Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
10: Jûnus
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 11, vers 110
10:79  De sa: Er du kommet til oss for å vende oss bort fra den (vei) som vi så våre fedre følge, og for at dere to kan ha makten i landet? Men vi vil ikke tro på dere.
10:80  Og Farao sa: Bring meg enhver kyndig trollmann.
10:81  Da trollmennene kom, sa Moses til dem: Kast det dere har å kaste.
10:82  Da de hadde kastet, sa Moses: Hva dere har brakt, er trolldom. Sannelig, Allah vil snart åpenbare dets bedrag, sannelig Allah lar ikke ufredsstifternes verk lykkes.
10:83  Og Allah stadfester sannheten ved Sine ord, selv om også synderne hater det.

En rettferdig sak trenger ikke støtte fra ulovlige midler for at den skal vokse. Sannheten sprer seg og seirer med sin egen indre styrke, og ikke ved hjelp av løgnen. Til slutt er det viktig å legge merke til, at midlene aldri har vært målet for Allahs profeter og deres sanne etterfølgere.

10:84  Men ingen trodde på Moses unntagen (noen) ungdommer fra hans folk, av frykt for at Farao og stormennene deres ville forfølge dem. Og sannelig, Farao var en voldsherre i landet, og han var visselig en av overtrederne.
10:85  Og Moses sa: Å mitt folk, om dere tror på Allah, så sett deres lit til Ham om dere har underkastet dere (Hans vilje).
10:86  Da sa de: Vi har satt vår lit til Allah. Vår Herre, ikke gjør oss til en fristelse for det urettferdige folk.
10:87  Og frels oss i Din barmhjertighet fra det vantro folk.
10:88  Og Vi åpenbarte til Moses og hans bror: Bygg hus for folket deres i byen, og legg husene overfor hverandre, og hold bønn (regelmessig). Og forkynn gledelig budskap til de troende.

Meningen med at israelittene skulle anlegge deres hus "overfor hverandre" var, at de skulle lære å betrakte seg som et særskilt folk, de skulle derved styrke deres innbyrdes samhold mens en annen hadde makt over dem.

10:89  Og Moses sa: Vår Herre, Du har skjenket Farao og hans rådsherrer prakt og rikdommer i dette liv. Vår Herre, så de leder bort fra Din vei. Vår Herre, tilintetgjør rikdommene deres og vær hard ved hjertene deres, for de vil ikke tro før de ser den pinefulle straffen.
10:90  Han [Allah] svarte: Deres bønn er mottatt, vær da begge standhaftige, og følg ikke de uvitendes vei.
10:91  Og Vi brakte Israels barn over havet. Da fulgte Farao og hans hærer dem i overtredelse og fiendskap, inntil drukningsdøden nådde ham og han sa: Nå tror jeg at det ikke er noen gud unntagen Ham som Israels barn tror på, og jeg er en av de som underkaster seg.
10:92  (Allah sa): Hva? Nå? Og du var visselig ulydig før og var en av ufredsstifterne.
10:93  Så vil Vi da i dag redde deg i din kropp, så du kan bli et tegn for dem som kommer etter deg. Og (se), mange av menneskene gir visselig ikke akt på Våre tegn.

Verken Bibelen eller noe historisk verk nevner at Faraos kropp skulle reddes og bevares opp igjennom tidene som et tegn, nemlig på at Gud er en levende virkelighet, og at Qur'ânen er en sikker guddommelig åpenbaring. Denne kjennsgjerning var helt ukjent, ikke desto mindre åpenbarte Gud den til Muhammad (s.a.), og i dag kan vi forvisse oss om Qur'ânens sannhet ved å betrakte den kjennsgjerning, at Faraos, dvs. Ramses IIs eller hans sønn Mernepathas' mumier befinner seg vel bevart på et museum i Kairo. Gud har ikke alene reddet hans kropp, men også bevart den gjennom alle omveltninger, kriger og katastrofer.

10:94  Og Vi ga Israels barn en fortreffelig bolig, og Vi forsynte dem med gode ting. Og de ble ikke uenige før erkjennelsen kom til dem. Sannelig, din Herre vil treffe avgjørelse mellom dem på Oppstandelsens dag angående det de var uenige om.

De ble uenige hver gang et sendebud kom til dem, og atter, da Muhammad (s.a.) ble sendt, selv om de hevdet, at de trodde på deres konvensjonelle lærdommer.

10:95  Men om du er i tvil om det som Vi har åpenbart deg, spør så dem som leser Skriften før deg. Sannheten er visselig kommet til deg fra din Herre. Vær da ikke en av tvilerne.

Ikke for alltid å finne identiske beretninger, men her også for å finne at Skriftens folk ikke vet noe om Faraos skjebne (v.93).

10:96  Og vær ikke blant dem som forkastet Allahs tegn, ellers vil du bli en av de fortapte.
10:97  Sannelig, de om hvem din Herres ord er blitt stadfestet, vil ikke tro,
10:98  selv om også ethvert tegn kom til dem, før de ser den pinefulle straffen.
10:99  Hvorfor har det da ikke vært noen by som trodde, og som dens tro gavnet, unntagen Jonas' folk? Da de trodde, tok Vi skjenselens straff fra dem i denne verden og forsynte dem en tid.

Henvisningen til Jonas' folk, som ble reddet ved å tro på deres sendebud, og den omstendighet at denne sûra har fått navn etter denne profeten, inneholder en profeti om at makkanerne til sist vil tro og bli reddet fra en fullstendig tilintetgjørelse.

10:100  Og om din Herre hadde tvunget Sin vilje igjennom, så ville de som er på jorden, ha trodd alle sammen. Vil du da tvinge menneskene, så at de blir troende?
10:101  Og ingen sjel kan tro unntagen med Allahs tillatelse. Og Han sender (Sin) vrede over dem som ikke vil forstå.

Det er viktig å lese dette verset som en fortsettelse av det foregående: ingen kan tvinges til å tro. Man kan ikke tro ved bare å ytre visse formler med sine lepper. Man kan kun nå til virkelig tro "med Allahs tillatelse", idet man følger de av Guds definerte og fastsatte lover. Det er ikke her snakk om noen vilkårlig utvelgelse, noe som også motbevises av de følgende ord, om at Guds vrede ikke rammer dem som Han vilkårlig har utvalgt, men dem som ikke vil forstå.

10:102  Si (til dem): Betrakt da det som (skjer) i himlene og på jorden. Men tegnene og advarslene nytter ikke for et folk som ikke vil tro.
10:103  Venter de da annet enn (straffens) dager lik dem som gikk bort før dem? Si (til dem): Vent da, for jeg er sammen med dere blant de ventende.
10:104  Så vil Vi redde Våre sendebud og dem som tror. Vi har visselig pålagt Oss å redde (de) troende.