Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
82: Al-Infitâr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 1, vers 20
82:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
82:2  Når himmelen spaltes,

Verden vil i den grad være fylt av urettferdighet, at Allah vil la straff stige ned fra himmelen. Eller: mennesket vil søke å trenge ut i rommet.

82:3  og stjernene spres,

Det vil være langt mellom dem som besitter åndelig viten og rettledning.

82:4  og når havene strømmer ut (i hverandre),

For eksempel ved bygning av Suez- og Panama-kanalen.

82:5  og når gravene åpnes,

Som det er tilfellet med de egyptiske kongers graver.

82:6  da vil sjelen vite, hva den har sendt i forveien, og hva den har latt tilbake.
82:7  Å menneske, hva har bedratt deg angående din Ærede Herre,

Eller: "Å menneske, hva har bedratt deg angående din Nåderike Herre?". Den vestlige innstillingen, som kun befatter seg med tekniske og vitenskapelige fremskritt, tenker seg berettiget til å gi avkall på Guds hjelp, ja, betvile Hans eksistens på grunn av sine store resultater.

82:8  som skapte deg og deretter fullkommengjorde deg, og ga deg den rette formen?
82:9  I den skikkelse som behaget Ham, formet Han deg.
82:10  Nei, men dere fornekter dommen.
82:11  Det finnes visselig voktere over dere,
82:12  edle skrivere,
82:13  som vet (alt) hva dere gjør.
82:14  Sannelig, de dydige er visselig i velsignelse,
82:15  og synderne er visselig i Helvete,
82:16  på Dommens dag vil de tre inn i det,
82:17  og de vil ikke være (i stand til) å unnslippe det.
82:18  Og hva skal fortelle deg hva Dommens dag er?
82:19  Igjen (spør Vi): Hva skal fortelle deg hva Dommens dag er?
82:20  (Det er) den dag, da ingen sjel skal ha makt til å gjøre noe for en annen sjel. Og på den dag tilkommer det Allah alene å dømme.