Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
10: Jûnus
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 11, vers 110
10:27  Dem som handler godt skal (belønnes med) det beste og enda mere. Verken mørke eller skjensel skal dekke deres ansikter. Disse er Hagens beboere - de skal forbli der for alltid.
10:28  Og for dem som erverver onde ting (i deres handlinger) skal straffen for noe ondt være lik det (onde som er begått), og skjensel skal tildekke dem. De har ikke noen beskytter mot Allah. (Det skal være) som om deres ansikter var dekket av mørke stykker av natten. Disse er Ildens beboere, de skal forbli der i en lang tid.

Verset fremlegger flere viktige sannheter: 1) Belønningen for gode gjerninger mangfoldiggjøres, se forrige vers, mens man straffes bare for de onde gjerninger en har gjort. 2) De som bryter Guds lov blir ikke inspirert av høye moralske idealer og begynner å etterlikne andre mennesker mer og mer, idet de mister evnen til å ta initiativ og lede andre mennesker. 3) Etter moralsk forfall pådrar de seg Allahs vrede. 4) De onde gjerninger som blir begått av slike mennesker, blir ikke lenge skjult og viser seg frem før eller senere.

10:29  Og (husk) den dag da Vi skal samle dem sammen. Da skal Vi si til dem som satte noen ved siden av (Oss): (Tilbake) på plassene deres, dere og deres medguder. Så vil Vi skille dem fra hverandre, og deres (påståtte) medguder vil si: Sannelig, det var ikke oss dere tilba.
10:30  Og Allah er tilstrekkelig som Vitne mellom oss og dere. Vi var visselig uvitende om at dere tilba oss.
10:31  Der skal enhver sjel erfare hva den har sendt i forveien, og de skal bringes tilbake til Allah, sin sanne Herre, og det de pleide å oppdikte vil være veket fra dem.
10:32  Si: Hvem forsørger dere fra himmelen og jorden? Eller hvem har makt over hørsel og syn? Og hvem frembringer det levende av det døde og frembringer det døde av det levende? Og hvem styrer (universets) system? Da vil de svare: Allah! Si da (til dem): Vil dere da ikke søke beskyttelse (hos Ham)?
10:33  Dette er da Allah, deres sanne Herre. Hva er det da etter sannheten annet enn villfarelse? Men hvorfor lar dere dere da vende bort (fra sannheten)?

Versene 31-33: al-Haqq kan oppfattes som "den Virkelige" (vesensattributt til Allah), og det kan også oversettes: "..de skal bringes tilbake til Allah, deres Herre, den eneste Virkelige. Dette er da Allah, deres Herre, den Eneste Virkelige. Hva er det da etter den Virkelige annet enn løgn (og intet).."

10:34  Slik vil din Herres ord stadfestes mot dem som var opprørske, at de ikke vil tro.
10:35  Si: Er det noen av deres medguder som påbegynner skapelsen, og deretter lar den vende tilbake? Si: Allah (alene) påbegynner skapelsen, og deretter lar Han den vende tilbake. Hvorfor er dere da vendt bort (fra Ham)?

Den virkelige prøven for en skaper er hans evne til å reprodusere det han har skapt, eller så vil påstanden om å være skaperen, være åpen for enhver bedrager. Dette verset henvender seg til avgudsdyrkerne, og spør dem om hvem av deres påståtte guder som er grunnleggerne av dette systemet, og kan reprodusere det som har blitt skapt fra begynnelsen.

10:36  Si: Er det noen av deres medguder som fører til sannheten? Si: Allah (alene) leder til sannheten. Har da den som leder til sannheten, størst krav på å bli fulgt, eller den som ikke kan finne vei, med mindre han (selv) er rettledet? Men hva feiler dere da? Hvordan er det dere dømmer?
10:37  Og de fleste av dem følger bare en formodning. Sannelig, en formodning nytter ingenting overfor sannheten, sannelig Allah er vel vitende om det de gjør.
10:38  Og denne Qur'ân er ikke slik at den kunne ha vært frembrakt av andre enn Allah, men den er en bekreftelse på det som var før den, og en fremstilling i enkeltheter av (den fullkomne) loven - om det er det ingen tvil - fra allverdens Herre.
10:39  Sier de: Han har oppdiktet den? Kom da med en sûra lik den, og påkall hvem dere kan ved siden av Allah, om dere taler sant.

Oppfordringen til å frembringe noe som kan måle seg med Qur'ânen, gjentas i forskjellige former, se 2:24, 11:14, 17:89, 52:34-35. Qur'ânen er språklig og innholdsmessig ikke sammenliknbar med noe annet; dens skjønnhet, dens dype innhold, den universelle anvendelighet, dens utallige profetier, alt sammen beviser dens guddommelige opprinnelse. Det understrekes ytterligere ved at ingen har tørt å ta utfordringen.

10:40  Nei (det kan de ikke), de har forkastet den, hvis viten de ikke kan omfatte, og forståelsen av den har ennå ikke kommet til dem. Slik forkastet (også) de (som var) før dem. Se da hvordan slutten ble for dem som var urettferdige.
10:41  Og blant dem er det dem som tror på den, og blant dem er det dem som ikke tror på den. Og din Herre kjenner best dem som stifter ufred.
10:42  Og om de forkaster deg, så si: For meg er mitt verk, og for dere deres verk. Dere er fri (for ansvar) for det jeg gjør, og jeg er fri (for ansvar) for det dere gjør.
10:43  Og blant dem er det dem som lytter til deg. Men kan du få de døve til å høre når de ikke forstår?
10:44  Og blant dem er det dem som ser på deg. Men kan du rettlede de blinde når de ikke ser?

De vantro har ikke intelligens eller evne til å forstå. I det forrige verset ble de omtalt som om de ikke hadde noen "forståelse" i tillegg til at de også manglet "evnen til å høre". I dette verset er de omtalt lik dem som mangler evnen til å forstå i tillegg til at de er blinde.

10:45  Sannelig, Allah gjør ikke menneskene det minste urett, men menneskene er urettferdige mot seg selv.
10:46  Og på den dag da Han samler dem sammen, (skal det være) som om de bare har ventet en stund av dagen. De skal gjenkjenne hverandre. Fortapt er visselig de som fornektet møtet med Allah, og som ikke var rettledet.
10:47  Og om Vi viser deg noe av det Vi har lovet dem, eller Vi lar deg dø (før oppfyllelsen), så skal de vende tilbake til Oss, og Allah er Vitne til det de gjør.
10:48  Og til ethvert folk (er det) et sendebud. Men når deres sendebud kommer, blir det truffet avgjørelse mellom dem i rettferdighet, og de lider ikke urett.
10:49  Og de sier: Når vil dette løftet bli (oppfylt), om dere taler sant?
10:50  Si: Jeg har ikke makt over skade eller gavn for meg selv, unntagen hva Allah vil. For ethvert folk er det en frist. Når deres frist kommer, så kan de ikke bli tilbake en time, heller ikke kan de ile forut.
10:51  Si: Hva mener dere? Om Hans straff kommer til dere ved natt eller dag, hvordan vil synderne unnslippe den?
10:52  Vil dere så, når den inntreffer, tro på den? Hva? (Frykter dere) nå? Og dere forsøkte visselig å fremskynde den.