Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
11: Hûd
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 10, vers 124
11:27  at dere ikke skal tilbe andre enn Allah, for jeg frykter en straff av en pinefull dag for dere.

"En pinefull straff" er forskjellig fra "straff av en pinefull dag". Det sistnevnte uttrykket understreker mer enn det første. Enkelte "straffer" er veldig pinefulle, men det kan være "enkelte dager" når du husker, plager og forårsaker deg smerte selv etter flere århundrer. Den virkelige "straff" gir smerte bare til dem som den faller på, men ihukommelse av "dager av pinefull straff" forskrekker også de som kommer etter.

11:28  Men lederne for hans folk som ikke trodde sa: Vi ser bare et menneske som oss i deg, og vi ser bare dem følge deg som er de laveste blant oss etter sin ytre fremtoning, og vi ser ikke i dere noe fortrinn fremfor oss. Nei, vi mener at dere er løgnere.
11:29  Han sa: Å mitt folk, hva mener dere? Om jeg følger et klart bevis fra min Herre og Han har skjenket meg barmhjertighet fra Seg, men den er forblitt skjult for dere, skal vi så påtvinge dere den når dere hater den?
11:30  Og Å mitt folk, jeg ber dere ikke om noen lønn for det, for min lønn er bare hos Allah, og jeg vil ikke drive de troende bort, for de skal møte sin Herre, men jeg anser dere for å være et uvitende folk.
11:31  Og Å mitt folk, hvem vil hjelpe meg mot Allah om jeg driver dem bort? Forstår dere da ikke?
11:32  Og jeg sier ikke til dere: Jeg besitter Allahs skatter; heller ikke kjenner jeg det usynlige, og heller ikke sier jeg: Jeg er en engel. Og jeg sier heller ikke om dem som deres øyne forakter: Allah vil ikke gi dem noe godt. Allah vet best det som er i deres sjeler. Sannelig, jeg ville da være en av de urettferdige.
11:33  De sa: Å Noah, du har sannelig stridet med oss og forlenget (din) ordstrid. Bring oss nå det du har truet oss med, om du er en av de sannferdige.
11:34  Han sa: Allah alene vil bringe dere det, om Han vil, og dere kan ikke hindre (Hans plan).
11:35  Og mitt oppriktige råd ville ikke gavne, om jeg skulle ønske å råde dere, hvis Allah ønsker å dømme dere som villfarne. Han er deres Herre, og til Ham skal dere vende tilbake.
11:36  Eller sier de: Han har diktet det opp? Si: Om jeg har diktet det opp, så hviler min brøde på meg (alene), og jeg er fri for det dere begår av synder.
11:37  Og det ble åpenbart til Noah: Ingen fra ditt folk vil tro unntagen de som allerede har trodd, men vær ikke bedrøvet over det de pleier å gjøre.
11:38  Og bygg skipet for Våre øyne og etter Vår åpenbaring. Men tal ikke til Meg om dem som er urettferdige, for de skal visselig lide drukningsdøden.
11:39  Og han bygget skipet, og hver gang lederne for hans folk gikk forbi, spottet de ham. Han sa: Om dere spotter oss (nå), så vil (den tid komme når) vi (vil) spotte dere slik dere spotter oss (nå).
11:40  Så skal dere snart erfare hvem det vil komme en straff til som vil beskjemme ham, og hvem en varig straff vil stige ned over.
11:41  (Slik var det) inntil Vi, da Vår befaling utgikk, og (jordens) strømmer brøt frem, sa: Bring ombord to av alle i det, et par, og din familie, unntagen dem ordet allerede er utgått mot, og dem som tror. Og det var bare få som trodde sammen med ham.
11:42  Og han sa: Gå ombord i det. I Allahs navn skal dets seilas og dets fortøyning skje, sannelig, min Herre er visselig Tilgivende, Barmhjertig.

