Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
12: Jûsuf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 112
12:53  (Josef sa:) Dette (forhør forlangte jeg) så han [Potifar] kan vite at jeg ikke har vært troløs mot ham i (hans) fravær, og at Allah visselig ikke leder de troløses list (til seier).
12:54  Og jeg anser ikke meg selv for å være fri for feil, for sjelen påbyr visselig det onde, unntagen for den som min Herre har vist barmhjertighet, sannelig, min Herre er Tilgivende, Barmhjertig.

En profet kan ikke begå noen synd, kun rent menneskelige umoralske feil. Ordene zulm og dhanb, som av og til brukes om profeter, kan begge bety " (ikke-moralske) feil", mens ordet djurm, som står for "synd", brukes aldri om profeter. Jf. dette verset med 75:3 og 89:28-31, angående de tre stadier i sjelens utvikling.

12:55  Og kongen sa: Bring ham til meg. Jeg vil velge ham ut for meg selv. Etter at han hadde talt med ham, sa han: Sannelig, fra i dag er du (en mann) hvis stilling er sterk og betrodd hos oss.

Både makîn (sterk) og amîn (betrodd) brukes om profeter, se 81:21-22.

12:56  Han sa: Sett meg (som vokter) over landets skattkamre, for jeg er visselig en (god) vokter og vel vitende (om slike ting).
12:57  Og slik befestet Vi Josefs (stilling) i landet. Han bodde hvor han ville i det. Vi skjenker Vår barmhjertighet til hvem Vi vil, og Vi lar ikke lønnen gå til spille for dem som handler godt.
12:58  Og lønnen i det hinsidige er sannelig bedre for dem som tror og handler rettferdig.
12:59  Og Josefs brødre kom (også under hungersnøden) og trådte inn til ham. Da gjenkjente han dem, men de gjenkjente ham ikke.
12:60  Og da han hadde forsynt dem med deres forsyning (av korn), sa han: Bring meg deres bror på farens side. Har dere ikke sett at jeg har gitt dere fullt mål, og at jeg er den beste av vertene?

Jakob hadde tolv sønner, to sønner: Josef og Benjamin av hans kone Rakel, og ti andre sønner av andre koner.

12:61  Men om dere ikke bringer ham til meg, så vil dere ikke få noen (fremtidig) tilmåling (av korn) hos meg, og heller ikke vil dere komme meg nær.
12:62  De svarte: Vi vil forsøke å påvirke vår far til å skilles fra ham, og vi vil visselig gjøre (alt som står i vår makt).
12:63  Og han sa til sine tjenere: Legg pengene deres i saltaskene deres, så de kan oppdage dem når de vender hjem til sine familier, så de kanskje vil vende tilbake.
12:64  Da de var vendt tilbake til sin far, sa de: Å vår far, en tilmåling er blitt nektet oss, send da broren vår med oss, så vi får vår tilmåling, og vi skal sannelig vokte ham.
12:65  Han sa: Kan jeg betro ham til dere på en annen måte enn jeg betrodde deres bror til dere tidligere? Men Allah er den Beste Vokter, og Han er den Barmhjertigste av barmhjertige.
12:66  Og da de åpnet pakningen sin, oppdaget de pengene sine, som var gitt tilbake til dem. De sa: Å vår far, hva mer kan vi forlange? Her er pengene våre, gitt tilbake til oss. Vi vil bringe forsyninger til familien vår og vokte broren vår, og vi skal videre ha det en kamel kan bære. Denne tilmålingen er lett.

"..det en kamel kan bære" betyr nødvendigvis ikke den byrde som blir bært av en kamel, men det at byrden veier det en kamel vanligvis kan bære, selv om den blir bært av et esel.

12:67  Han svarte: Jeg vil ikke sende ham med dere før dere gir meg et høytidelig løfte i Allahs navn, at dere visselig vil bringe ham (tilbake), med mindre dere er omringet. Og etter at de hadde gitt ham det høytidelige løftet, sa han: Allah er Vokter over det vi har sagt.
12:68  Og han sa: Å mine sønner, dra ikke inn gjennom én port, men dra inn gjennom forskjellige porter. Og jeg kan ikke nytte dere det minste mot Allah. Avgjørelsen hviler hos Allah (alene). Ham setter jeg min lit til, og til Ham skal de som vil sette sin lit (til noen), sette sin lit.

Jakob var klar over at Josef befant seg i Egypt. Han ba dem dra inn av forskjellige porter, for at Josefs folk kunne få mulighet til å treffe Benjamin, uten brødrenes viten.

12:69  De dro nå inn på den måten deres far hadde befalt dem; det kunne ikke nytte dem noe mot Allah, men det var en trang i Jakobs sjel som han tilfredsstilte, og han hadde visselig stor kunnskap fordi Vi hadde belært ham, men de fleste mennesker vet det ikke.
12:70  Da de nå var dratt inn til Josef, ga han sin bror opphold hos seg. Han sa: Sannelig, jeg er din bror. Vær da ikke bedrøvet over det de har gjort.
12:71  Da han nå hadde forsynt dem med deres forsyning (av korn), anbrakte han drikkebegeret sitt i sin brors saltaske. Da ropte en herold: Å (dere folk i) karavanen, dere er sannelig tyver.
12:72  De svarte idet de vendte seg til dem: Hva er det dere savner?
12:73  De sa: Vi savner kongens målebeger, og til den som bringer det, er det en kamellast, og jeg er ansvarlig for det.
12:74  De svarte: Ved Allah, dere vet sannelig at vi ikke er kommet for å stifte ufred i landet, og vi er ikke tyver.
12:75  De sa: Og hva er straffen for det, om dere er løgnere?
12:76  De svarte: Straffen for det skal være at den i hvis saltaske det finnes, selv skal være gjengjeld for det. Slik lønner vi de urettferdige.
12:77  Så begynte han med deres tasker før hans brors taske. Men så brakte han den frem fra hans brors taske. Slik la Vi planen for Josef. Han kunne ikke ha tatt sin bror under kongens lov, med mindre Allah hadde villet. Vi opphøyer i rang hvem Vi vil. Og over enhver som har kunnskap er det Vi som er Allvitende.

I vers 71 sies det at Josef la et drikkebeger i sin brors taske, kanskje som en gave. Det beger som savnes er et målebeger (v. 73), som kanskje er kommet i Benjamins taske ved en feiltakelse, enten fra Josefs side eller fra den som foretok tilmålingen. Det er også mulig at det samme beger er blitt brukt som både drikke- og målebeger, og at Josef ved en feiltakelse har lagt dette begeret i Benjamins taske. I hvert fall kalles feiltakelsen her for "Guds plan", som skulle gi Josef mulighet til å beholde Benjamin tilbake, noe han ikke kunne ha gjort uten videre etter datidens gjeldende lov.

12:78  De sa: Om han har stjålet, så har hans bror allerede begått tyveri tidligere. Men Josef holdt det hemmelig i sitt sinn og åpenbarte det ikke for dem. Han sa: Dere er (et folk) som handler ondt, og Allah vet best det dere påstår.