Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
10: Jûnus
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 11, vers 110
10:53  Så skal det sies til dem som var urettferdige: Smak den (langvarige) straff! Straffes dere for annet enn det dere har ervervet dere?
10:54  Og de vil spørre deg: Er dette sant? Si (til dem): Ja, ved min Herre, det er visselig sant, og dere kan ikke forhindre (Hans plan).
10:55  Og selv om enhver sjel som hadde begått urett eide alt som er på jorden, så ville den visselig forsøke å løskjøpe seg med det. Og de vil skjule (deres) anger når de ser straffen. Og det skal treffes avgjørelse mellom dem i rettferdighet, og de skal ikke lide urett.
10:56  Hør, (alt) det som er i himlene og på jorden tilhører visselig Allah! Hør, Allahs løfte er visselig sant, men de fleste av dem vet det ikke.
10:57  Han gir liv og sender død, og til Ham vender dere tilbake.
10:58  Å dere mennesker, det er visselig kommet til dere en formaning fra deres Herre, og et legemiddel for det som er i hjertene, og en rettledning og en barmhjertighet for de troende.
10:59  Si: (Alt dette skjer) ved Allahs nåde og barmhjertighet. La dem da fryde seg over det. Dette er bedre enn hva de samler i hop (av rikdommer).
10:60  Si: Vet dere ikke at Allah sender dere (alle mulige ting som) underhold, deretter gjør dere (noe) forbudt og (annet) tillatt? Si: Har Allah meddelt dere (dette), eller lyver dere om Allah?
10:61  Og hva tenker de som dikter opp løgn om Allah, om Oppstandelsens dag? Sannelig, Allah er Nådefull mot menneskeheten, men de fleste av dem er ikke takknemlige.
10:62  Du er ikke (beskjeftiget) med noe verv, og du foreleser ikke noen del av Qur'ânen, og dere gjør ikke noen gjerning, uten at Vi er vitne over dere når dere hengir dere til det. Og ikke et støvgranns vekt er skjult for din Herre på jorden eller i himmelen. Og det er ikke noe mindre enn dette, heller ikke noe større, uten at det er (opptegnet) i en klar (og tydelig) Bok.

Sammenlikn noten til vers 22.

10:63  Hør, over Allahs venner skal det sannelig ikke komme frykt, og de skal ikke sørge!
10:64  De som trodde og var rettferdige,
10:65  til dem er det gledelig budskap i dette liv og i det kommende. Det er ingen forandring i Allahs ord, og det er den største seier.

Versene 63-65 utlover de sanne muslimer at Guds åpenbaring ("gledelig budskap i dette liv") skal være deres gave og privilegium. Se også 41:31-33. Mubasjsjarât (gledelig nytt) er en del av profetien (Bukhârî).

10:66  Og la ikke deres tale bedrøve deg, sannelig all makt tilhører Allah. Han er den Althørende, den Allvitende.
10:67  Husk at alt som er i himlene og på jorden visselig tilhører Allah. Og de som påkaller (andre) ved siden av Allah, følger (egentlig) ikke (disse) medguder, for de følger bare en formodning, og de gjetter bare.
10:68  Det er Han som har skapt natten for dere, så dere kan hvile i den, og (som har gjort) dagen lys (for at dere kan arbeide i den). I dette er det visselig tegn for et folk som vil høre.
10:69  De sier: Allah har tatt Seg en sønn. Hellig er Han (og fri for alle mangler). Han er den Selvtilstrekkelige. Ham tilhører alt som er i himlene og på jorden. Har dere noen fullmakt (fra Ham) til (å påstå) dette? Eller sier dere om Allah hva dere ikke vet?

(1) Siden Gud ikke kan dø, trenger Han derfor ingen sønn for å fortsette Sitt arbeid. (2) Siden Han er Selvtilstrekkelig, trenger Han ingen sønn for å ta seg av affærene i universet.

10:70  Si: De som dikter opp en løgn om Allah, skal ikke ha hell (med seg).
10:71  (De vil ha en kortvarig) nytelse i denne verden, og deretter skal de vende tilbake til Oss, og Vi skal la dem smake en streng straff fordi de var vantro.
10:72  Foreles dem Noahs historie, da han sa til sitt folk: Å mitt folk, hvis mitt standpunkt, og det at jeg formaner (dere) ved Allahs tegn, forekommer dere utålelig, så setter jeg min lit til Allah. Så samle da bare deres renkespill og deres medguder, og la ikke deres plan være dunkel for dere. Fullfør den så mot meg, og gi meg ikke utsettelse.
10:73  Men om dere vender dere bort, så har ikke jeg bedt dere om noen belønning, for min belønning er bare hos Allah (alene), og jeg er blitt befalt å være en av de som underkaster seg (Ham).
10:74  Men de forkastet ham. Deretter reddet Vi ham og dem som var sammen med ham på skipet, og gjorde dem til etterfølgere, og druknet dem som forkastet Våre tegn. Se da hvordan slutten ble for dem som var blitt advart.
10:75  Deretter sendte Vi etter ham (andre) sendebud til sine folk, og de kom til dem med klare bevis. Men de ville ikke tro på det de først hadde forkastet. Slik forsegler Vi overtredernes hjerter.

Gud forsegler ikke overtredernes hjerter vilkårlig, men det er de vantro selv som ved deres hardnakkhet og deres fornektelse av å høre på Guds ord, gjør at de selv berøver evnen til å se og akseptere sannheten.

10:76  Etter dem sendte Vi så Moses og Aron til Farao og hans rådsherrer med Våre tegn. Men de var hovmodige og et folk av syndere.
10:77  Men da sannheten kom til dem fra Oss, sa de: Dette er visselig en åpenbar trolldom.
10:78  Moses sa: Sier dere (dette) om sannheten etter at den er kommet til dere? Er dette trolldom? (Nei), for trollmennene har aldri hell (med seg).