Bismillâhi madjrîhâ wa mursâhâ (I Allahs navn...) brukes når man påbegynner en reise.

11:43  Og det seilte med dem over bølger (så høye) som fjell, og Noah ropte til sin sønn, som holdt seg tilbake: Å min sønn, gå ombord sammen med oss, og bli ikke sammen med de vantro.
11:44  Han svarte: Jeg vil ta min tilflukt til et fjell som vil beskytte meg mot vannet. Han sa: Det er i dag ingen beskyttelse mot Allahs befaling, unntagen (for) den Han har vist barmhjertighet. Og en bølge kom imellom dem, og etter det var han blant de druknede.
11:45  Og det ble sagt: Å jord, sluk vannet ditt, og Å himmel, hold opp (med å regne). Og vannet begynte å tørke bort, og saken var avsluttet. Og (arken) sto fast på al-Djûdî, og det ble sagt: Bort med det urettferdige folk.

Det fremgår sikkert av en lang rekke armenske og andre forfattere at Ararat-fjellet ikke var forbundet med syndfloden på noen måte før det 10. århundret. Eldre fortolkning (dvs. før det 10. århundret) identifiserte Noahs landingssted med al-Djûdî (Enc. of Islam, Vol. 1, side 1059).

11:46  Og Noah ropte til sin Herre og sa: Min Herre, sannelig, min sønn hører til min familie, og Ditt løfte er visselig sant, og Du er den Rettferdigste av dommere.
11:47  Han sa: Å Noah, han hørte visselig ikke til din familie, for han var (en mann av) onde gjerninger. Spør Meg da ikke om det du ikke har noen viten om. Sannelig, Jeg formaner deg, for at du ikke skal være av de uvitende.

Se 66:11 om Noahs hustru.

11:48  Han sa: Min Herre, sannelig, jeg søker min tilflukt hos Deg mot at jeg skulle spørre Deg om det jeg ikke har rett til å vite. Og om Du ikke beskytter meg (mot feiltakelse) og er meg barmhjertig, så vil jeg være (en) av de fortapte.

Allah hadde allerede meddelt Noah at ikke alle fra hans familie ville bli reddet (se vers 41). Den beskyttelse og barmhjertighet som Noah ber om, forutsetter ikke noen synd fra hans side, kun en forglemmelse, altså en ikke-moralsk feiltakelse. Og som vi tidligere har skrevet, Allahs profeter er syndefrie, men de søker beskyttelse hos Allah for de ikke-moralske feil og deres konsekvenser, som de kan begå som mennesker.

11:49  Det ble sagt: Å Noah, stig ned med fred fra Oss og velsignelser over deg og over folkeslag (som skal utgå) fra dem som er sammen med deg. Og (det vil være andre) folkeslag som Vi vil forsørge (for en tid); deretter skal en smertelig straff fra Oss ramme dem.
11:50  Dette er (noen) av beretningene om det usette, som Vi har åpenbart deg. Du kjente dem ikke, verken du eller ditt folk, før dette. Vær da utholdende, sannelig, den (seierrike) utgang vil være for de gudfryktige.

Verken Muhammad (s.a.) eller hans folk kjente de rette omstendighetene ved arkens landing. At Qur'ânen - til tross for denne generelle ukjennskapen om arkens landing på Profetens (s.a.) tid - legger frem de omstendighetene, som senere er blitt bekreftet av moderne forskning, er et av de mange tegnene på Qur'ânens guddommelige opprinnelse.

11:51  Og til ´Âd (sendte Vi) deres bror Hûd. Han sa: Å mitt folk, tjen Allah (alene), for dere har ingen gud unntagen Ham. (Ved å sette guder ved siden av Ham) oppdikter dere visselig bare løgner.
11:52  Å mitt folk, jeg ber dere ikke om noen belønning for dette. Sannelig, min belønning er ene og alene hos Ham som har skapt meg. Vil dere da ikke forstå?