Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
11: Hûd
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 10, vers 124
11:105  Og Vi utsetter den kun til en beregnet frist.
11:106  Når den dag kommer skal ingen sjel tale unntagen med Hans tillatelse. (Noen) av dem vil være ulykkelige og (andre) lykkelige.
11:107  Og hva de ulykkelige angår, så (vil de være) i Ilden, hvor de vil skrike og hyle.
11:108  De skal forbli der så lenge himlene og jorden består, hvis din Herre ikke vil annet. Sannelig, din Herre er den som gjennomfører (alt) det Han ønsker.
11:109  Og hva de lykkelige angår, så (skal de være) i Hagen og forbli der så lenge himlene og jorden består, om din Herre ikke vil annet. En gave som ikke skal avbrytes.

Paradiset er evig, "en gave, som ikke skal avbrytes". Hva som angår Helvete (v. 108) så gjennomfører Allah alt, hva Han vil. Se 51:57 og 6:13. Profeten (s.a.) har sagt: "Det vil komme en dag over Helvete, når dets porter skal slå mot hverandre" (Musnad & Fath). En annen hadîth (tradisjon) sier: "Etter at englene og profetene og de troende har gått i forbønn, vil Gud si: Nå er det Min tur, og Han vil ta ut av ilden en håndfull, som aldri hadde gjort noe godt" (Bukhârî & Muslim). Se 39:68 om hele jorden, som vil være en håndfull for Ham på Oppstandelsens dag.

11:110  Vær du da ikke i tvil om det disse folk tilber. De tilber bare som deres fedre tilba før (dem), og Vi vil visselig betale dem deres del uminsket.
11:111  Og Vi ga visselig Moses Boken (for å fjerne stridigheter mellom Israels barn), men (etter en tid) ble de (også) uenige om den. Og hvis det ikke allerede var utgått et ord fra din Herre, så ville det allerede ha truffet avgjørelse mellom dem. Og (nå) er de (folk) i foruroligende tvil angående den.
11:112  Og alt er visselig ennå ikke (blitt gjengjeldt dem), men din Herre skal gjengjelde dem deres gjerninger fullt ut. Han er visselig vel vitende om hva de gjør.
11:113  Vær du da oppriktig som det er blitt befalt deg, og (det skal også) de være som har vendt seg (til Allah) sammen med deg. Og overskrid ikke grensene, sannelig, Han ser det dere gjør.
11:114  Og vær ikke tilbøyelige mot de som er urettferdige, for at Ilden ikke skal berøre dere. (Og om dere gjør det) vil dere ikke ha noen venner ved siden av Allah, og så vil dere ikke bli hjulpet.
11:115  Og hold bønn ved dagens to ender, og i den nærmeste (del) av natten, sannelig, de gode gjerninger driver de onde på flukt. Dette er en formaning for dem som vil tenke seg om.
11:116  Og vær utholdende, sannelig, Allah lar ikke de rettferdiges lønn gå til spille.
11:117  Hvorfor var det ikke blant generasjonene før dere noen forstandige som forbød (mennesker) å stifte ufred på jorden, unntagen noen få av dem som Vi reddet ut av deres midte? Men de som var urettferdige fulgte det, som de var umåteholdende i, og de var av syndere.
11:118  Og din Herre er ikke den som ødelegger byene med urette, når deres folk handler rettferdig.
11:119  Og hvis din Herre hadde (gjennomtvunget) Sin vilje, så hadde Han gjort menneskeheten til én menighet, men de ville ikke holde opp med å være uenige,
11:120  med unntagelse av dem som din Herre har vist barmhjertighet, og for det har Han skapt dem. Og din Herres ord skal oppfylles: Jeg vil visselig fylle Helvete med djinner og mennesker tilsammen.
11:121  Og Vi beretter deg alt det fra etterretningene om sendebudene, med hvilket Vi styrker ditt hjerte. Og i denne (saken) er sannheten kommet til deg, en formaning og en erindring for de troende.

Gud har ikke åpenbart Muhammad (s.a.) de tidligere profeters historie bare for å korrigere de feilaktige versjoner, som skyldes at de tidligere skrifter er gjort for vanskelige, men også for å styrke Profetens (s.a.) og de troendes hjerter ved de profetier om Islâms seier, som disse beretningene inneholder. Vers 124 som erklærer at Allah er den eneste som kjenner det usynlige, nemlig fremtiden, viser at denne fortolkningen er riktig.

11:122  Og si til dem som ikke tror: Handle dere med deres makt. Sannelig, vi handler (også).
11:123  Og vent bare, sannelig, vi venter (også).
11:124  Og Allahs er det usynlige i himlene og på jorden, og til Ham skal hele saken bringes tilbake. Tjen derfor Ham og sett din lit til Ham, og din Herre er ikke uvitende om hva dere gjør.