Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
11: Hûd
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 10, vers 124
11:79  Og hans folk kom løpende til ham, og de hadde allerede tidligere gjort onde ting. Han sa: Å mitt folk, disse er mine døtre; de er uten daddel i deres øyne. Frykt da Allah, og skjem meg ikke ut overfor mine gjester. Er det da ikke en klok mann blant dere?

To av Lots døtre var giftet bort mellom folket (se 1. Mosebok 19:14). Lot henviser til at hans folk har anerkjent ham som en av sine egne ved å ekte hans døtre, og at disse døtrene var en garanti for at han ikke skulle omgås med fremmede mennesker i en fiendtlig hensikt mot sitt folk.

11:80  De sa: Du vet at vi ikke har noen rimelig anklage mot dine døtre, og du vet hva vi ønsker.

Folket svarer at de ikke har noe å si om ham og hans døtre, men at de likevel ikke vil tåle fremmede blant seg.

11:81  Han sa: Gid jeg hadde noen makt blant dere, eller jeg kunne søke tilflukt til en mektig støtte.
11:82  De sa: Å Lot, vi er din Herres sendebud, (vi vet at) de ikke skal nå deg (med deres hevn). Så dra med din familie i (den siste) del av natten, og la ingen vende seg om, unntagen din hustru. Det skal visselig ramme henne det (samme) som rammer dem. Sannelig, den utpekte tid (for deres dom) er morgenen. Er ikke morgenen nær?

Disse sendebud var hellige menn fra omegn, som ved Guds åpenbaring var blitt pålagt å dra til Lot, advare ham, og fortelle ham hvor han skulle dra.

11:83  Men da Vår befaling kom, gjorde Vi det øverste i denne (byen) til det nederste, og Vi lot stein av leire regne ned over den, lag på lag,

Det synes at Lots folk ble tilintetgjort ved et voldsomt jordskjelv, etterfulgt av flere vulkanutbrudd.

11:84  bestemt (for dem) hos din Herre. Og slik straff er ikke fjern fra de urettferdige.
11:85  Og til Midian sendte Vi deres bror Sju'aib. Han sa: Å mitt folk, tjen Allah (alene) og dere har ingen gud unntagen Ham (alene). Og forminsk ikke mål og vekt. Jeg ser dere i velstand, og jeg frykter for dere straffen på en dag som vil omringe (dere).
11:86  Og Å mitt folk, gi fullt mål og vekt med rettferdighet og forminsk ikke tingene for menneskene, og begå ikke overtredelser på jorden, idet dere stifter ufred.
11:87  Det som er igjen hos Allah (etter handel) er bedre for dere, om dere er troende. Og jeg er ikke noen vokter over dere.
11:88  De sa: Å Sju'aib, påbyr din bønn deg at vi skal forlate det våre fedre tilba, eller at vi holder opp med å handle med vår eiendom som vi vil? Du er visselig bløthjertet (og) vettug.
11:89  Han svarte: Å mitt folk, hva mener dere? Hvis jeg følger et klart bevis fra min Herre, og Han har forsynt meg med en skjønn forsørgelse fra Seg, (hva vil dere da svare Ham)? Og jeg ønsker ikke å gjøre det samme mot dere, som jeg forbyr dere å gjøre. Jeg ønsker kun å forbedre (dere), såvidt jeg formår. Jeg har ingen makt (til å fullføre noe) unntagen ved Allah. Til Ham har jeg satt min fortrøstning, og til Ham vender jeg meg.
11:90  Og Å mitt folk, la ikke (deres) fiendskap mot meg forlede dere (til synd), så det samme rammer dere som rammet Noahs folk, eller Hûds folk, eller Sâlihs folk, og Lots folk er ikke langt borte fra dere.
11:91  Og be deres Herre om tilgivelse og vend dere til Ham, sannelig, min Herre er Barmhjertig, full av kjærlighet.
11:92  De sa: Å Sju'aib, vi forstår ikke mye av det du sier. Og vi ser deg som en som er svak blant oss. Og hadde det ikke vært for din stamme, så ville vi ha steinet deg. Du har ikke noen makt mot oss.
11:93  Han sa: Å mitt folk, er min stamme mektigere for dere enn Allah? Og dere har (så å si) kastet Ham bak ryggene deres. Sannelig, min Herre omfatter (alt) det dere gjør.

Muhammads (s.a.) stamme (Banû Hâsjim) virket også som beskyttelse for ham.

11:94  Og Å mitt folk, handle etter deres makt. Sannelig, jeg handler (også). Snart vil dere vite over hvem det vil komme en straff som vil beskjemme ham, og hvem som er løgner. Vent bare, sannelig, jeg venter sammen med dere.
11:95  Og da Vår befaling (til straffen) kom, reddet Vi Sju'aib og dem som trodde sammen med ham, med en barmhjertighet fra Oss, og den høyrøstede straffen grep dem som var urettferdige, og de lå sammenkrøpne i sine hus,
11:96  som om de aldri hadde bodd i dem. Sannelig, tilintetgjørelsen er bestemt for Midian, liksom Thamûd ble tilintetgjort.
11:97  Og Vi sendte visselig Moses med Våre tegn og en åpenbar fullmakt,
11:98  til Farao og hans fyrster, men de fulgte Faraos befaling, og Faraos befaling var ikke rettferdig.
11:99  Han vil gå foran sitt folk på Oppstandelsens dag, og vil føre dem til Ilden, og ondt er drikkestedet de føres ned til.

Awrada betyr: å føre ned til et drikkested (Wird). Wird har sin rot i ordet Warada, og betyr: tid, folkets eller kvegets drikkested. De som følger Farao tror at de skal nå et godt mål ved å følge ham. Men i virkeligheten fører de, som er opprørske mot Gud, deres tilhengere kun til Helvetes ild. Uttrykket legger også frem at de ledes som kveg (altså uten noen omtanke).

11:100  Og de vil bli fulgt av en forbannelse i denne (verden) og (også) på Oppstandelsens dag. Og ondt er gaven som vil bli gitt dem.
11:101  Dette er (noen) av etterretningene om de (ødelagte) byer som Vi beretter deg. Av dem er det (noen) som står (ennå), og blant dem er det (noen) som er meiet ned.
11:102  Og Vi var ikke urettferdige mot dem, men de var urettferdige mot seg selv. Og deres (såkalte) guder som de påkalte istedenfor Allah, nyttet dem ikke det minste, da din Herres befaling kom. Og de økte kun deres fordervelse.
11:103  Og slik er din Herres grep, når Han griper byene mens de gjør urett. Sannelig, din Herres grep er visselig smertefullt (og) voldsomt.
11:104  I dette er det visselig et tegn for dem som frykter straffen i det hinsidige. Dette er dagen hvor menneskene skal samles for Ham, og det er dagen som skal bevitnes (av alle).