen, og de falt (alle) ned på deres ansikter (for Allah i takknemlighet) for (den nåde som var blitt vist) ham. Og han sa: Å min far, dette er oppfyllelsen av min gamle drøm. Min Herre har visselig gjort den sann. Og Han har allerede handlet godt mot meg, da han førte meg ut av fengselet og brakte dere (til meg) fra ørkenen, etter at Satan hadde stiftet ufred mellom meg og mine brødre. Min Herre er visselig nådig mot hvem Han vil. Han er sannelig den Allvitende, den Allvise.
12:102  Min Herre, du har nå gitt meg (en del) herredømme og lært meg å fortolke drømmer. Å himlenes og jordens Skaper, Du er min Beskytter i denne verden og den kommende. La meg dø som muslim og foren meg med de rettferdige.

Muslim som blir brukt flere steder i den Hellige Qur'ânen kan oversettes med "den som underkaster seg", og på den måten kan enhver som fulgte sin tids profet og hans lære, kalles for muslim. Men siden den siste lovbringende profet var Profet Muhammad (s.a.), kan nå bare den som følger hans lære bli kalt muslim, dette fordi en ny lovgivende profet bare kommer når den gamle lov er blitt forandret, forkastet eller umulig å bruke, pga. at den ikke strekker til. Og siden det alene er Islâm som hevder å være en universell religion, og som av Gud er blitt lovet at den ikke vil forandres, og siden den bygger på menneskets natur, som er uforanderlig, vil denne loven aldri bli forandret, forkastet eller umulig å følge pga. at den ikke strekker til. Men siden nye fortolkninger ville kunne skjule det sanne bildet av religionen, vil det av Gud alltid bli sendt profeter, som vil følge den Hellige Qur'ânen, og vil legge fram den sanne religionen for folket. For å oppfylle dette kom den utlovede Messias og Mahdi, Hadhrat Mirzâ Ghulâm Ahmad, grunnleggeren av Ahmadiyya-bevegelsen. Han er skikkelsen som kristne, jøder, hinduer og flere andre religioners etterfølgere venter på. Han var en profet i den sammenheng at han kom for å rette på det usanne om Islâm og legge fram det sanne. Islâm er også enestående i det henseende at det er kun i Islâm, at en sann etterfølger av Profet Muhammad (s.a.) kan bli opphøyet til en profets grad.

12:103  (Å Profet), dette er en del av de meddelelser om det usette, som Vi åpenbarer deg. Og du var ikke hos dem [dine fiender], da de ble enige om deres plan, mens de smidde renker.

Igjen blir det gjort klart for oss at det ikke bare er historie, men også en profeti om Profet Muhammads (s.a.) skjebne: Josefs brødre lagde planer mot hans liv og drev ham bort fra hans hjem. På samme måte skjedde det i Profetens (s.a.) liv. Planen mot hans liv lyktes ikke, men han ble nødt til å utvandre fra sin hjemby. Det sies her at Profeten (s.a.) ikke kunne vite noe om de hemmelige planer, som hans fiender hadde lagd, men den Allvitende åpenbarte det for ham.

12:104  Og de fleste mennesker vil ikke tro, selv om du også begjærer det (brennende).