Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
12: Jûsuf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 112
12:27  Han sa: Det var hun som forsøkte å forføre meg mot min vilje. Og et vitne fra hennes husholdning bevitnet: Om skjorten hans er sønderrevet foran, så taler hun sant, og han er en av løgnerne.
12:28  Og om skjorten hans er sønderrevet i ryggen, så lyver hun, og han er en av de sanndru.
12:29  Da han nå hadde sett at skjorten hans var sønderrevet i ryggen, sa han: Det er sannelig en (kvinnelist). Deres list er visselig mektig.
12:30  Josef, vend deg fra denne (misgjerning, idet du tilgir den), og du (min hustru), be om tilgivelse for din synd, for du er visselig en av synderne.
12:31  Og kvinnene i byen sa: 'Azîz' hustru forsøker å forføre sin unge slave mot hans vilje. Han har visselig vakt hennes brennende kjærlighet. Sannelig, vi mener at hun (befinner seg) i en åpenbar villfarelse.

'Azîz hentyder til Potifar som var høvding over livvakten, og hoffman hos den egyptiske kongen. Se 1. Mosebok 39:1.

12:32  Da hun nå hørte om deres listige (tale) sendte hun bud til dem, og beredte et sittested for dem, og ga hver enkelt av dem en kniv, og sa (til Josef): Dra ut til dem. Da de så ham, fant de at han var av stor verdighet, og skar seg i hendene (av overraskelse) og sa: Han har bevart seg (mot ondt) av frykt for Allah. Dette er ikke et menneske, denne er ene og alene en edel engel.
12:33  Hun sa: Det er for dennes skyld dere har dadlet meg. Jeg forsøkte visselig å forføre ham mot hans vilje, men han var standhaftig. Men om han ikke gjør det jeg befaler ham, så skal han visselig kastes i fengsel og sannelig være blant de ydmykede.
12:34  Han sa: Å min Herre, fengselet er meg kjærere enn det de innbyr meg til, og om Du ikke avvender deres list fra meg, kunne jeg nærme meg dem og bli en av de uvitende.
12:35  Da bønnhørte hans Herre ham og vendte deres list fra ham, Han er visselig den Althørende, den Allvitende.
12:36  Så forekom det dem, etter at de hadde sett tegnene (på hans uskyld), at de skulle kaste ham i fengsel for en tid (for å beskytte deres anseelse).
12:37  Og to unge menn kom i fengsel sammen med ham. En av dem sa: Jeg har visselig sett meg selv (i en drøm) presse vin (av druer). Og den andre sa: Jeg har visselig sett meg selv (i en drøm) bære brød på hodet mitt som fuglene spiste av. Fortell oss tydningen av det, for vi anser deg for å være en av dem som handler godt.
12:38  Han svarte: Den føden dere forsørges med, skal ikke komme til dere uten at jeg har fortalt dere dets betydning før det kommer til dere. Dette skyldes det min Herre har lært meg. Sannelig, jeg har forlatt religionen til de folk som ikke tror på Allah, og som fornekter det kommende (liv).
12:39  Og jeg følger mine fedres, Abrahams og Isaks og Jakobs religion. Det sømmer seg ikke for oss at vi setter noe (eller noen) ved siden av Allah. Dette er Allahs nåde mot oss og mot mennesker, men de fleste mennesker er ikke takknemlige.
12:40  Å mine fengselsfeller, er forskjellige herrer bedre enn Allah, den Ene, den Allmektige?
12:41  Dere tilber ikke ved siden av Ham annet enn navn som dere har funnet på, dere og fedrene deres. Allah har ikke åpenbart noen fullmakt for det. Det tilkommer alene Allah å dømme. Han har befalt at dere ikke skal tilbe andre enn Ham. Dette er den rette tro, men de fleste mennesker vet det ikke.
12:42  Å mine fengselsfeller, hva den ene av dere angår, så skal han gi sin herre vin å drikke. Og hva den andre angår, så skal han korsfestes, og fuglene skal spise av hans hode. Den saken som dere har spurt meg til råds om, er avgjort.

Salaba (korsfeste) betyr klart: "å drepe en ved korsfestelse", for fuglene vil først ete av hans hode, når han er død. Sammenlikn 4:158 om Jesu korsfestelse.

12:43  Og han sa til ham, som han mente ville bli reddet, av dem: Nevn meg for din herre. Men Satan lot ham glemme å nevne det for sin herre, så (Josef) forble i fengselet noen år.

Noen fortolkere har ment at Josef glemte å ihukomme sin Herre, derfor forble han i fengselet noen år. Men vers 46 viser at det var hans feil som glemte å "nevne" ham for "sin herre".

12:44  Og kongen sa: Jeg har visselig (i en drøm) sett syv fete kyr som syv magre åt opp, og syv grønne aks og andre (syv) visne. Å dere stormenn, gi en kjennelse om drømmen min, om dere da forstår å tyde drømmer.
12:45  De svarte: (Det er bare) forvirrede drømmer, og vi kjenner ikke fortolkningen av (forvirrede) drømmer.
12:46  Og den ene av de to (fengselsfeller), som var blitt reddet, sa da han husket etter en tid: Jeg vil fortelle dere fortolkningen, send derfor meg.
12:47  (Og han kom til Josef og sa): Josef, du er sanndru, forklar oss meningen med (å se i en drøm) syv fete kyr som syv magre eter opp, og syv grønne aks og andre (syv) visne, så jeg kan vende tilbake til folkene slik at de kan vite beskjed.
12:48  Han svarte: Dere skal så syv år i strekk, og hva dere høster skal dere la være i aksene, unntagen litt som dere spiser.
12:49  Så vil det da komme etter det syv strenge (hunger år) som vil fortære det dere har lagt opp for dem, unntagen litt som dere kan bevare.
12:50  Så vil det etter dette komme et år hvor folk vil bli hjulpet (ved ny fruktbarhet), og hvor de vil gi gaver (for å feire deres frelse).

Det er i beretningen om Egypts hungerår en profetisk hentydning til den hungersnød, som rammet makkanerne, fordi de forkastet Muhammad (s.a.). Ja' sirûn (gi gaver) kan også bety: presse druer (jf. vers 37).

12:51  Og kongen sa: Bring ham til meg. Men da sendebudet kom til ham, sa han: Vend tilbake til din herre og spør hvordan det står til med de kvinnene som skar seg i hendene, for min Herre kjenner visselig deres list.
12:52  Han [Kongen] sa (til kvinnene): Hvordan sto det til med deres sak da dere forsøkte å forføre Josef mot hans vilje? De svarte: Han bevarte seg (mot ondt) av frykt for Allah. Vi vet ikke noe ondt mot ham. 'Azîz's hustru sa: Nå har sannheten åpenbart seg. Jeg forsøkte visselig å forføre ham mot hans vilje, og han er visselig en av dem som taler sant.