Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
11: Hûd
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 10, vers 124
11:53  Og Å mitt folk, be deres Herre om tilgivelse, og vend dere så til Ham, så vil Han sende vann i strømmer ned over dere fra himmelen, og Han vil føye kraft til deres kraft. Og vend dere ikke bort som syndere.
11:54  De sa: Å Hûd, du har ikke brakt oss noe tydelig bevis, og vi vil ikke forlate våre guder på ditt ord, og vi vil ikke tro på deg.
11:55  Vi kan bare si: Noen av våre guder har hjemsøkt deg med en ulykke. Han svarte: Jeg kaller sannelig Allah til vitne, og dere skal (også) bevitne at jeg har sagt meg løs fra (de guder) som dere stiller opp.
11:56  Ved siden av Ham. Så legg da planer mot meg alle sammen, og gi meg ikke utsettelse.
11:57  Sannelig, jeg setter min lit til Allah, min Herre og deres Herre. Det finnes ikke noe levende vesen uten at Han holder det fast i dets pannelokk. Sannelig, min Herre er på den rette vei (for å hjelpe dem som vender seg til Ham).
11:58  Men om dere da vender dere bort, så har jeg allerede overbrakt dere det jeg er blitt sendt til dere med, og min Herre vil bringe et annet folk i deres sted. Dere kan ikke skade Ham det minste, sannelig min Herre er Vokter over alle ting.
11:59  Og da Vår befaling kom (om straffen), reddet Vi Hûd og dem som trodde sammen med ham ved barmhjertighet fra Oss, og Vi reddet dem fra en streng straff.
11:60  Og slik var ´Âd. De benektet sin Herres tegn og var ulydige mot Hans sendebud, og fulgte enhver hovmodig, fremturende fiende (av sannheten).
11:61  Og de ble fulgt av en forbannelse i denne verden, og (de vil også være forbannet) på Oppstandelsens dag. Husk, ´Âd var utakknemlige mot deres Herre. Husk, tilintetgjørelse er bestemt for ´Âd, Hûds folk.
11:62  Og til Thamûd sendte (Vi) deres bror Sâlih. Han sa: Å mitt folk, tjen Allah (alene), for dere har ingen gud unntagen Ham. Han lot dere fremgå av jorden og ga dere boplass på den. Be Ham da om tilgivelse og vend dere til Ham, sannelig min Herre er nær og bønnhørende.
11:63  De sa: Å Sâlih, du var tidligere en som vi satte vårt håp til. Vil du forby oss å tilbe det som våre fedre tilba? Vi er sannelig i foruroligende tvil om det du kaller oss til.

Makkanerne hadde også forhåpninger til Muhammad (s.a.) og utnevnte ham flere ganger som mekler, f.eks. da den sorte steinen skulle plasseres tilbake i den gjenoppbygde Ka'ba.

11:64  Han svarte: Å mitt folk, hva mener dere? Om jeg har et klart bevis fra min Herre, og Han har gitt meg barmhjertighet fra Seg, hvem skal så hjelpe meg mot Allah om jeg er ulydig mot Ham? Dere ville ikke gjøre meg rikere på annet enn fordervelse.
11:65  Og Å mitt folk, dette er Allahs hunnkamel, et tegn for dere. La den da ete fritt på Allahs jord og gjør den ikke noe ondt, for da vil en nær straff gripe dere.
11:66  Men de skar over hasesenene dens. Da sa han: Fryd dere da i deres hus i tre dager. Dette er et løfte som ikke kan forkastes.
11:67  Og da Vår befaling kom (om straffen), så reddet Vi Sâlih og dem som trodde sammen med ham ved barmhjertighet fra Oss og fra en dags skjensel, sannelig din Herre er den Sterke, den Allmektige.
11:68  Og straffen overrumplet dem som var urettferdige, og de lå sammenkrøpne i deres hus.

Saihah som her er oversatt med "straffen", kan også bety: et høyt rop, jordskjelv, hjemsøkelse og overfall (Lane & Aqrab).

11:69  (Det var) som om de aldri hadde bodd der. Sannelig, (folket) Thamûd var visselig utakknemlig mot sin Herre. Sannelig, tilintetgjørelse er bestemt for Thamûd.
11:70  Og Våre sendebud kom til Abraham med det gledelige budskap. De sa: Salâm [Fred]. Han svarte: Salâm [Fred]. Og han nølte ikke med å bringe en stekt kalv.
11:71  Men da han så at hendene deres ikke rakte ut etter den, anså han dem for fremmede og følte frykt for dem. De sa: Frykt ikke, for vi er sendt til Lots folk.

Abraham så at de ikke ville spise, og fryktet at de ikke var kommet som venner, siden de på denne måten avslo hans gjestevennskap. Derfor beroliger de ham med at de ikke er kommet med dårlig budskap til ham, men til Lots folk.

11:72  Og hans hustru sto (nær ved), og hun lo (etter at) Vi forkynte et gledelig budskap om Isak, og etter Isak om Jakob.

Qur'ânen sier ganske utvetydig at Jakob var Abrahams sønnesønn, se 21:73. "og hun lo" viser at hun lo fordi hun ble sjenert.

11:73  Hun sa: Å ve meg, skal jeg føde, når jeg er en gammel kone, og denne min ektemann er en gammel mann. Det er sannelig en forunderlig ting.
11:74  De sa: Undrer du deg over Allahs befaling? Allahs barmhjertighet og Hans velsignelser er over dere, dere husets folk. Han er visselig den Lovpriste, den Majestetiske.
11:75  Og etter at frykten var veket fra Abraham, og det gledelige budskapet hadde nådd ham, stridde han med Oss angående Lots folk.
11:76  Abraham var sannelig overbærende og mild av sinnelag, en som ofte vendte seg (til Oss).
11:77  Å Abraham, avstå fra denne forbønnen, for sannelig din Herres befaling er allerede gitt, og det kommer visselig over dem en uavvendelig straff.
11:78  Og da Våre sendebud kom til Lot, var han bedrøvet for deres skyld, og han følte seg hjelpeløs med hensyn til dem, og han sa: Dette er en ulykkessvanger dag.

Lot som var Abrahams nevø, hørte opprinnelig hjemme i Irak. Han levde nå i Palestina blant et folk som hadde forbudt ham å omgå de fremmede, (se 15:71). Da han så at gjestene kom, var han klar over at han ved å underholde dem, ville oppvekke sitt folks vrede.